اطلاعات نسخه شناسی

عنوان روی نسخه
شرح الهدایة
تعداد صفحات
301 کامل
مجلد
IRN-016-0144
محل نگهداری
 • ایران
 • گنجینه اصفهان
تاریخ کتابت
 • اسفند 1023 هجری شمسی
 • محرم 1055 الهجریة القمریة
 • February, 1645 A.D.
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
زبدة الأسرار
عنوان فرعی
شرح هدایة الحکمة
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
تاریخ نگارش
تیر ماه 1200
مؤلف
الحسین بن معین الدین الحسیني المیبدي الیزدي، کمال الدین منطقی

نسخه های مرتبط

زبدة الأسرار
زبدة الأسرار : مؤلف الحسین بن معین الدین الحسیني المیبدي الیزدي، کمال الدین منطقی
کاتب نصرالله بن علي بن فاضل
عنوان روی نسخه
زبدة الأسرار
تعداد صفحات
190 کامل
مجلد
IRN-015-0287
محل نگهداری
 • ایران
 • کاشان - سلطاني - عاطفي
تاریخ کتابت
 • 12 اردیبهشت 1048 هجری شمسی
 • 1 ذو الحجة 1079 الهجریة القمریة
 • May 1, 1669
توضیحات نسخه
آغاز افتاده
کاتب
نصرالله بن علي بن فاضل

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
زبدة الأسرار
عنوان فرعی
شرح هدایة الحکمة
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • فلسفه (عمومی)
 • آثار کلی
تاریخ نگارش
تیر ماه 1200
مؤلف
الحسین بن معین الدین الحسیني المیبدي الیزدي، کمال الدین منطقی
شرح هدایة الحکمة
زبدة الأسرار : مؤلف الحسین بن معین الدین الحسیني المیبدي الیزدي، کمال الدین منطقی
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
شرح هدایة الحکمة
تعداد صفحات
190 ناقص
مجلد
IRN-016-0120
محل نگهداری
 • ایران
 • گنجینه اصفهان
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
زبدة الأسرار
عنوان فرعی
شرح هدایة الحکمة
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • فلسفه (عمومی)
 • آثار کلی
تاریخ نگارش
تیر ماه 1200
مؤلف
الحسین بن معین الدین الحسیني المیبدي الیزدي، کمال الدین منطقی
شرح هدایة الحکمة
زبدة الأسرار : مؤلف الحسین بن معین الدین الحسیني المیبدي الیزدي، کمال الدین منطقی
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
شرح هدایة الحکمة
تعداد صفحات
158 کامل
مجلد
IRN-002-0031
محل نگهداری
 • ایران
 • انجمن آثار و مفاخر فرهنگي
تاریخ کتابت
 • 26 فروردین 1234 هجری شمسی
 • 28 رجب 1271 الهجریة القمریة
 • April 15, 1855
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
زبدة الأسرار
عنوان فرعی
شرح هدایة الحکمة
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • فلسفه (عمومی)
 • آثار کلی
تاریخ نگارش
تیر ماه 1200
مؤلف
الحسین بن معین الدین الحسیني المیبدي الیزدي، کمال الدین منطقی
شرح الهدایة
زبدة الأسرار : مؤلف الحسین بن معین الدین الحسیني المیبدي الیزدي، کمال الدین منطقی
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
شرح الهدایة
تعداد صفحات
211 ناقص
مجلد
IRN-003-0166
محل نگهداری
 • ایران
 • کتابخانه حائري - قم
توضیحات نسخه
+ مکتوبات. تاریخ 1237 در پایان دیده می شود
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
زبدة الأسرار
عنوان فرعی
شرح هدایة الحکمة
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • فلسفه (عمومی)
 • آثار کلی
تاریخ نگارش
تیر ماه 1200
مؤلف
الحسین بن معین الدین الحسیني المیبدي الیزدي، کمال الدین منطقی
شرح الهدایة
زبدة الأسرار : مؤلف الحسین بن معین الدین الحسیني المیبدي الیزدي، کمال الدین منطقی
کاتب عبدالله بن محمدرضا بن عنایت الله الکنجي
عنوان روی نسخه
شرح الهدایة
تعداد صفحات
324 کامل
مجلد
IRN-003-0167
محل نگهداری
 • ایران
 • کتابخانه حائري - قم
تاریخ کتابت
 • مرداد 1041 هجری شمسی
 • محرم 1073 الهجریة القمریة
 • August 1662
توضیحات نسخه
مکتوبات دارد
کاتب
عبدالله بن محمدرضا بن عنایت الله الکنجي

