اطلاعات نسخه شناسی

عنوان روی نسخه
نهج البلاغة
تعداد صفحات
386 کامل
مجلد
IRN-018-0002
محل نگهداری
 • ایران
 • مدرسه صدر
تاریخ کتابت
 • 19 اردیبهشت 715 هجری شمسی
 • 19 رمضان 736 الهجریة القمریة
 • May 8, 1336 A.D.
کاتب
محمد بن احمد بن ابي المعالي بن القاسم العلوي الموسوي

نسخه های مرتبط

نهج البلاغة
نهج البلاغة : گردآورنده محمد بن الحسین بن موسی بن محمد الموسوي، أبوالحسن الشریف الرضي
کاتب محمدهادی الحسیني الجیلاني
عنوان روی نسخه
نهج البلاغة
تعداد صفحات
497 کامل
مجلد
IRN-003-0415
محل نگهداری
 • ایران
 • کتابخانه حائري - قم
تاریخ کتابت
 • 2 مهر 1097 هجری شمسی
 • 29 شوال 1130 الهجریة القمریة
 • September 24, 1718
کاتب
محمدهادی الحسیني الجیلاني

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
نهج البلاغة
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • زبان و ادبیات عربی
 • ادبیات عربی
 • آثار (شامل مجموعه ها و جنگها)
 • نثر
گردآورنده
محمد بن الحسین بن موسی بن محمد الموسوي، أبوالحسن الشریف الرضي
نهج البلاغة
نهج البلاغة : گردآورنده محمد بن الحسین بن موسی بن محمد الموسوي، أبوالحسن الشریف الرضي
کاتب محمدهادی الحسیني الجیلاني
عنوان روی نسخه
نهج البلاغة
تعداد صفحات
460 کامل
مجلد
IRN-003-0752
محل نگهداری
 • ایران
 • کتابخانه حائري - قم
تاریخ کتابت
 • 2 مهر 1097 هجری شمسی
 • 29 شوال 1130 الهجریة القمریة
 • September 24, 1718
کاتب
محمدهادی الحسیني الجیلاني

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
نهج البلاغة
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • زبان و ادبیات عربی
 • ادبیات عربی
 • آثار (شامل مجموعه ها و جنگها)
 • نثر
گردآورنده
محمد بن الحسین بن موسی بن محمد الموسوي، أبوالحسن الشریف الرضي
نهج البلاغة
نهج البلاغة : گردآورنده محمد بن الحسین بن موسی بن محمد الموسوي، أبوالحسن الشریف الرضي
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
نهج البلاغة
تعداد صفحات
465 کامل
مجلد
IRN-010-0014
محل نگهداری
 • ایران
 • مدرسه جعفري - کاشان
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
نهج البلاغة
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • زبان و ادبیات عربی
 • ادبیات عربی
 • آثار (شامل مجموعه ها و جنگها)
 • نثر
گردآورنده
محمد بن الحسین بن موسی بن محمد الموسوي، أبوالحسن الشریف الرضي
نهج البلاغة
نهج البلاغة : گردآورنده محمد بن الحسین بن موسی بن محمد الموسوي، أبوالحسن الشریف الرضي
کاتب حسنعلي بن فرج الله القاري
عنوان روی نسخه
نهج البلاغة
تعداد صفحات
550 کامل
مجلد
IRN-015-0140
محل نگهداری
 • ایران
 • کاشان - سلطاني - عاطفي
تاریخ کتابت
 • 3 مرداد 1043 هجری شمسی
 • 1 محرم 1075 الهجریة القمریة
 • July 24, 1664
کاتب
حسنعلي بن فرج الله القاري

