اطلاعات نسخه شناسی

عنوان روی نسخه
تحریر القواعد المنطقیة في شرح الرسالة الشمسیة
تعداد صفحات
137 ناقص
مجلد
USA-001-0277
محل نگهداری
 • آمریکا
 • UCLA
توضیحات نسخه
در یادداشت مندرج در درون جلد، تاریخ 8 ربیع الأول 1242 قید شده است
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

نسخه های مرتبط

تحریرالقواعد المنطقیة
تحریر القواعد المنطقیة في شرح الرسالة الشمسیة : مؤلف محمد / محمود بن محمد الرازي، أبوعبدالله قطب الدین القطب التحتاني
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
تحریرالقواعد المنطقیة
تعداد صفحات
282 کامل
مجلد
IRN-016-0074
محل نگهداری
 • ایران
 • گنجینه اصفهان
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
تحریر القواعد المنطقیة في شرح الرسالة الشمسیة
عنوان فرعی
شرح شمسیه قطبی| رسالة القطبیة
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • منطق
 • آثار کلی
مؤلف
محمد / محمود بن محمد الرازي، أبوعبدالله قطب الدین القطب التحتاني
تحریر القواعد المنطقیة في شرح الشمسیة
تحریر القواعد المنطقیة في شرح الرسالة الشمسیة : مؤلف محمد / محمود بن محمد الرازي، أبوعبدالله قطب الدین القطب التحتاني
کاتب مهدی بن محمدجعفر
عنوان روی نسخه
تحریر القواعد المنطقیة في شرح الشمسیة
تعداد صفحات
281 کامل
مجلد
IRN-016-0107
محل نگهداری
 • ایران
 • گنجینه اصفهان
کاتب
مهدی بن محمدجعفر

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
تحریر القواعد المنطقیة في شرح الرسالة الشمسیة
عنوان فرعی
شرح شمسیه قطبی| رسالة القطبیة
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • منطق
 • آثار کلی
مؤلف
محمد / محمود بن محمد الرازي، أبوعبدالله قطب الدین القطب التحتاني
تحریر القواعد المنطقیة في شرح الشمسیة
تحریر القواعد المنطقیة في شرح الرسالة الشمسیة : مؤلف محمد / محمود بن محمد الرازي، أبوعبدالله قطب الدین القطب التحتاني
کاتب محمد الحسیني الهمداني
عنوان روی نسخه
تحریر القواعد المنطقیة في شرح الشمسیة
تعداد صفحات
197 کامل
مجلد
شماره ی 2 در IRN-016-0115
محل نگهداری
 • ایران
 • گنجینه اصفهان
کاتب
محمد الحسیني الهمداني

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
تحریر القواعد المنطقیة في شرح الرسالة الشمسیة
عنوان فرعی
شرح شمسیه قطبی| رسالة القطبیة
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • منطق
 • آثار کلی
مؤلف
محمد / محمود بن محمد الرازي، أبوعبدالله قطب الدین القطب التحتاني
تحریر القواعد المنطقیة في شرح الشمسیة
تحریر القواعد المنطقیة في شرح الرسالة الشمسیة : مؤلف محمد / محمود بن محمد الرازي، أبوعبدالله قطب الدین القطب التحتاني
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
تحریر القواعد المنطقیة في شرح الشمسیة
تعداد صفحات
190 ناقص
مجلد
IRN-016-0119
محل نگهداری
 • ایران
 • گنجینه اصفهان
توضیحات نسخه
در 1121 ق وقف شده است.
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
تحریر القواعد المنطقیة في شرح الرسالة الشمسیة
عنوان فرعی
شرح شمسیه قطبی| رسالة القطبیة
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • منطق
 • آثار کلی
مؤلف
محمد / محمود بن محمد الرازي، أبوعبدالله قطب الدین القطب التحتاني
تحریر القواعد المنطقیة في شرح الشمسیة
تحریر القواعد المنطقیة في شرح الرسالة الشمسیة : مؤلف محمد / محمود بن محمد الرازي، أبوعبدالله قطب الدین القطب التحتاني
کاتب عباس بن أحمد بن عباس
عنوان روی نسخه
تحریر القواعد المنطقیة في شرح الشمسیة
تعداد صفحات
217 کامل
مجلد
IRN-016-0138
محل نگهداری
 • ایران
 • گنجینه اصفهان
تاریخ کتابت
 • 1 دی 1205 هجری شمسی
 • 23 جمادى الاولى 1242 الهجریة القمریة
 • December 22, 1826 A.D.
کاتب
عباس بن أحمد بن عباس

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
تحریر القواعد المنطقیة في شرح الرسالة الشمسیة
عنوان فرعی
شرح شمسیه قطبی| رسالة القطبیة
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • منطق
 • آثار کلی