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
زبدة الأسرار
عنوان فرعی
شرح هدایة الحکمة
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • فلسفه (عمومی)
 • آثار کلی
تاریخ نگارش
تیر ماه 1200
مؤلف
الحسین بن معین الدین الحسیني المیبدي الیزدي، کمال الدین منطقی
شرح هدایة الحکمة
زبدة الأسرار : مؤلف الحسین بن معین الدین الحسیني المیبدي الیزدي، کمال الدین منطقی
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
شرح هدایة الحکمة
تعداد صفحات
254 کامل
مجلد
IRN-003-0272
محل نگهداری
 • ایران
 • کتابخانه حائري - قم
تاریخ کتابت
 • 11 مهر 1224 هجری شمسی
 • 2 شوال 1261 الهجریة القمریة
 • October 3, 1845
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
زبدة الأسرار
عنوان فرعی
شرح هدایة الحکمة
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • فلسفه (عمومی)
 • آثار کلی
تاریخ نگارش
تیر ماه 1200
مؤلف
الحسین بن معین الدین الحسیني المیبدي الیزدي، کمال الدین منطقی
شرح هدایة الحکمة
زبدة الأسرار : مؤلف الحسین بن معین الدین الحسیني المیبدي الیزدي، کمال الدین منطقی
کاتب علی بن الحسین البارجاني
عنوان روی نسخه
شرح هدایة الحکمة
تعداد صفحات
199 کامل
مجلد
IRN-003-0274
محل نگهداری
 • ایران
 • کتابخانه حائري - قم
توضیحات نسخه
+ مکتوبات
کاتب
علی بن الحسین البارجاني

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
زبدة الأسرار
عنوان فرعی
شرح هدایة الحکمة
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • فلسفه (عمومی)
 • آثار کلی
تاریخ نگارش
تیر ماه 1200
مؤلف
الحسین بن معین الدین الحسیني المیبدي الیزدي، کمال الدین منطقی
شرح هدایة الحکمة
زبدة الأسرار : مؤلف الحسین بن معین الدین الحسیني المیبدي الیزدي، کمال الدین منطقی
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
شرح هدایة الحکمة
تعداد صفحات
94 کامل
مجلد
IRN-003-0544
محل نگهداری
 • ایران
 • کتابخانه حائري - قم
تاریخ کتابت
 • اسفند 1033 هجری شمسی
 • جمادى الاولى 1065 الهجریة القمریة
 • March 1655
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
زبدة الأسرار
عنوان فرعی
شرح هدایة الحکمة
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • فلسفه (عمومی)
 • آثار کلی
تاریخ نگارش
تیر ماه 1200
مؤلف
الحسین بن معین الدین الحسیني المیبدي الیزدي، کمال الدین منطقی
شرح هدایة الحکمة
زبدة الأسرار : مؤلف الحسین بن معین الدین الحسیني المیبدي الیزدي، کمال الدین منطقی
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
شرح هدایة الحکمة
تعداد صفحات
220 ناقص
مجلد
IRQ-001-0965
محل نگهداری
 • عراق
 • موسسه کاشف الغطاء
تاریخ کتابت
 • 1196 هجری شمسی
 • 1233 الهجریة القمریة
 • 1817
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
زبدة الأسرار
عنوان فرعی
شرح هدایة الحکمة
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • فلسفه (عمومی)
 • آثار کلی
تاریخ نگارش
تیر ماه 1200
مؤلف
الحسین بن معین الدین الحسیني المیبدي الیزدي، کمال الدین منطقی
شرح الهدایة الأثیریة
زبدة الأسرار : مؤلف الحسین بن معین الدین الحسیني المیبدي الیزدي، کمال الدین منطقی
کاتب نجم الدین بن گل محمد المینداوري
عنوان روی نسخه
شرح الهدایة الأثیریة
تعداد صفحات
207 کامل
مجلد
IRQ-001-1472
محل نگهداری
 • عراق
 • موسسه کاشف الغطاء
تاریخ کتابت
 • 6 آذر 998 هجری شمسی
 • 20 ذو الحجة 1028 الهجریة القمریة
 • November 27, 1619
کاتب
نجم الدین بن گل محمد المینداوري