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
نهج البلاغة
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • زبان و ادبیات عربی
 • ادبیات عربی
 • آثار (شامل مجموعه ها و جنگها)
 • نثر
گردآورنده
محمد بن الحسین بن موسی بن محمد الموسوي، أبوالحسن الشریف الرضي
نهج البلاغة
نهج البلاغة : گردآورنده محمد بن الحسین بن موسی بن محمد الموسوي، أبوالحسن الشریف الرضي
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
نهج البلاغة
تعداد صفحات
566 کامل
مجلد
IRN-013-0133
محل نگهداری
 • ایران
 • محمد ميرزا کاظميني - مجموعه ي اول
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
نهج البلاغة
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • زبان و ادبیات عربی
 • ادبیات عربی
 • آثار (شامل مجموعه ها و جنگها)
 • نثر
گردآورنده
محمد بن الحسین بن موسی بن محمد الموسوي، أبوالحسن الشریف الرضي
نهج البلاغة
نهج البلاغة : گردآورنده محمد بن الحسین بن موسی بن محمد الموسوي، أبوالحسن الشریف الرضي
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
نهج البلاغة
تعداد صفحات
165 کامل
مجلد
YEM-000-0266
محل نگهداری
 • یمن
 • يمن - تفکيک نشده
تاریخ کتابت
 • 25 اردیبهشت 1041 هجری شمسی
 • 27 رمضان 1072 الهجریة القمریة
 • May 15, 1662
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
نهج البلاغة
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • زبان و ادبیات عربی
 • ادبیات عربی
 • آثار (شامل مجموعه ها و جنگها)
 • نثر
گردآورنده
محمد بن الحسین بن موسی بن محمد الموسوي، أبوالحسن الشریف الرضي
نهج البلاغة
نهج البلاغة : گردآورنده محمد بن الحسین بن موسی بن محمد الموسوي، أبوالحسن الشریف الرضي
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
نهج البلاغة
تعداد صفحات
195 کامل
مجلد
YEM-000-0347
محل نگهداری
 • یمن
 • يمن - تفکيک نشده
توضیحات نسخه
تاریخ کتابت: در بلاغ سماع مندرج در انتهای کتاب, تاریخ 637؛ و در تملیک مندرج در صفحه عنوان,تاریخ 762 آمده است.با این حال تاریخ 1030 مندرج بر صفحه عنوان کتاب اعلام نهج البلاغه که در پی این اثر آمده, قابل توجه است
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
نهج البلاغة
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • زبان و ادبیات عربی
 • ادبیات عربی
 • آثار (شامل مجموعه ها و جنگها)
 • نثر
گردآورنده
محمد بن الحسین بن موسی بن محمد الموسوي، أبوالحسن الشریف الرضي
نهج البلاغة
نهج البلاغة : گردآورنده محمد بن الحسین بن موسی بن محمد الموسوي، أبوالحسن الشریف الرضي
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
نهج البلاغة
تعداد صفحات
445 کامل
مجلد
YEM-000-0731
محل نگهداری
 • یمن
 • يمن - تفکيک نشده
تاریخ کتابت
 • 4 آذر 1014 هجری شمسی
 • 15 جمادى الثانية 1045 الهجریة القمریة
 • November 25, 1635
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
نهج البلاغة
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • زبان و ادبیات عربی
 • ادبیات عربی
 • آثار (شامل مجموعه ها و جنگها)
 • نثر
گردآورنده
محمد بن الحسین بن موسی بن محمد الموسوي، أبوالحسن الشریف الرضي
نهج البلاغة
نهج البلاغة : گردآورنده محمد بن الحسین بن موسی بن محمد الموسوي، أبوالحسن الشریف الرضي
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
نهج البلاغة
تعداد صفحات
356 ناقص
مجلد
IRN-016-0453
محل نگهداری
 • ایران
 • گنجینه اصفهان
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
نهج البلاغة
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • زبان و ادبیات عربی
 • ادبیات عربی
 • آثار (شامل مجموعه ها و جنگها)
 • نثر
گردآورنده
محمد بن الحسین بن موسی بن محمد الموسوي، أبوالحسن الشریف الرضي
نهج البلاغة
نهج البلاغة : گردآورنده محمد بن الحسین بن موسی بن محمد الموسوي، أبوالحسن الشریف الرضي
کاتب محمد شفیع الجابری النائینی
عنوان روی نسخه
نهج البلاغة
تعداد صفحات
441 کامل
مجلد
IRN-018-0486
محل نگهداری
 • ایران
 • مدرسه صدر
تاریخ کتابت
 • 3 دی 1058 هجری شمسی
 • 22 ذو القعدة 1090 الهجریة القمریة
 • December 24, 1679 A.D.
کاتب
محمد شفیع الجابری النائینی

