درباره ی ما

سازمان ما، مجموعه ای از همکاران همدلی است که در سطوح مختلف برای نیل آرمان مورد اشاره همراه شده اند. اين مجموعه شامل بخشهای فهرست نگاری، ويرايش گرافيکی، تهية تصاوير، روابط عمومی و بين الملل، و بخش IT است.

فهرست نگاری: آثاری که تهیه می شوند، نخست برای بررسی، تشخيص و فهرست نگاری، به اين بخش وارد شده، توسط فهرست نگار، برای هر اثر شناسنامه خاص خود تهيه می شود.در ادامه کار، توسط يک فهرست نگار ارشد این شناسنامه مورد بازبينی و ويرايش قرار می گيرد.

ويرايش گرافيکی: در اين بخش، تصاوير گوناگونی که از آثار مختلف تهيه شده است، از نظر ابعاد، حجم و وضوح پيراسته می شود، و ديگر اشکالات آنها تا حد مقدور ترميم می گردد.

تهية تصاوير: در صورتی که منابع يک مجموعه تصوير برداری نشده باشند، اين بخش به تهية تصوير از آن منابع اقدام خواهد کرد.

روابط عمومی و بين الملل: توسعة منابع آرشيو نسخه های خطی، جز از طريق شناسايی مجموعه های شخصی، ملی و کتابخانه ها ميسر نيست. برقراری ارتباط، مذاکره، تدوين توافقنامه های همکاری با مالکان و سرپرستان مجموعه ها، بر عهدة اين بخش است.

بخش IT: طراحی، اداره و توسعة شبکة داخلی سايت، و مديريت ذخيره سازی اطلاعات بر عهدة اين بخش است.