اطلاعات پدیدآورنده نسخه

نام
محمد حسین بن محمد حسن المسوي الاصفهاني
نسخه ها
ریاض المسائل فی تحقیق الأحکام بالدلائل
ریاض المسائل فی تحقیق الأحکام بالدلائل : مؤلف علي بن محمدعلي بن أبي المعالي الصغیر بن أبي المعالي الکبیر الطباطبائي الحائري
کاتب محمد حسین بن محمد حسن المسوي الاصفهاني
عنوان روی نسخه
ریاض المسائل فی تحقیق الأحکام بالدلائل
تعداد صفحات
511 کامل
مجلد
IRN-016-0315
محل نگهداری
 • ایران
 • گنجینه اصفهان
تاریخ کتابت
 • 15 مرداد 1233 هجری شمسی
 • 13 ذو القعدة 1270 الهجریة القمریة
 • August 6, 1854 A.D.
کاتب
محمد حسین بن محمد حسن المسوي الاصفهاني

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
ریاض المسائل فی تحقیق الأحکام بالدلائل
عنوان فرعی
شرح الکبیر في شرح مختصر النافع
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه (آثار کلی)
تاریخ نگارش
6 فروردین 1157 هجری شمسی
مؤلف
علي بن محمدعلي بن أبي المعالي الصغیر بن أبي المعالي الکبیر الطباطبائي الحائري
ریاض المسائل
ریاض المسائل فی تحقیق الأحکام بالدلائل : مؤلف علي بن محمدعلي بن أبي المعالي الصغیر بن أبي المعالي الکبیر الطباطبائي الحائري
کاتب محمد حسین بن محمد حسن المسوي الاصفهاني
عنوان روی نسخه
ریاض المسائل
تعداد صفحات
607 کامل
مجلد
IRN-016-0341
محل نگهداری
 • ایران
 • گنجینه اصفهان
تاریخ کتابت
 • 7 مهر 1230 هجری شمسی
 • 4 ذو الحجة 1267 الهجریة القمریة
 • September 29, 1851 A.D.
کاتب
محمد حسین بن محمد حسن المسوي الاصفهاني

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
ریاض المسائل فی تحقیق الأحکام بالدلائل
عنوان فرعی
شرح الکبیر في شرح مختصر النافع
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه (آثار کلی)
تاریخ نگارش
6 فروردین 1157 هجری شمسی
مؤلف
علي بن محمدعلي بن أبي المعالي الصغیر بن أبي المعالي الکبیر الطباطبائي الحائري