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
زبدة الأسرار
عنوان فرعی
شرح هدایة الحکمة
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • فلسفه (عمومی)
 • آثار کلی
تاریخ نگارش
تیر ماه 1200
مؤلف
الحسین بن معین الدین الحسیني المیبدي الیزدي، کمال الدین منطقی
شرح الهدایة الأثیریة
زبدة الأسرار : مؤلف الحسین بن معین الدین الحسیني المیبدي الیزدي، کمال الدین منطقی
کاتب محمدجعفر بن عبدالحسن الیزدي
عنوان روی نسخه
شرح الهدایة الأثیریة
تعداد صفحات
309 کامل
مجلد
IRQ-001-1814
محل نگهداری
 • عراق
 • موسسه کاشف الغطاء
تاریخ کتابت
 • 23 دی 1026 هجری شمسی
 • 18 ذو الحجة 1057 الهجریة القمریة
 • January 13, 1648
کاتب
محمدجعفر بن عبدالحسن الیزدي

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
زبدة الأسرار
عنوان فرعی
شرح هدایة الحکمة
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • فلسفه (عمومی)
 • آثار کلی
تاریخ نگارش
تیر ماه 1200
مؤلف
الحسین بن معین الدین الحسیني المیبدي الیزدي، کمال الدین منطقی
شرح الهدایة
زبدة الأسرار : مؤلف الحسین بن معین الدین الحسیني المیبدي الیزدي، کمال الدین منطقی
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
شرح الهدایة
تعداد صفحات
242 کامل
مجلد
IRN-016-1341
محل نگهداری
 • ایران
 • گنجینه اصفهان
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
زبدة الأسرار
عنوان فرعی
شرح هدایة الحکمة
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • فلسفه (عمومی)
 • آثار کلی
تاریخ نگارش
تیر ماه 1200
مؤلف
الحسین بن معین الدین الحسیني المیبدي الیزدي، کمال الدین منطقی
شرح هدایة الحکمة
زبدة الأسرار : مؤلف الحسین بن معین الدین الحسیني المیبدي الیزدي، کمال الدین منطقی
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
شرح هدایة الحکمة
تعداد صفحات
246 کامل
مجلد
IRN-018-0066
محل نگهداری
 • ایران
 • مدرسه صدر
تاریخ کتابت
 • آبان 863 هجری شمسی
 • شوال 889 الهجریة القمریة
 • October 1484 A.D.
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
زبدة الأسرار
عنوان فرعی
شرح هدایة الحکمة
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • فلسفه (عمومی)
 • آثار کلی
تاریخ نگارش
تیر ماه 1200
مؤلف
الحسین بن معین الدین الحسیني المیبدي الیزدي، کمال الدین منطقی
شرح هدایة الحکمة
زبدة الأسرار : مؤلف الحسین بن معین الدین الحسیني المیبدي الیزدي، کمال الدین منطقی
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
شرح هدایة الحکمة
تعداد صفحات
339 ناقص
مجلد
IRN-018-0208
محل نگهداری
 • ایران
 • مدرسه صدر
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
زبدة الأسرار
عنوان فرعی
شرح هدایة الحکمة
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • فلسفه (عمومی)
 • آثار کلی
تاریخ نگارش
تیر ماه 1200
مؤلف
الحسین بن معین الدین الحسیني المیبدي الیزدي، کمال الدین منطقی
شرح هدایة الحکمة
زبدة الأسرار : مؤلف الحسین بن معین الدین الحسیني المیبدي الیزدي، کمال الدین منطقی
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
شرح هدایة الحکمة
تعداد صفحات
162 کامل
مجلد
IRN-018-0295
محل نگهداری
 • ایران
 • مدرسه صدر
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
زبدة الأسرار
عنوان فرعی
شرح هدایة الحکمة
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • فلسفه (عمومی)
 • آثار کلی
تاریخ نگارش
تیر ماه 1200
مؤلف
الحسین بن معین الدین الحسیني المیبدي الیزدي، کمال الدین منطقی
شرح هدایة الحکمة
زبدة الأسرار : مؤلف الحسین بن معین الدین الحسیني المیبدي الیزدي، کمال الدین منطقی
کاتب محمد امین بن عبداللطیف
عنوان روی نسخه
شرح هدایة الحکمة
تعداد صفحات
374 کامل
مجلد
IRN-018-0386
محل نگهداری
 • ایران
 • مدرسه صدر
تاریخ کتابت
 • 17 آبان 1023 هجری شمسی
 • 8 رمضان 1054 الهجریة القمریة
 • November 7, 1644 A.D.
کاتب
محمد امین بن عبداللطیف