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
نهج البلاغة
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • زبان و ادبیات عربی
 • ادبیات عربی
 • آثار (شامل مجموعه ها و جنگها)
 • نثر
گردآورنده
محمد بن الحسین بن موسی بن محمد الموسوي، أبوالحسن الشریف الرضي
نهج البلاغة
نهج البلاغة : گردآورنده محمد بن الحسین بن موسی بن محمد الموسوي، أبوالحسن الشریف الرضي
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
نهج البلاغة
تعداد صفحات
500 کامل
مجلد
IRN-020-0393
محل نگهداری
 • ایران
 • نسخ دراویش شیخیه ی کرمان
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
نهج البلاغة
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • زبان و ادبیات عربی
 • ادبیات عربی
 • آثار (شامل مجموعه ها و جنگها)
 • نثر
گردآورنده
محمد بن الحسین بن موسی بن محمد الموسوي، أبوالحسن الشریف الرضي
کتاب
نهج البلاغة : گردآورنده محمد بن الحسین بن موسی بن محمد الموسوي، أبوالحسن الشریف الرضي
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
کتاب
تعداد صفحات
7 ناقص
مجلد
شماره ی 3 در IRN-020-0307
محل نگهداری
 • ایران
 • نسخ دراویش شیخیه ی کرمان
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
نهج البلاغة
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • زبان و ادبیات عربی
 • ادبیات عربی
 • آثار (شامل مجموعه ها و جنگها)
 • نثر
گردآورنده
محمد بن الحسین بن موسی بن محمد الموسوي، أبوالحسن الشریف الرضي
نهج البلاغة
نهج البلاغة : گردآورنده محمد بن الحسین بن موسی بن محمد الموسوي، أبوالحسن الشریف الرضي
کاتب إسماعيل بن حسن
عنوان روی نسخه
نهج البلاغة
تعداد صفحات
537 کامل
مجلد
IRN-025-0009
محل نگهداری
 • ایران
 • کتابخانه حضرت ولیعصر - خوانسار
تاریخ کتابت
 • 1062
 • 1094
 • 1683
کاتب
إسماعيل بن حسن

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
نهج البلاغة
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • زبان و ادبیات عربی
 • ادبیات عربی
 • آثار (شامل مجموعه ها و جنگها)
 • نثر
گردآورنده
محمد بن الحسین بن موسی بن محمد الموسوي، أبوالحسن الشریف الرضي
کتاب
نهج البلاغة : گردآورنده محمد بن الحسین بن موسی بن محمد الموسوي، أبوالحسن الشریف الرضي
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
کتاب
تعداد صفحات
322 ناقص
مجلد
IRN-025-0067
محل نگهداری
 • ایران
 • کتابخانه حضرت ولیعصر - خوانسار
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
نهج البلاغة
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • زبان و ادبیات عربی
 • ادبیات عربی
 • آثار (شامل مجموعه ها و جنگها)
 • نثر
گردآورنده
محمد بن الحسین بن موسی بن محمد الموسوي، أبوالحسن الشریف الرضي
نهج البلاغة
نهج البلاغة : گردآورنده محمد بن الحسین بن موسی بن محمد الموسوي، أبوالحسن الشریف الرضي
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
نهج البلاغة
تعداد صفحات
735 کامل
مجلد
IRN-025-0066
محل نگهداری
 • ایران
 • کتابخانه حضرت ولیعصر - خوانسار
توضیحات نسخه
صفحات افتاده نسخه اصل را با دست خطی جدید کتابت کرده اند.
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
نهج البلاغة
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • زبان و ادبیات عربی
 • ادبیات عربی
 • آثار (شامل مجموعه ها و جنگها)
 • نثر
گردآورنده
محمد بن الحسین بن موسی بن محمد الموسوي، أبوالحسن الشریف الرضي
نهج البلاغة
نهج البلاغة : گردآورنده محمد بن الحسین بن موسی بن محمد الموسوي، أبوالحسن الشریف الرضي
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
نهج البلاغة
تعداد صفحات
480 کامل
مجلد
IRN-025-0069
محل نگهداری
 • ایران
 • کتابخانه حضرت ولیعصر - خوانسار
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
نهج البلاغة
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • زبان و ادبیات عربی
 • ادبیات عربی
 • آثار (شامل مجموعه ها و جنگها)
 • نثر
گردآورنده
محمد بن الحسین بن موسی بن محمد الموسوي، أبوالحسن الشریف الرضي
نهج البلاغة
نهج البلاغة : گردآورنده محمد بن الحسین بن موسی بن محمد الموسوي، أبوالحسن الشریف الرضي
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
نهج البلاغة
تعداد صفحات
596 ناقص
مجلد
IRN-025-0086
محل نگهداری
 • ایران
 • کتابخانه حضرت ولیعصر - خوانسار
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
نهج البلاغة
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • زبان و ادبیات عربی
 • ادبیات عربی
 • آثار (شامل مجموعه ها و جنگها)
 • نثر
گردآورنده
محمد بن الحسین بن موسی بن محمد الموسوي، أبوالحسن الشریف الرضي
کتاب
نهج البلاغة : گردآورنده محمد بن الحسین بن موسی بن محمد الموسوي، أبوالحسن الشریف الرضي
کاتب محمد جعفر المرندی
عنوان روی نسخه
کتاب
تعداد صفحات
460 کامل
مجلد
IRN-025-0087
محل نگهداری
 • ایران
 • کتابخانه حضرت ولیعصر - خوانسار
تاریخ کتابت
 • تیر ماه 1220
 • جمادى الاولى 1257
 • July 1841
کاتب
محمد جعفر المرندی

