اطلاعات نسخه شناسی

عنوان روی نسخه
القرآن
تعداد صفحات
744 کامل
مجلد
IRN-013-0212
محل نگهداری
 • ایران
 • محمد ميرزا کاظميني - مجموعه ي اول
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

نسخه های مرتبط

قرآن
القرآن :
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
قرآن
تعداد صفحات
736 کامل
مجلد
IRN-003-0004
محل نگهداری
 • ایران
 • کتابخانه حائري - قم
توضیحات نسخه
قدیمی ترین تاریخ مندرج در کتاب 1179 است
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
القرآن
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • قرآن
قرآن
القرآن :
کاتب محمدباقر التنکابني
عنوان روی نسخه
قرآن
تعداد صفحات
630 کامل
مجلد
IRN-003-0005
محل نگهداری
 • ایران
 • کتابخانه حائري - قم
تاریخ کتابت
 • 7 اسفند 1185 هجری شمسی
 • 19 ذو الحجة 1221 الهجریة القمریة
 • February 26, 1807
کاتب
محمدباقر التنکابني

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
القرآن
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • قرآن
قرآن (2)
القرآن :
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
قرآن (2)
تعداد صفحات
532 کامل
مجلد
IRN-003-0006
محل نگهداری
 • ایران
 • کتابخانه حائري - قم
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
القرآن
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • قرآن
قرآن (1)
القرآن :
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
قرآن (1)
تعداد صفحات
508 کامل
مجلد
IRN-003-0009
محل نگهداری
 • ایران
 • کتابخانه حائري - قم
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
القرآن
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • قرآن
قرآن
القرآن :
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
قرآن
تعداد صفحات
862 کامل
مجلد
IRN-003-0010
محل نگهداری
 • ایران
 • کتابخانه حائري - قم
تاریخ کتابت
 • 1138 هجری شمسی
 • 1173 الهجریة القمریة
 • 1759
توضیحات نسخه
تاریخ مندرج در ابتدا ذی قعده 1306 است. ترجمه فارسی در زیر هر آیه و خلاصه تفاسیر نیز در حاشیه دیده می شود
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
القرآن
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • قرآن
قرآن
القرآن :
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
قرآن
تعداد صفحات
466 ناقص
مجلد
IRN-003-0011
محل نگهداری
 • ایران
 • کتابخانه حائري - قم
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
القرآن
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • قرآن
قرآن
القرآن :
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
قرآن
تعداد صفحات
566 ناقص
مجلد
IRN-003-0012
محل نگهداری
 • ایران
 • کتابخانه حائري - قم
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
القرآن
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • قرآن
القرآن الکریم
القرآن :
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
القرآن الکریم
تعداد صفحات
227 کامل
مجلد
IRN-003-0067
محل نگهداری
 • ایران
 • کتابخانه حائري - قم
توضیحات نسخه
در آغاز، تاریخ تملک 1287هجری دیده می شود
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
القرآن
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • قرآن
القرآن الکریم
القرآن :
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
القرآن الکریم
تعداد صفحات
580 کامل
مجلد
IRN-003-0433
محل نگهداری
 • ایران
 • کتابخانه حائري - قم
توضیحات نسخه
در آغاز، تاریخ 1264 دیده می شود
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
القرآن
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • قرآن
القرآن الکریم
القرآن :
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
القرآن الکریم
تعداد صفحات
527 کامل
مجلد
IRN-003-0456
محل نگهداری
 • ایران
 • کتابخانه حائري - قم
تاریخ کتابت
 • 1241 هجری شمسی
 • 1279 الهجریة القمریة
 • 1862
توضیحات نسخه
با ترجمه فارسی به صورت زیرنویس و خلاصه تفاسیر در حاشیه
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
القرآن
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • قرآن
القرآن الکریم
القرآن :
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
القرآن الکریم
تعداد صفحات
738 کامل
مجلد
IRN-003-0509
محل نگهداری
 • ایران
 • کتابخانه حائري - قم
توضیحات نسخه
در 1216 وقف شده است
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
القرآن
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • قرآن
القرآن الکربم
القرآن :
کاتب صالح بن علي أکبر
عنوان روی نسخه
القرآن الکربم
تعداد صفحات
748 کامل
مجلد
IRN-003-0612
محل نگهداری
 • ایران
 • کتابخانه حائري - قم
تاریخ کتابت
 • 11 اردیبهشت 763 هجری شمسی
 • 1 ربيع الاول 786 الهجریة القمریة
 • April 30, 1384
کاتب
صالح بن علي أکبر