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
زبدة الأسرار
عنوان فرعی
شرح هدایة الحکمة
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • فلسفه (عمومی)
 • آثار کلی
تاریخ نگارش
تیر ماه 1200
مؤلف
الحسین بن معین الدین الحسیني المیبدي الیزدي، کمال الدین منطقی
شرح هدایة الحکمة
زبدة الأسرار : مؤلف الحسین بن معین الدین الحسیني المیبدي الیزدي، کمال الدین منطقی
کاتب محمد مسیح بن عسکری جامقی
عنوان روی نسخه
شرح هدایة الحکمة
تعداد صفحات
219 کامل
مجلد
IRN-018-0230
محل نگهداری
 • ایران
 • مدرسه صدر
تاریخ کتابت
 • مرداد 1062 هجری شمسی
 • شعبان 1094 الهجریة القمریة
 • July 1683 A.D.
کاتب
محمد مسیح بن عسکری جامقی

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
زبدة الأسرار
عنوان فرعی
شرح هدایة الحکمة
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • فلسفه (عمومی)
 • آثار کلی
تاریخ نگارش
تیر ماه 1200
مؤلف
الحسین بن معین الدین الحسیني المیبدي الیزدي، کمال الدین منطقی
شرح هدایة الحکمة
زبدة الأسرار : مؤلف الحسین بن معین الدین الحسیني المیبدي الیزدي، کمال الدین منطقی
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
شرح هدایة الحکمة
تعداد صفحات
161 کامل
مجلد
IRN-018-0225
محل نگهداری
 • ایران
 • مدرسه صدر
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
زبدة الأسرار
عنوان فرعی
شرح هدایة الحکمة
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • فلسفه (عمومی)
 • آثار کلی
تاریخ نگارش
تیر ماه 1200
مؤلف
الحسین بن معین الدین الحسیني المیبدي الیزدي، کمال الدین منطقی
شرح هدایة الحکمة
زبدة الأسرار : مؤلف الحسین بن معین الدین الحسیني المیبدي الیزدي، کمال الدین منطقی
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
شرح هدایة الحکمة
تعداد صفحات
146 کامل
مجلد
شماره ی 1 در PAK-001-1614
محل نگهداری
 • پاکستان
 • گنج بخش
تاریخ کتابت
 • 14 مرداد 1216 هجری شمسی
 • 4 جمادى الاولى 1253 الهجریة القمریة
 • August 5, 1837 A.D.
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
زبدة الأسرار
عنوان فرعی
شرح هدایة الحکمة
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • فلسفه (عمومی)
 • آثار کلی
تاریخ نگارش
تیر ماه 1200
مؤلف
الحسین بن معین الدین الحسیني المیبدي الیزدي، کمال الدین منطقی
شرح هدایة الحکمة
زبدة الأسرار : مؤلف الحسین بن معین الدین الحسیني المیبدي الیزدي، کمال الدین منطقی
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
شرح هدایة الحکمة
تعداد صفحات
112 کامل
مجلد
IRN-020-0191
محل نگهداری
 • ایران
 • نسخ دراویش شیخیه ی کرمان
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
زبدة الأسرار
عنوان فرعی
شرح هدایة الحکمة
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • فلسفه (عمومی)
 • آثار کلی
تاریخ نگارش
تیر ماه 1200
مؤلف
الحسین بن معین الدین الحسیني المیبدي الیزدي، کمال الدین منطقی

نظرات و پیشنهادها