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
نهج البلاغة
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • زبان و ادبیات عربی
 • ادبیات عربی
 • آثار (شامل مجموعه ها و جنگها)
 • نثر
گردآورنده
محمد بن الحسین بن موسی بن محمد الموسوي، أبوالحسن الشریف الرضي
نهج البلاغه
نهج البلاغة : گردآورنده محمد بن الحسین بن موسی بن محمد الموسوي، أبوالحسن الشریف الرضي
کاتب محمد بن الحسین بن محمد بن العباس القمی
عنوان روی نسخه
نهج البلاغه
تعداد صفحات
434 کامل
مجلد
IRQ-004-0001
محل نگهداری
 • عراق
 • موزه ملی - بغداد
تاریخ کتابت
 • دهم مرداد ماه 540
 • الأول من شعبان 556
 • August 1st, 1161
توضیحات نسخه
نسخه بسیار نفیسی است ، مقابله و تصحیح شده بر نسخه فضل الله راوندی در شوال 556 و بلاغ مقبلاه با نسخه راوندی و نقل تمام حاشیه های ان مورخ 571 در صفحه آخر دیده میشود ، اجازه فضل الله راوندی به خط خود به ابو جعفر محمد بن الحسن نازویه در صفحه عنوان دیده میشود ، یادداشتهای تملک متعددی با تاریخهای گوناگون در صفحه آخر دیده میشود
کاتب
محمد بن الحسین بن محمد بن العباس القمی

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
نهج البلاغة
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • زبان و ادبیات عربی
 • ادبیات عربی
 • آثار (شامل مجموعه ها و جنگها)
 • نثر
گردآورنده
محمد بن الحسین بن موسی بن محمد الموسوي، أبوالحسن الشریف الرضي
نهج البلاغه
نهج البلاغة : گردآورنده محمد بن الحسین بن موسی بن محمد الموسوي، أبوالحسن الشریف الرضي
کاتب محمد بن الحسین بن محمد بن العباس القمی
عنوان روی نسخه
نهج البلاغه
تعداد صفحات
434 کامل
مجلد
IRQ-004-0002
محل نگهداری
 • عراق
 • موزه ملی - بغداد
تاریخ کتابت
 • دهم مرداد ماه 540
 • الأول من شعبان 556
 • August 1st, 1161
توضیحات نسخه
همانند نسخه قبل است
کاتب
محمد بن الحسین بن محمد بن العباس القمی

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
نهج البلاغة
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • زبان و ادبیات عربی
 • ادبیات عربی
 • آثار (شامل مجموعه ها و جنگها)
 • نثر
گردآورنده
محمد بن الحسین بن موسی بن محمد الموسوي، أبوالحسن الشریف الرضي
نهج البلاغه
نهج البلاغة : گردآورنده محمد بن الحسین بن موسی بن محمد الموسوي، أبوالحسن الشریف الرضي
کاتب محمد بن سعید بن الحسین العامری
عنوان روی نسخه
نهج البلاغه
تعداد صفحات
321 ناقص
مجلد
IRQ-007-0001
محل نگهداری
 • عراق
 • منشا نامشخص - عراق
تاریخ کتابت
 • هفدهم اردیبهشت ماه 549
 • الثانی عشر من شعبان 565
 • May 7th, 1170
توضیحات نسخه
فقط چند برگی از آغاز افتادگی دارد
کاتب
محمد بن سعید بن الحسین العامری