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
القرآن
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • قرآن
القرآن الکریم
القرآن :
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
القرآن الکریم
تعداد صفحات
428 ناقص
مجلد
IRN-003-0654
محل نگهداری
 • ایران
 • کتابخانه حائري - قم
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
القرآن
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • قرآن
القرآن
القرآن :
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
القرآن
تعداد صفحات
24 کامل
مجلد
IRN-010-0013
محل نگهداری
 • ایران
 • مدرسه جعفري - کاشان
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
القرآن
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • قرآن
القرآن
القرآن :
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
القرآن
تعداد صفحات
629 کامل
مجلد
IRN-012-0001
محل نگهداری
 • ایران
 • شريعتي - قم
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
القرآن
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • قرآن
القرآن
القرآن :
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
القرآن
تعداد صفحات
229 کامل
مجلد
IRN-012-0034
محل نگهداری
 • ایران
 • شريعتي - قم
توضیحات نسخه
در پایان چند دعا آمده است
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
القرآن
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • قرآن
القرآن
القرآن :
کاتب شرف بن نور الله بن حسن بن محمد الحسیني الموسوي
عنوان روی نسخه
القرآن
تعداد صفحات
554 ناقص
مجلد
IRN-013-0049
محل نگهداری
 • ایران
 • محمد ميرزا کاظميني - مجموعه ي اول
تاریخ کتابت
 • 1143 هجری شمسی
 • 1178 الهجریة القمریة
 • 1764
توضیحات نسخه
اوراق میانی کهن تر است
کاتب
شرف بن نور الله بن حسن بن محمد الحسیني الموسوي

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
القرآن
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • قرآن
القرآن
القرآن :
کاتب محمدطاهر علیا آبادی
عنوان روی نسخه
القرآن
تعداد صفحات
492 کامل
مجلد
IRN-013-0086
محل نگهداری
 • ایران
 • محمد ميرزا کاظميني - مجموعه ي اول
تاریخ کتابت
 • 19 مهر 1101 هجری شمسی
 • 1 محرم 1135 الهجریة القمریة
 • October 11, 1722
کاتب
محمدطاهر علیا آبادی

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
القرآن
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • قرآن
القرآن
القرآن :
کاتب محمدعلی بن محمدحسین
عنوان روی نسخه
القرآن
تعداد صفحات
500 کامل
مجلد
IRN-013-0226
محل نگهداری
 • ایران
 • محمد ميرزا کاظميني - مجموعه ي اول
تاریخ کتابت
 • 2 اردیبهشت 1209 هجری شمسی
 • 29 شوال 1245 الهجریة القمریة
 • April 22, 1830
کاتب
محمدعلی بن محمدحسین

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
القرآن
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • قرآن
القرآن
القرآن :
کاتب احمد الشریف الیزدی
عنوان روی نسخه
القرآن
تعداد صفحات
22 کامل
مجلد
IRN-013-0245
محل نگهداری
 • ایران
 • محمد ميرزا کاظميني - مجموعه ي اول
تاریخ کتابت
 • 1223 هجری شمسی
 • 1261 الهجریة القمریة
 • 1845
توضیحات نسخه
سوره الانفال و الاعراف
کاتب
احمد الشریف الیزدی

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
القرآن
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • قرآن
القرآن
القرآن :
کاتب احمد الشریف الیزدی
عنوان روی نسخه
القرآن
تعداد صفحات
20 کامل
مجلد
IRN-013-0247
محل نگهداری
 • ایران
 • محمد ميرزا کاظميني - مجموعه ي اول
تاریخ کتابت
 • 1223 هجری شمسی
 • 1261 الهجریة القمریة
 • 1845
توضیحات نسخه
سوره النحل
کاتب
احمد الشریف الیزدی

