اطلاعات نسخه شناسی

عنوان روی نسخه
الکبری فی المنطق
تعداد صفحات
70 کامل
مجلد
شماره ی 1 در IRN-016-0102
محل نگهداری
 • ایران
 • گنجینه اصفهان
کاتب
مجهول

نسخه های مرتبط

الکبری فی المنطق
الکبری فی المنطق : مؤلف علي بن محمد بن علي الحسیني الجرجاني، أبوالحسن المیر / السید الشریف
کاتب عبدالکریم بن محمدمعصوم القزویني
عنوان روی نسخه
الکبری فی المنطق
تعداد صفحات
46 کامل
مجلد
شماره ی 2 در IRN-003-0331
محل نگهداری
 • ایران
 • کتابخانه حائري - قم
تاریخ کتابت
 • 22 فروردین 1217 هجری شمسی
 • 17 محرم 1254 الهجریة القمریة
 • April 11, 1838
کاتب
عبدالکریم بن محمدمعصوم القزویني

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
الکبری فی المنطق
زبان نگارش
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • منطق
 • آثار کلی
مؤلف
علي بن محمد بن علي الحسیني الجرجاني، أبوالحسن المیر / السید الشریف
الکبری فی المنطق
الکبری فی المنطق : مؤلف علي بن محمد بن علي الحسیني الجرجاني، أبوالحسن المیر / السید الشریف
کاتب موسی
عنوان روی نسخه
الکبری فی المنطق
تعداد صفحات
103 کامل
مجلد
IRQ-001-0238
محل نگهداری
 • عراق
 • موسسه کاشف الغطاء
تاریخ کتابت
 • 10 اسفند 1202 هجری شمسی
 • 1 رجب 1239 الهجریة القمریة
 • March 1, 1824
کاتب
موسی

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
الکبری فی المنطق
زبان نگارش
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • منطق
 • آثار کلی
مؤلف
علي بن محمد بن علي الحسیني الجرجاني، أبوالحسن المیر / السید الشریف
الکبری فی المنطق
الکبری فی المنطق : مؤلف علي بن محمد بن علي الحسیني الجرجاني، أبوالحسن المیر / السید الشریف
کاتب مرتضی النوري
عنوان روی نسخه
الکبری فی المنطق
تعداد صفحات
35 کامل
مجلد
IRQ-001-1940
محل نگهداری
 • عراق
 • موسسه کاشف الغطاء
تاریخ کتابت
 • اردیبهشت 1197 هجری شمسی
 • رجب 1233 الهجریة القمریة
 • May 1818
کاتب
مرتضی النوري

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
الکبری فی المنطق
زبان نگارش
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • منطق
 • آثار کلی
مؤلف
علي بن محمد بن علي الحسیني الجرجاني، أبوالحسن المیر / السید الشریف
الکبری
الکبری فی المنطق : مؤلف علي بن محمد بن علي الحسیني الجرجاني، أبوالحسن المیر / السید الشریف
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
الکبری
تعداد صفحات
18 کامل
مجلد
شماره ی 2 در USA-001-0154
محل نگهداری
 • آمریکا
 • UCLA
تاریخ کتابت
 • 1180 هجری شمسی
 • 1216 الهجریة القمریة
 • 1801
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
الکبری فی المنطق
زبان نگارش
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • منطق
 • آثار کلی
مؤلف
علي بن محمد بن علي الحسیني الجرجاني، أبوالحسن المیر / السید الشریف
کبری
الکبری فی المنطق : مؤلف علي بن محمد بن علي الحسیني الجرجاني، أبوالحسن المیر / السید الشریف
کاتب حسین علي الدینائي
عنوان روی نسخه
کبری
تعداد صفحات
39 کامل
مجلد
شماره ی 2 در IRN-003-0523
محل نگهداری
 • ایران
 • کتابخانه حائري - قم
تاریخ کتابت
 • 1202 هجری شمسی
 • 1239 الهجریة القمریة
 • 1823
کاتب
حسین علي الدینائي

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
الکبری فی المنطق
زبان نگارش
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • منطق
 • آثار کلی
مؤلف
علي بن محمد بن علي الحسیني الجرجاني، أبوالحسن المیر / السید الشریف
کبری
الکبری فی المنطق : مؤلف علي بن محمد بن علي الحسیني الجرجاني، أبوالحسن المیر / السید الشریف
کاتب محمد بن مقدس بن محمد حسن بن عبدالنعیم الزهاني
عنوان روی نسخه
کبری
تعداد صفحات
52 کامل
مجلد
IRN-004-0082
محل نگهداری
 • ایران
 • مدرسه زهان - فائن
تاریخ کتابت
 • 1 فروردین 1268 هجری شمسی
 • 20 رجب 1306 الهجریة القمریة
 • March 21, 1889
کاتب
محمد بن مقدس بن محمد حسن بن عبدالنعیم الزهاني

