چشم انداز

نسخه های خطی یا میراث مکتوب پیشنیان، موهبتی است والا که همة پيشرفتهايی که در زمينة علم و فرهنگ نصيب جامعه بشری ما شده است، سرچشمه از آن دارد. توجه به اين ميراث مشترک، فراتر از ارزشهای علمی و پژوهشی آن، ارجگزاری به مقام انسان و کوشش او در تبيين خود و جهان پيرامون خويش است.

سايت گنجينة باز نسخه های خطی اسلامی و ايرانی، به منظور ترويج فرهنگ توجه به نسخه های خطی، توسعة تکنيکهای دسترسی به آنها، و با تمرکز در زمينة نسخه های خطی جهان اسلام و ايران تأسيس شده است. باور ما از سالهای دور چنین بود که برای تعریف مرزهای فرهنگی «جهان ایرانی» بایستی نوعی میل گذاری یا نشانه گذاری فرهنگی صورت انجام پذیرد.در مسیر شناخت این دامنه، پرسش آن روزهای ما چنین بود که؛ نشانه ها و نمادهای فرهنگی در مرزهای تاریخ و فرهنگ ایران اسلامی چه بوده است؟

کاوش در چگونگی و چرایی های این پرسش برای اینجانب و همکارانم در آن دوران دغدغه ای شد تا براساس آن به گفتگوهای متنوع و پُرشماری مبادرت ورزیم. افزون بر توجه به مباحث تئوریک بر آن شدیم تا در محیط فرهنگی پیرامون خود به گشت و گذار پردازیم.

کند وکاوی که زمانی ما را به درگاه صوفیان خراسانی در مرزهای کاشغر چین کشانید و گاه سبب شد خود را در کنار مزار علمای طبرستانی مهاجر به صعده یمن باز یابیم. در همه این صفحات از نقشه جغرافیا و در کنار تمام مظاهر ایرانی خود، تاثیر مکتوب فرهنگ و اندیشه ایرانی را جستیم که یا با هویت فارسی خود نمودار بود و یا از زبان و ادب دیگر شاخه های نژادی بهره جسته و خود را در قالبهای متفاوتی اعم از آداب، سنن، فرهنگ تا اخلاق و مذهب عرضه داشته بود.

کوشش ما بر این استوار شد برای بازیابی هویت ملی – دینی خود در مرزهای یاد شده به تکاپو برخیزیم. حاصل آن سالها اهتمام به جمع آوری میراثی شد که با استناد به آنها بتوانیم خطوط مرزهای فرهنگی جهان ایرانی خویش را باز یابیم. نُمادها و نشانهایی چون تهیه فهرستهای نسخه های خطی، کتیبه ها، تهیه شناسنامه از مزارات بزرگان، و .. را پیشنهاد همت خود قرار دادیم. اکنون پس از سالها بر آن شدیم تا نتایج گشت و گذارها را در چارچوبی مدّون به اهل تحقیق و تتبع عرضه کنیم.