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
القرآن
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • قرآن
القرآن
القرآن :
کاتب احمد الشریف الیزدی
عنوان روی نسخه
القرآن
تعداد صفحات
25 کامل
مجلد
IRN-013-0248
محل نگهداری
 • ایران
 • محمد ميرزا کاظميني - مجموعه ي اول
تاریخ کتابت
 • قرن دوازدهم هجری شمسی
 • القرن الثالث عشر الهجریة القمریة
 • 18th Century A.D.
توضیحات نسخه
سوره العنکبوت، الروم و لقمان
کاتب
احمد الشریف الیزدی

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
القرآن
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • قرآن
القرآن
القرآن :
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
القرآن
تعداد صفحات
522 کامل
مجلد
IRN-014-0103
محل نگهداری
 • ایران
 • محمد ميرزا کاظميني - مجموعه ي دوم
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
القرآن
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • قرآن
القرآن الکریم
القرآن :
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
القرآن الکریم
تعداد صفحات
500 کامل
مجلد
IRN-015-0043
محل نگهداری
 • ایران
 • کاشان - سلطاني - عاطفي
تاریخ کتابت
 • 24 مرداد 1204 هجری شمسی
 • 1 محرم 1241 الهجریة القمریة
 • August 15, 1825
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
القرآن
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • قرآن
القرآن الکریم
القرآن :
کاتب محمد بن مهدی الحسیني، أبوالقاسم
عنوان روی نسخه
القرآن الکریم
تعداد صفحات
20 کامل
مجلد
شماره ی 1 در IRN-015-0084
محل نگهداری
 • ایران
 • کاشان - سلطاني - عاطفي
تاریخ کتابت
 • 19 اردیبهشت 1213 هجری شمسی
 • 1 محرم 1250 الهجریة القمریة
 • May 9, 1834
توضیحات نسخه
این نسخه جزء 30قرآن مجید را در بر دارد
کاتب
محمد بن مهدی الحسیني، أبوالقاسم

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
القرآن
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • قرآن
القرآن الکریم
القرآن :
کاتب یعقوب الکلائی
عنوان روی نسخه
القرآن الکریم
تعداد صفحات
24 کامل
مجلد
IRN-015-0108
محل نگهداری
 • ایران
 • کاشان - سلطاني - عاطفي
توضیحات نسخه
آغاز و انجام افتاده
کاتب
یعقوب الکلائی

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
القرآن
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • قرآن
القرآن الکریم
القرآن :
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
القرآن الکریم
تعداد صفحات
600 کامل
مجلد
IRN-015-0248
محل نگهداری
 • ایران
 • کاشان - سلطاني - عاطفي
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
القرآن
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • قرآن
القرآن الکریم
القرآن :
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
القرآن الکریم
تعداد صفحات
650 کامل
مجلد
IRN-015-0250
محل نگهداری
 • ایران
 • کاشان - سلطاني - عاطفي
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
القرآن
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • قرآن
القرآن
القرآن :
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
القرآن
تعداد صفحات
367 کامل
مجلد
IRQ-001-1306
محل نگهداری
 • عراق
 • موسسه کاشف الغطاء
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
القرآن
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • قرآن
القرآن الکریم
القرآن :
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
القرآن الکریم
تعداد صفحات
509 کامل
مجلد
IRQ-001-1914
محل نگهداری
 • عراق
 • موسسه کاشف الغطاء
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
القرآن
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • قرآن
القرآن
القرآن :
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
القرآن
تعداد صفحات
450 ناقص
مجلد
IRQ-001-2018
محل نگهداری
 • عراق
 • موسسه کاشف الغطاء
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
القرآن
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • قرآن
القرآن
القرآن :
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
القرآن
تعداد صفحات
371 کامل
مجلد
IRQ-001-2042
محل نگهداری
 • عراق
 • موسسه کاشف الغطاء
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
القرآن
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • قرآن
القرآن
القرآن :
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
القرآن
تعداد صفحات
509 کامل
مجلد
IRQ-001-2174
محل نگهداری
 • عراق
 • موسسه کاشف الغطاء
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
القرآن
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • قرآن
القرآن (سورة)
القرآن :
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
القرآن (سورة)
تعداد صفحات
85 کامل
مجلد
IRQ-001-2190
محل نگهداری
 • عراق
 • موسسه کاشف الغطاء
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
القرآن
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • قرآن
القرآن
القرآن :
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
القرآن
تعداد صفحات
762 کامل
مجلد
IRQ-001-2213
محل نگهداری
 • عراق
 • موسسه کاشف الغطاء
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
القرآن
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • قرآن
القرآن
القرآن :
کاتب عبدالله بن أحمد الهاروني
عنوان روی نسخه
القرآن
تعداد صفحات
763 کامل
مجلد
YEM-000-0718
محل نگهداری
 • یمن
 • يمن - تفکيک نشده
تاریخ کتابت
 • 23 شهریور 1174 هجری شمسی
 • 1 ربيع الاول 1210 الهجریة القمریة
 • September 14, 1795
کاتب
عبدالله بن أحمد الهاروني