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
الکبری فی المنطق
زبان نگارش
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • منطق
 • آثار کلی
مؤلف
علي بن محمد بن علي الحسیني الجرجاني، أبوالحسن المیر / السید الشریف
کبری
الکبری فی المنطق : مؤلف علي بن محمد بن علي الحسیني الجرجاني، أبوالحسن المیر / السید الشریف
کاتب علي أکبر بن محمّد قاسم الأصفهاني
عنوان روی نسخه
کبری
تعداد صفحات
28 کامل
مجلد
شماره ی 1 در IRN-013-0050
محل نگهداری
 • ایران
 • محمد ميرزا کاظميني - مجموعه ي اول
تاریخ کتابت
 • 17 بهمن 1257 هجری شمسی
 • 14 صفر 1296 الهجریة القمریة
 • February 6, 1879
کاتب
علي أکبر بن محمّد قاسم الأصفهاني

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
الکبری فی المنطق
زبان نگارش
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • منطق
 • آثار کلی
مؤلف
علي بن محمد بن علي الحسیني الجرجاني، أبوالحسن المیر / السید الشریف
کبری
الکبری فی المنطق : مؤلف علي بن محمد بن علي الحسیني الجرجاني، أبوالحسن المیر / السید الشریف
کاتب محمد حسین بن حسن
عنوان روی نسخه
کبری
تعداد صفحات
25 کامل
مجلد
شماره ی 1 در IRN-013-0070
محل نگهداری
 • ایران
 • محمد ميرزا کاظميني - مجموعه ي اول
تاریخ کتابت
 • 25 مهر 1196 هجری شمسی
 • 7 ذو الحجة 1232 الهجریة القمریة
 • October 17, 1817
کاتب
محمد حسین بن حسن

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
الکبری فی المنطق
زبان نگارش
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • منطق
 • آثار کلی
مؤلف
علي بن محمد بن علي الحسیني الجرجاني، أبوالحسن المیر / السید الشریف
کبری
الکبری فی المنطق : مؤلف علي بن محمد بن علي الحسیني الجرجاني، أبوالحسن المیر / السید الشریف
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
کبری
تعداد صفحات
52 کامل
مجلد
IRN-015-0197
محل نگهداری
 • ایران
 • کاشان - سلطاني - عاطفي
تاریخ کتابت
 • 24 تیر 1033 هجری شمسی
 • 1 رمضان 1064 الهجریة القمریة
 • July 15, 1654
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
الکبری فی المنطق
زبان نگارش
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • منطق
 • آثار کلی
مؤلف
علي بن محمد بن علي الحسیني الجرجاني، أبوالحسن المیر / السید الشریف
کبری
الکبری فی المنطق : مؤلف علي بن محمد بن علي الحسیني الجرجاني، أبوالحسن المیر / السید الشریف
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
کبری
تعداد صفحات
32 کامل
مجلد
شماره ی 2 در IRN-012-0051
محل نگهداری
 • ایران
 • شريعتي - قم
تاریخ کتابت
 • 30 تیر 1193 هجری شمسی
 • 4 شعبان 1229 الهجریة القمریة
 • July 21, 1814
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
الکبری فی المنطق
زبان نگارش
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • منطق
 • آثار کلی
مؤلف
علي بن محمد بن علي الحسیني الجرجاني، أبوالحسن المیر / السید الشریف
رساله
الکبری فی المنطق : مؤلف علي بن محمد بن علي الحسیني الجرجاني، أبوالحسن المیر / السید الشریف
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
رساله
تعداد صفحات
21 ناقص
مجلد
شماره ی 2 در PAK-001-1161
محل نگهداری
 • پاکستان
 • گنج بخش
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
الکبری فی المنطق
زبان نگارش
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • منطق
 • آثار کلی
مؤلف
علي بن محمد بن علي الحسیني الجرجاني، أبوالحسن المیر / السید الشریف
کبری
الکبری فی المنطق : مؤلف علي بن محمد بن علي الحسیني الجرجاني، أبوالحسن المیر / السید الشریف
کاتب محمدیوسف داورابی
عنوان روی نسخه
کبری
تعداد صفحات
19 ناقص
مجلد
شماره ی 3 در IRN-020-0621
محل نگهداری
 • ایران
 • نسخ دراویش شیخیه ی کرمان
کاتب
محمدیوسف داورابی

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
الکبری فی المنطق
زبان نگارش
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • منطق
 • آثار کلی
مؤلف
علي بن محمد بن علي الحسیني الجرجاني، أبوالحسن المیر / السید الشریف

نظرات و پیشنهادها