اطلاعات پدیدآورنده نسخه

نام
زین الدین علي بن احمد الشامي العاملي
نسخه ها
الروضة البهیة في شرح اللمعة الدمشقیة
الروضة البهیة في شرح اللمعة الدمشقیة : مؤلف زین الدین بن علي بن أحمد بن محمد العاملي الشامي الجبعي، ابن حاجة النحاریري الشهید الثانی
کاتب زین الدین علي بن احمد الشامي العاملي
عنوان روی نسخه
الروضة البهیة في شرح اللمعة الدمشقیة
تعداد صفحات
434 کامل
مجلد
IRN-016-0216
محل نگهداری
 • ایران
 • گنجینه اصفهان
تاریخ کتابت
 • 27 فروردین 1201 هجری شمسی
 • 25 رجب 1237 الهجریة القمریة
 • April 16, 1822 A.D.
کاتب
زین الدین علي بن احمد الشامي العاملي

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
الروضة البهیة في شرح اللمعة الدمشقیة
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
تاریخ نگارش
20 تیر 928 هجری شمسی - 26 خرداد 929 هجری شمسی
مؤلف
زین الدین بن علي بن أحمد بن محمد العاملي الشامي الجبعي، ابن حاجة النحاریري الشهید الثانی
الروضة البهیة في شرح اللمعة الدمشقیة
الروضة البهیة في شرح اللمعة الدمشقیة : مؤلف زین الدین بن علي بن أحمد بن محمد العاملي الشامي الجبعي، ابن حاجة النحاریري الشهید الثانی
کاتب زین الدین علي بن احمد الشامي العاملي
عنوان روی نسخه
الروضة البهیة في شرح اللمعة الدمشقیة
تعداد صفحات
262 کامل
مجلد
IRN-018-0317
محل نگهداری
 • ایران
 • مدرسه صدر
تاریخ کتابت
 • 928 هجری شمسی
 • 957 الهجریة القمریة
 • 1550 A.D.
کاتب
زین الدین علي بن احمد الشامي العاملي

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
الروضة البهیة في شرح اللمعة الدمشقیة
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
تاریخ نگارش
20 تیر 928 هجری شمسی - 26 خرداد 929 هجری شمسی
مؤلف
زین الدین بن علي بن أحمد بن محمد العاملي الشامي الجبعي، ابن حاجة النحاریري الشهید الثانی
مسالک الأفهام في شرح شرایع الإسلام
مسالک الأفهام في شرح شرایع الإسلام : مؤلف زین الدین بن علي بن أحمد بن محمد العاملي الشامي الجبعي، ابن حاجة النحاریري الشهید الثانی
کاتب زین الدین علي بن احمد الشامي العاملي
عنوان روی نسخه
مسالک الأفهام في شرح شرایع الإسلام
تعداد صفحات
754 کامل
مجلد
IRN-025-0252
محل نگهداری
 • ایران
 • کتابخانه حضرت ولیعصر - خوانسار
تاریخ کتابت
 • بیست و سوم مهر ماه 935
 • الأول من ذو الحجة 963
 • October 15th, 1556
کاتب
زین الدین علي بن احمد الشامي العاملي

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
مسالک الأفهام في شرح شرایع الإسلام
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
تاریخ نگارش
بیست و هشتم بهمن ماه 935
مؤلف
زین الدین بن علي بن أحمد بن محمد العاملي الشامي الجبعي، ابن حاجة النحاریري الشهید الثانی