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
نهج البلاغة
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • زبان و ادبیات عربی
 • ادبیات عربی
 • آثار (شامل مجموعه ها و جنگها)
 • نثر
گردآورنده
محمد بن الحسین بن موسی بن محمد الموسوي، أبوالحسن الشریف الرضي
نهج البلاغه
نهج البلاغة : گردآورنده محمد بن الحسین بن موسی بن محمد الموسوي، أبوالحسن الشریف الرضي
کاتب عبدالمومن بن یوسف بن الفاخر ، صفی الدین
عنوان روی نسخه
نهج البلاغه
تعداد صفحات
312 ناقص
مجلد
IRQ-007-0002
محل نگهداری
 • عراق
 • منشا نامشخص - عراق
تاریخ کتابت
 • آذر ماه 663
 • رمضان 683
 • December 1284
توضیحات نسخه
بر برگه اول یادداشتی با امضای الستانس ماری مبنی بر اینکه کاتب این نسخه صفی الدین عبد المومن بن یوسف ابن فاخر است ، در صفحه آخر نیز یادداشتی با قلمی متاخر اشاره به همین مطلب شده ، کاتب نام خود را در انجامه آورده ولی ناخوانا است و شباهتی به ابن فاخر ندارد
کاتب
عبدالمومن بن یوسف بن الفاخر ، صفی الدین

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
نهج البلاغة
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • زبان و ادبیات عربی
 • ادبیات عربی
 • آثار (شامل مجموعه ها و جنگها)
 • نثر
گردآورنده
محمد بن الحسین بن موسی بن محمد الموسوي، أبوالحسن الشریف الرضي
نهج البلاغه
نهج البلاغة : گردآورنده محمد بن الحسین بن موسی بن محمد الموسوي، أبوالحسن الشریف الرضي
کاتب بندار بن محمد بن بندار الورامینی الرمال
عنوان روی نسخه
نهج البلاغه
تعداد صفحات
386 کامل
مجلد
IRQ-007-0012
محل نگهداری
 • عراق
 • منشا نامشخص - عراق
تاریخ کتابت
 • بیست و چهارم فروردین ماه 684
 • العاشر من رمضان 704
 • April 13th, 1305
کاتب
بندار بن محمد بن بندار الورامینی الرمال

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
نهج البلاغة
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • زبان و ادبیات عربی
 • ادبیات عربی
 • آثار (شامل مجموعه ها و جنگها)
 • نثر
گردآورنده
محمد بن الحسین بن موسی بن محمد الموسوي، أبوالحسن الشریف الرضي
نهج البلاغه
نهج البلاغة : گردآورنده محمد بن الحسین بن موسی بن محمد الموسوي، أبوالحسن الشریف الرضي
کاتب عبدالمومن بن یوسف بن الفاخر ، صفی الدین
عنوان روی نسخه
نهج البلاغه
تعداد صفحات
381 ناقص
مجلد
IRQ-007-0013
محل نگهداری
 • عراق
 • منشا نامشخص - عراق
تاریخ کتابت
 • آذر ماه 663
 • رمضان 683
 • December 1284
کاتب
عبدالمومن بن یوسف بن الفاخر ، صفی الدین

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
نهج البلاغة
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • زبان و ادبیات عربی
 • ادبیات عربی
 • آثار (شامل مجموعه ها و جنگها)
 • نثر
گردآورنده
محمد بن الحسین بن موسی بن محمد الموسوي، أبوالحسن الشریف الرضي
نهج البلاغه
نهج البلاغة : گردآورنده محمد بن الحسین بن موسی بن محمد الموسوي، أبوالحسن الشریف الرضي
کاتب محمد بن سعید بن الحسین العامری
عنوان روی نسخه
نهج البلاغه
تعداد صفحات
494 کامل
مجلد
IRQ-007-0014
محل نگهداری
 • عراق
 • منشا نامشخص - عراق
تاریخ کتابت
 • هفدهم اردیبهشت ماه 549
 • الثانی عشر من شعبان 565
 • May 7th, 1170
کاتب
محمد بن سعید بن الحسین العامری

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
نهج البلاغة
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • زبان و ادبیات عربی
 • ادبیات عربی
 • آثار (شامل مجموعه ها و جنگها)
 • نثر
گردآورنده
محمد بن الحسین بن موسی بن محمد الموسوي، أبوالحسن الشریف الرضي

نظرات و پیشنهادها