اطلاعات نسخه شناسی

عنوان روی نسخه
تحفة الزائر
تعداد صفحات
601 کامل
مجلد
USA-001-0030
محل نگهداری
 • آمریکا
 • UCLA
تاریخ کتابت
 • 14 فروردین 1187 هجری شمسی
 • 7 صفر 1223 الهجریة القمریة
 • April 3, 1808
کاتب
عبدالله بن محمد النیریزی

نسخه های مرتبط

تحفة الزائر
تحفة الزائر : مؤلف محمدباقر بن محمدتقي بن مقصودعلي الإصفهاني، المجلسي الثاني العلامة المجلسي
کاتب محمدعلي بن محمدصادق القزویني
عنوان روی نسخه
تحفة الزائر
تعداد صفحات
652 ناقص
مجلد
IRN-003-0185
محل نگهداری
 • ایران
 • کتابخانه حائري - قم
تاریخ کتابت
 • 1208 هجری شمسی
 • 1245 الهجریة القمریة
 • 1829
کاتب
محمدعلي بن محمدصادق القزویني

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
تحفة الزائر
زبان نگارش
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • آداب و رسوم
 • مباحث خاص (زیارت اماکن مقدس - مشاهد ائمه و مزارات امامزادگان و اولیا)
تاریخ نگارش
اردیبهشت ماه 1053
مؤلف
محمدباقر بن محمدتقي بن مقصودعلي الإصفهاني، المجلسي الثاني العلامة المجلسي
تحفة الزائر
تحفة الزائر : مؤلف محمدباقر بن محمدتقي بن مقصودعلي الإصفهاني، المجلسي الثاني العلامة المجلسي
کاتب محمدعلی بن محمدصادق الگلستانه
عنوان روی نسخه
تحفة الزائر
تعداد صفحات
618 کامل
مجلد
IRN-003-0406
محل نگهداری
 • ایران
 • کتابخانه حائري - قم
تاریخ کتابت
 • آذر 1220 هجری شمسی
 • ذو القعدة 1257 الهجریة القمریة
 • December 1841
کاتب
محمدعلی بن محمدصادق الگلستانه

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
تحفة الزائر
زبان نگارش
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • آداب و رسوم
 • مباحث خاص (زیارت اماکن مقدس - مشاهد ائمه و مزارات امامزادگان و اولیا)
تاریخ نگارش
اردیبهشت ماه 1053
مؤلف
محمدباقر بن محمدتقي بن مقصودعلي الإصفهاني، المجلسي الثاني العلامة المجلسي
تحفة الزائر
تحفة الزائر : مؤلف محمدباقر بن محمدتقي بن مقصودعلي الإصفهاني، المجلسي الثاني العلامة المجلسي
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
تحفة الزائر
تعداد صفحات
590 کامل
مجلد
IRN-003-0411
محل نگهداری
 • ایران
 • کتابخانه حائري - قم
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
تحفة الزائر
زبان نگارش
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • آداب و رسوم
 • مباحث خاص (زیارت اماکن مقدس - مشاهد ائمه و مزارات امامزادگان و اولیا)
تاریخ نگارش
اردیبهشت ماه 1053
مؤلف
محمدباقر بن محمدتقي بن مقصودعلي الإصفهاني، المجلسي الثاني العلامة المجلسي
تحفة الزائر
تحفة الزائر : مؤلف محمدباقر بن محمدتقي بن مقصودعلي الإصفهاني، المجلسي الثاني العلامة المجلسي
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
تحفة الزائر
تعداد صفحات
640 کامل
مجلد
IRN-015-0264
محل نگهداری
 • ایران
 • کاشان - سلطاني - عاطفي
تاریخ کتابت
 • 26 دی 1092 هجری شمسی
 • 1 محرم 1126 الهجریة القمریة
 • January 16, 1714
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
تحفة الزائر
زبان نگارش
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • آداب و رسوم
 • مباحث خاص (زیارت اماکن مقدس - مشاهد ائمه و مزارات امامزادگان و اولیا)
تاریخ نگارش
اردیبهشت ماه 1053
مؤلف
محمدباقر بن محمدتقي بن مقصودعلي الإصفهاني، المجلسي الثاني العلامة المجلسي
تحفة الزائر
تحفة الزائر : مؤلف محمدباقر بن محمدتقي بن مقصودعلي الإصفهاني، المجلسي الثاني العلامة المجلسي
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
تحفة الزائر
تعداد صفحات
654 کامل
مجلد
IRN-015-0278
محل نگهداری
 • ایران
 • کاشان - سلطاني - عاطفي
تاریخ کتابت
 • 26 دی 1092 هجری شمسی
 • 1 محرم 1126 الهجریة القمریة
 • January 16, 1714
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
تحفة الزائر
زبان نگارش
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • آداب و رسوم
 • مباحث خاص (زیارت اماکن مقدس - مشاهد ائمه و مزارات امامزادگان و اولیا)
تاریخ نگارش
اردیبهشت ماه 1053
مؤلف
محمدباقر بن محمدتقي بن مقصودعلي الإصفهاني، المجلسي الثاني العلامة المجلسي
تحفة الزائر
تحفة الزائر : مؤلف محمدباقر بن محمدتقي بن مقصودعلي الإصفهاني، المجلسي الثاني العلامة المجلسي
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
تحفة الزائر
تعداد صفحات
639 کامل
مجلد
IRQ-001-0245
محل نگهداری
 • عراق
 • موسسه کاشف الغطاء
تاریخ کتابت
 • 1233 هجری شمسی
 • 1271 الهجریة القمریة
 • 1854
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
تحفة الزائر
زبان نگارش
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • آداب و رسوم
 • مباحث خاص (زیارت اماکن مقدس - مشاهد ائمه و مزارات امامزادگان و اولیا)
تاریخ نگارش
اردیبهشت ماه 1053
مؤلف
محمدباقر بن محمدتقي بن مقصودعلي الإصفهاني، المجلسي الثاني العلامة المجلسي
تحفة الزائر
تحفة الزائر : مؤلف محمدباقر بن محمدتقي بن مقصودعلي الإصفهاني، المجلسي الثاني العلامة المجلسي
کاتب أبوطالب
عنوان روی نسخه
تحفة الزائر
تعداد صفحات
458 کامل
مجلد
IRQ-001-1784
محل نگهداری
 • عراق
 • موسسه کاشف الغطاء
تاریخ کتابت
 • 5 تیر 1188 هجری شمسی
 • 14 جمادى الاولى 1224 الهجریة القمریة
 • June 26, 1809
کاتب
أبوطالب