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
القرآن
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • قرآن
القرآن الکریم
القرآن :
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
القرآن الکریم
تعداد صفحات
793 کامل
مجلد
YEM-000-0846
محل نگهداری
 • یمن
 • يمن - تفکيک نشده
تاریخ کتابت
 • 23 شهریور 1174 هجری شمسی
 • 1 ربيع الاول 1210 الهجریة القمریة
 • September 14, 1795
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
القرآن
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • قرآن
القرآن
القرآن :
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
القرآن
تعداد صفحات
312 کامل
مجلد
YEM-000-0991
محل نگهداری
 • یمن
 • يمن - تفکيک نشده
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
القرآن
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • قرآن
القرآن
القرآن :
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
القرآن
تعداد صفحات
580 کامل
مجلد
YEM-000-0992
محل نگهداری
 • یمن
 • يمن - تفکيک نشده
تاریخ کتابت
 • فروردین 1165 هجری شمسی
 • جمادى الثانية 1200 الهجریة القمریة
 • March 1786
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
القرآن
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • قرآن
القرآن
القرآن :
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
القرآن
تعداد صفحات
639 کامل
مجلد
YEM-000-0993
محل نگهداری
 • یمن
 • يمن - تفکيک نشده
تاریخ کتابت
 • 30 آبان 1266 هجری شمسی
 • 6 ربيع الاول 1305 الهجریة القمریة
 • November 21, 1887
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
القرآن
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • قرآن
القرآن
القرآن :
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
القرآن
تعداد صفحات
723 کامل
مجلد
YEM-000-0994
محل نگهداری
 • یمن
 • يمن - تفکيک نشده
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
القرآن
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • قرآن
القرآن
القرآن :
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
القرآن
تعداد صفحات
819 کامل
مجلد
YEM-000-0995
محل نگهداری
 • یمن
 • يمن - تفکيک نشده
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
القرآن
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • قرآن
القرآن
القرآن :
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
القرآن
تعداد صفحات
318 کامل
مجلد
YEM-000-1395
محل نگهداری
 • یمن
 • يمن - تفکيک نشده
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
القرآن
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • قرآن
القرآن
القرآن :
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
القرآن
تعداد صفحات
646 کامل
مجلد
IRN-013-0001
محل نگهداری
 • ایران
 • محمد ميرزا کاظميني - مجموعه ي اول
تاریخ کتابت
 • 1216 هجری شمسی
 • 1253 الهجریة القمریة
 • 1837
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
القرآن
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • قرآن
القرآن
القرآن :
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
القرآن
تعداد صفحات
574 کامل
مجلد
IRN-013-0010
محل نگهداری
 • ایران
 • محمد ميرزا کاظميني - مجموعه ي اول
تاریخ کتابت
 • اسفند 1207 هجری شمسی
 • 1 رمضان 1244 الهجریة القمریة
 • March 1829
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
القرآن
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • قرآن
القرآن
القرآن :
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
القرآن
تعداد صفحات
490 کامل
مجلد
IRN-013-0062
محل نگهداری
 • ایران
 • محمد ميرزا کاظميني - مجموعه ي اول
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
القرآن
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • قرآن
القرآن
القرآن :
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
القرآن
تعداد صفحات
677 ناقص
مجلد
IRN-013-0124
محل نگهداری
 • ایران
 • محمد ميرزا کاظميني - مجموعه ي اول
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
القرآن
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • قرآن
القرآن
القرآن :
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
القرآن
تعداد صفحات
392 ناقص
مجلد
IRN-013-0153
محل نگهداری
 • ایران
 • محمد ميرزا کاظميني - مجموعه ي اول
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
القرآن
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • قرآن
القرآن
القرآن :
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
القرآن
تعداد صفحات
332 ناقص
مجلد
IRN-013-0242
محل نگهداری
 • ایران
 • محمد ميرزا کاظميني - مجموعه ي اول
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
القرآن
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • قرآن
القرآن
القرآن :
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
القرآن
تعداد صفحات
120 کامل
مجلد
IRN-013-0243
محل نگهداری
 • ایران
 • محمد ميرزا کاظميني - مجموعه ي اول
توضیحات نسخه
سوره یس
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
القرآن
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • قرآن
القرآن
القرآن :
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
القرآن
تعداد صفحات
24 ناقص
مجلد
IRN-013-0244
محل نگهداری
 • ایران
 • محمد ميرزا کاظميني - مجموعه ي اول
تاریخ کتابت
 • قرن دوازدهم هجری شمسی
 • القرن الثالث عشر الهجریة القمریة
 • 18th Century A.D.
توضیحات نسخه
سوره الاعراف
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
القرآن
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • قرآن
القرآن
القرآن :
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
القرآن
تعداد صفحات
18 ناقص
مجلد
IRN-013-0246
محل نگهداری
 • ایران
 • محمد ميرزا کاظميني - مجموعه ي اول
تاریخ کتابت
 • 1223 هجری شمسی
 • 1261 الهجریة القمریة
 • 1845
توضیحات نسخه
سوره البقرة و الفرقآن
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
القرآن
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • قرآن
القرآن
القرآن :
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
القرآن
تعداد صفحات
18 کامل
مجلد
شماره ی 1 در IRN-014-0017
محل نگهداری
 • ایران
 • محمد ميرزا کاظميني - مجموعه ي دوم
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
القرآن
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • قرآن
القرآن
القرآن :
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
القرآن
تعداد صفحات
110 کامل
مجلد
IRN-014-0084
محل نگهداری
 • ایران
 • محمد ميرزا کاظميني - مجموعه ي دوم
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
القرآن
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • قرآن
القرآن الکریم
القرآن :
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
القرآن الکریم
تعداد صفحات
16 کامل
مجلد
IRN-002-0026
محل نگهداری
 • ایران
 • انجمن آثار و مفاخر فرهنگي
توضیحات نسخه
به خط ثلث مایل به کوفی
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
القرآن
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • قرآن
القرآن المجید
القرآن :
کاتب ابن شبر علي بن رفیع
عنوان روی نسخه
القرآن المجید
تعداد صفحات
702 کامل
مجلد
IRN-016-1106
محل نگهداری
 • ایران
 • گنجینه اصفهان
تاریخ کتابت
 • 29 آبان 1091 هجری شمسی
 • 21 شوال 1124 الهجریة القمریة
 • November 20, 1712 A.D.
کاتب
ابن شبر علي بن رفیع

