رساله در صرف عربی
موضوع
  • زبان و ادبيات
  • زبان و ادبیات عربی
  • زبان عربی
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
رساله در صرف عربی
زبان
عبری
موضوع اصلی
  • زبان و ادبيات
  • زبان و ادبیات عربی
  • زبان عربی
توضیحات
مولف احتمالا سید محسن امین صاحب اعیان الشیعه است

مؤلف
مجهول