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
تحفة الزائر
زبان نگارش
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • آداب و رسوم
 • مباحث خاص (زیارت اماکن مقدس - مشاهد ائمه و مزارات امامزادگان و اولیا)
تاریخ نگارش
اردیبهشت ماه 1053
مؤلف
محمدباقر بن محمدتقي بن مقصودعلي الإصفهاني، المجلسي الثاني العلامة المجلسي
تحفة الزائر
تحفة الزائر : مؤلف محمدباقر بن محمدتقي بن مقصودعلي الإصفهاني، المجلسي الثاني العلامة المجلسي
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
تحفة الزائر
تعداد صفحات
458 کامل
مجلد
IRN-010-0036
محل نگهداری
 • ایران
 • مدرسه جعفري - کاشان
تاریخ کتابت
 • 1158 هجری شمسی
 • 1194 الهجریة القمریة
 • 1780
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
تحفة الزائر
زبان نگارش
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • آداب و رسوم
 • مباحث خاص (زیارت اماکن مقدس - مشاهد ائمه و مزارات امامزادگان و اولیا)
تاریخ نگارش
اردیبهشت ماه 1053
مؤلف
محمدباقر بن محمدتقي بن مقصودعلي الإصفهاني، المجلسي الثاني العلامة المجلسي
تحفة الزائر
تحفة الزائر : مؤلف محمدباقر بن محمدتقي بن مقصودعلي الإصفهاني، المجلسي الثاني العلامة المجلسي
کاتب بن محمد سعید عبدالله الخوانساری
عنوان روی نسخه
تحفة الزائر
تعداد صفحات
402 ناقص
مجلد
IRN-018-0411
محل نگهداری
 • ایران
 • مدرسه صدر
تاریخ کتابت
 • 6 شهریور 1201 هجری شمسی
 • 11 ذو الحجة 1237 الهجریة القمریة
 • August 28, 1822 A.D.
کاتب
بن محمد سعید عبدالله الخوانساری