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
القرآن
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • قرآن
آیات من القرآن الکریم
القرآن :
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
آیات من القرآن الکریم
تعداد صفحات
74 ناقص
مجلد
شماره ی 3 در IRN-016-0627
محل نگهداری
 • ایران
 • گنجینه اصفهان
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
القرآن
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • قرآن
القرآن
القرآن :
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
القرآن
تعداد صفحات
826 کامل
مجلد
IRN-016-1107
محل نگهداری
 • ایران
 • گنجینه اصفهان
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
القرآن
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • قرآن
القرآن
القرآن :
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
القرآن
تعداد صفحات
414 ناقص
مجلد
IRN-016-1108
محل نگهداری
 • ایران
 • گنجینه اصفهان
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
القرآن
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • قرآن
القرآن الکریم
القرآن :
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
القرآن الکریم
تعداد صفحات
484 کامل
مجلد
IRN-016-1186
محل نگهداری
 • ایران
 • گنجینه اصفهان
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
القرآن
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • قرآن
قرآن
القرآن :
کاتب احمد بن محمد التبریزي
عنوان روی نسخه
قرآن
تعداد صفحات
165 کامل
مجلد
IRN-018-0001
محل نگهداری
 • ایران
 • مدرسه صدر
تاریخ کتابت
 • 1230 هجری شمسی
 • 1268 الهجریة القمریة
 • October 26, 1851 A.D.
کاتب
احمد بن محمد التبریزي

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
القرآن
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • قرآن
القرآن
القرآن :
کاتب نازک بن یوسف
عنوان روی نسخه
القرآن
تعداد صفحات
948 ناقص
مجلد
PAK-001-0486
محل نگهداری
 • پاکستان
 • گنج بخش
تاریخ کتابت
 • 1040 هجری شمسی
 • 1072 الهجریة القمریة
 • 1661 A.D.
توضیحات نسخه
از انجام افتادگی دارد از اواسط سوره کهف. نسخه به همراه ترجمه فارسی آیات در ذیل آیات به قلم ریز.
کاتب
نازک بن یوسف

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
القرآن
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • قرآن
قرآن + ترجمه قرآن
القرآن :
کاتب احمد بن پیر محمد الحسینی
ترجمه قرآن : مؤلف مجهول
کاتب شاه محمد [...] زنجانی
عنوان روی نسخه
قرآن + ترجمه قرآن
تعداد صفحات
1067 کامل
مجلد
PAK-001-0581
محل نگهداری
 • پاکستان
 • گنج بخش
تاریخ کتابت
 • 14 مهر 1061 هجری شمسی
 • 4 شوال 1093 الهجریة القمریة
 • October 5, 1682 A.D.
توضیحات نسخه
با ترجمه فارسی به رنگ قرمز در زیر آیات و ذکر شان نزول در کناره ها.
کاتب
احمد بن پیر محمد الحسینی
کاتب
شاه محمد [...] زنجانی

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
القرآن
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • قرآن

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
ترجمه قرآن
زبان نگارش
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • ترجمه های قرآن
مؤلف
مجهول
القرآن
القرآن :
کاتب ابن نیر محمد
عنوان روی نسخه
القرآن
تعداد صفحات
1074 کامل
مجلد
PAK-001-0610
محل نگهداری
 • پاکستان
 • گنج بخش
تاریخ کتابت
 • 27 خرداد 1079 هجری شمسی
 • 1 محرم 1112 الهجریة القمریة
 • June 17, 1700 A.D.
کاتب
ابن نیر محمد

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
القرآن
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • قرآن
قرآن
القرآن :
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
قرآن
تعداد صفحات
63 ناقص
مجلد
شماره ی 3 در PAK-001-2229
محل نگهداری
 • پاکستان
 • گنج بخش
توضیحات نسخه
اسامی قراء و رموز ایشان ضمیمه است
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
القرآن
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • قرآن
کتاب
القرآن :
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
کتاب
تعداد صفحات
149 کامل
مجلد
شماره ی 1 در PAK-001-1055
محل نگهداری
 • پاکستان
 • گنج بخش
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
القرآن
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • قرآن
القرآن
القرآن :
کاتب محمد حسين بن حاجي محمود
عنوان روی نسخه
القرآن
تعداد صفحات
878 کامل
مجلد
IRN-025-0003
محل نگهداری
 • ایران
 • کتابخانه حضرت ولیعصر - خوانسار
تاریخ کتابت
 • بیست و سوم بهمن ماه 1146
 • الرابع و العشرون من رمضان 1181
 • February 12th, 1768
توضیحات نسخه
در ذیل آیات به شنگرف ترجمه شده است و در حاشیه برخی نکات تفسیری آمده است.
کاتب
محمد حسين بن حاجي محمود

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
القرآن
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • قرآن
القرآن
القرآن :
کاتب محمد رضا بن أحمد القاري الخوانساري
عنوان روی نسخه
القرآن
تعداد صفحات
652 کامل
مجلد
IRN-025-0010
محل نگهداری
 • ایران
 • کتابخانه حضرت ولیعصر - خوانسار
تاریخ کتابت
 • بیستم اسفند ماه 1108
 • الثانی و العشرون من شعبان 1142
 • March 11th, 1730
کاتب
محمد رضا بن أحمد القاري الخوانساري