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
تحفة الزائر
زبان نگارش
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • آداب و رسوم
 • مباحث خاص (زیارت اماکن مقدس - مشاهد ائمه و مزارات امامزادگان و اولیا)
تاریخ نگارش
اردیبهشت ماه 1053
مؤلف
محمدباقر بن محمدتقي بن مقصودعلي الإصفهاني، المجلسي الثاني العلامة المجلسي
تحفة الزائر
تحفة الزائر : مؤلف محمدباقر بن محمدتقي بن مقصودعلي الإصفهاني، المجلسي الثاني العلامة المجلسي
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
تحفة الزائر
تعداد صفحات
588 کامل
مجلد
IRN-016-1018
محل نگهداری
 • ایران
 • گنجینه اصفهان
تاریخ کتابت
 • 1231 هجری شمسی
 • 1269 الهجریة القمریة
 • 1852 A.D.
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
تحفة الزائر
زبان نگارش
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • آداب و رسوم
 • مباحث خاص (زیارت اماکن مقدس - مشاهد ائمه و مزارات امامزادگان و اولیا)
تاریخ نگارش
اردیبهشت ماه 1053
مؤلف
محمدباقر بن محمدتقي بن مقصودعلي الإصفهاني، المجلسي الثاني العلامة المجلسي
تحفة الزائر
تحفة الزائر : مؤلف محمدباقر بن محمدتقي بن مقصودعلي الإصفهاني، المجلسي الثاني العلامة المجلسي
کاتب محمدرضا بن میر عباس الطباطبایي الإصفهاني
عنوان روی نسخه
تحفة الزائر
تعداد صفحات
480 ناقص
مجلد
IRN-018-0715
محل نگهداری
 • ایران
 • مدرسه صدر
تاریخ کتابت
 • 4 دی 1116 هجری شمسی
 • 4 رمضان 1150 الهجریة القمریة
 • December 25, 1737 A.D.
کاتب
محمدرضا بن میر عباس الطباطبایي الإصفهاني

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
تحفة الزائر
زبان نگارش
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • آداب و رسوم
 • مباحث خاص (زیارت اماکن مقدس - مشاهد ائمه و مزارات امامزادگان و اولیا)
تاریخ نگارش
اردیبهشت ماه 1053
مؤلف
محمدباقر بن محمدتقي بن مقصودعلي الإصفهاني، المجلسي الثاني العلامة المجلسي
تحفة الزائر
تحفة الزائر : مؤلف محمدباقر بن محمدتقي بن مقصودعلي الإصفهاني، المجلسي الثاني العلامة المجلسي
کاتب ربیع بن علی اکبر اصفهانی، معمار
عنوان روی نسخه
تحفة الزائر
تعداد صفحات
554 کامل
مجلد
IRN-025-0577
محل نگهداری
 • ایران
 • کتابخانه حضرت ولیعصر - خوانسار
تاریخ کتابت
 • چهاردهم آذر ماه 1179
 • التاسع عشر من رجب 1215
 • December 5th, 1800
کاتب
ربیع بن علی اکبر اصفهانی، معمار

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
تحفة الزائر
زبان نگارش
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • آداب و رسوم
 • مباحث خاص (زیارت اماکن مقدس - مشاهد ائمه و مزارات امامزادگان و اولیا)
تاریخ نگارش
اردیبهشت ماه 1053
مؤلف
محمدباقر بن محمدتقي بن مقصودعلي الإصفهاني، المجلسي الثاني العلامة المجلسي
تحفة الزائر
تحفة الزائر : مؤلف محمدباقر بن محمدتقي بن مقصودعلي الإصفهاني، المجلسي الثاني العلامة المجلسي
کاتب محمد علی بن محمد صادق موسوی اصفهانی
عنوان روی نسخه
تحفة الزائر
تعداد صفحات
534 کامل
مجلد
IRN-025-0601
محل نگهداری
 • ایران
 • کتابخانه حضرت ولیعصر - خوانسار
تاریخ کتابت
 • مهر ماه 1198
 • ذو الحجة 1234
 • October 1819
کاتب
محمد علی بن محمد صادق موسوی اصفهانی

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
تحفة الزائر
زبان نگارش
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • آداب و رسوم
 • مباحث خاص (زیارت اماکن مقدس - مشاهد ائمه و مزارات امامزادگان و اولیا)
تاریخ نگارش
اردیبهشت ماه 1053
مؤلف
محمدباقر بن محمدتقي بن مقصودعلي الإصفهاني، المجلسي الثاني العلامة المجلسي
تحفة الزائر
تحفة الزائر : مؤلف محمدباقر بن محمدتقي بن مقصودعلي الإصفهاني، المجلسي الثاني العلامة المجلسي
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
تحفة الزائر
تعداد صفحات
626 کامل
مجلد
شماره ی 1 در IRN-025-0619
محل نگهداری
 • ایران
 • کتابخانه حضرت ولیعصر - خوانسار
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
تحفة الزائر
زبان نگارش
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • آداب و رسوم
 • مباحث خاص (زیارت اماکن مقدس - مشاهد ائمه و مزارات امامزادگان و اولیا)
تاریخ نگارش
اردیبهشت ماه 1053
مؤلف
محمدباقر بن محمدتقي بن مقصودعلي الإصفهاني، المجلسي الثاني العلامة المجلسي

نظرات و پیشنهادها