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
القرآن
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • قرآن
القرآن
القرآن :
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
القرآن
تعداد صفحات
395 کامل
مجلد
IRN-025-0011
محل نگهداری
 • ایران
 • کتابخانه حضرت ولیعصر - خوانسار
تاریخ کتابت
 • 1261
 • 1299
 • 1882
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
القرآن
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • قرآن
کتاب
القرآن :
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
کتاب
تعداد صفحات
935 کامل
مجلد
IRN-025-0012
محل نگهداری
 • ایران
 • کتابخانه حضرت ولیعصر - خوانسار
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
القرآن
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • قرآن
کتاب
القرآن :
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
کتاب
تعداد صفحات
978 کامل
مجلد
IRN-025-0013
محل نگهداری
 • ایران
 • کتابخانه حضرت ولیعصر - خوانسار
تاریخ کتابت
 • بیست و هفتم تیر ماه 1
 • الأول من محرم 1
 • July 18th, 622
توضیحات نسخه
ترجمه فارسی آیات در زیر سطور با شنگرف نوشته شده
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
القرآن
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • قرآن
کتاب
القرآن :
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
کتاب
تعداد صفحات
731 ناقص
مجلد
IRN-025-0014
محل نگهداری
 • ایران
 • کتابخانه حضرت ولیعصر - خوانسار
توضیحات نسخه
ترجمه فارسی آیات با شنگرف در زیر سطور نوشته شده
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
القرآن
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • قرآن
کتاب
القرآن :
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
کتاب
تعداد صفحات
437 ناقص
مجلد
IRN-025-0015
محل نگهداری
 • ایران
 • کتابخانه حضرت ولیعصر - خوانسار
توضیحات نسخه
ترجمه فارسی آیات با شنگرف زیر سطور نوشته شده
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
القرآن
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • قرآن
کتاب
القرآن :
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
کتاب
تعداد صفحات
635 کامل
مجلد
IRN-025-0016
محل نگهداری
 • ایران
 • کتابخانه حضرت ولیعصر - خوانسار
توضیحات نسخه
ترجمه فارسی با شنگرف زیر سطور نوشته شده
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
القرآن
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • قرآن
کتاب
القرآن :
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
کتاب
تعداد صفحات
482 ناقص
مجلد
IRN-025-0017
محل نگهداری
 • ایران
 • کتابخانه حضرت ولیعصر - خوانسار
توضیحات نسخه
ترجمه فارسی آیات در زیر سطور نوشته شده
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
القرآن
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • قرآن
کتاب
القرآن :
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
کتاب
تعداد صفحات
722 ناقص
مجلد
IRN-025-0018
محل نگهداری
 • ایران
 • کتابخانه حضرت ولیعصر - خوانسار
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
القرآن
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • قرآن
کتاب
القرآن :
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
کتاب
تعداد صفحات
539 ناقص
مجلد
IRN-025-0019
محل نگهداری
 • ایران
 • کتابخانه حضرت ولیعصر - خوانسار
توضیحات نسخه
ترجمه فارسی آیات با شنگرف در زیر سطور نوشته شده
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
القرآن
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • قرآن
کتاب
القرآن :
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
کتاب
تعداد صفحات
758 کامل
مجلد
IRN-025-0020
محل نگهداری
 • ایران
 • کتابخانه حضرت ولیعصر - خوانسار
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
القرآن
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • قرآن
قرآن ( ج 16 ، ح 4 تا ج 30 ح 4 )
القرآن :
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
قرآن ( ج 16 ، ح 4 تا ج 30 ح 4 )
تعداد صفحات
1146 ناقص
مجلد
IRN-025-0022
محل نگهداری
 • ایران
 • کتابخانه حضرت ولیعصر - خوانسار
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
القرآن
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • قرآن
قرآن
القرآن :
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
قرآن
تعداد صفحات
534 ناقص
مجلد
IRN-025-0023
محل نگهداری
 • ایران
 • کتابخانه حضرت ولیعصر - خوانسار
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
القرآن
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • قرآن
قرآن
القرآن :
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
قرآن
تعداد صفحات
612 ناقص
مجلد
IRN-025-0021
محل نگهداری
 • ایران
 • کتابخانه حضرت ولیعصر - خوانسار
تاریخ کتابت
 • 1194
 • 1230
 • 1815
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
القرآن
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • قرآن
قرآن
القرآن :
کاتب ملک محمد بن محمد طاهر الخوانساری
عنوان روی نسخه
قرآن
تعداد صفحات
470 کامل
مجلد
IRN-025-0024
محل نگهداری
 • ایران
 • کتابخانه حضرت ولیعصر - خوانسار
تاریخ کتابت
 • 1223
 • 1260
 • 1844
کاتب
ملک محمد بن محمد طاهر الخوانساری

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
القرآن
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • قرآن
قرآن
القرآن :
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
قرآن
تعداد صفحات
615 کامل
مجلد
IRN-025-0054
محل نگهداری
 • ایران
 • کتابخانه حضرت ولیعصر - خوانسار
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
القرآن
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • قرآن
القرآن
القرآن :
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
القرآن
تعداد صفحات
553 کامل
مجلد
IRN-025-0053
محل نگهداری
 • ایران
 • کتابخانه حضرت ولیعصر - خوانسار
توضیحات نسخه
صفحه آخر که شامل سوره فلق و ناس می شود افتاده است. در ذیل آیات ترجمه به فارسی و در حاشیه نکات تفسیرری آمده است.
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
القرآن
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • قرآن
القرآن
القرآن :
کاتب ملک محمد بن علی اصغر الخوانساری
عنوان روی نسخه
القرآن
تعداد صفحات
418 کامل
مجلد
IRN-025-0050
محل نگهداری
 • ایران
 • کتابخانه حضرت ولیعصر - خوانسار
تاریخ کتابت
 • اول شهریور ماه 1179
 • الثالث من ربيع الثاني 1215
 • August 23rd, 1800
توضیحات نسخه
ترجمه فارسی آیات شنگرف زیر سطور نوشته شده ، حواشی ارزنده در تفسیر و خواص بعضی آیات و سور به فارسی با استفاده از احادیث اهلبیت و تفاسیر به قلم نستعلیق خوش بصورت چلیپا
کاتب
ملک محمد بن علی اصغر الخوانساری

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
القرآن
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • قرآن
قرآن ( ج 8 ح 3 )
القرآن :
کاتب الحسن بن خلیل الخولی
عنوان روی نسخه
قرآن ( ج 8 ح 3 )
تعداد صفحات
9 کامل
مجلد
IRN-024-0015
محل نگهداری
 • ایران
 • کتابخانه ملی - تهران
تاریخ کتابت
 • بیست و چهارم فروردین ماه 1297
 • الرابع من رجب 1336
 • April 14th, 1918
کاتب
الحسن بن خلیل الخولی

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
القرآن
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • قرآن
قرآن
القرآن :
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
قرآن
تعداد صفحات
804 کامل
مجلد
IRQ-007-0008
محل نگهداری
 • عراق
 • منشا نامشخص - عراق
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
القرآن
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • قرآن
قرآن
القرآن :
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
قرآن
تعداد صفحات
1033 کامل
مجلد
IRQ-007-0009
محل نگهداری
 • عراق
 • منشا نامشخص - عراق
توضیحات نسخه
نسخه آراساته و مزین است
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
القرآن
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • قرآن
قرآن
القرآن :
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
قرآن
تعداد صفحات
61 ناقص
مجلد
IRQ-007-0010
محل نگهداری
 • عراق
 • منشا نامشخص - عراق
توضیحات نسخه
از بخشی از آیه 56 سوره نمل تا آخر سوره ابراهیم را دربر میگیرد
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
القرآن
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • قرآن
قرآن
القرآن :
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
قرآن
تعداد صفحات
607 کامل
مجلد
IRQ-007-0011
محل نگهداری
 • عراق
 • منشا نامشخص - عراق
توضیحات نسخه
نسخه آراسته است دارای سرلوح و کتیبه مذهب رنگه نویسی شده
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
القرآن
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • قرآن

نظرات و پیشنهادها