رسالة
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
رسالة
زبان
ترکی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
آغاز
ذات شوکستمآب حضرت خلافتینا هبنک متخلق اولدقلر اخلاق حسنه مرحمت و معدلت سنیه ملکداری و اهالی پروری اقتضا سندن ناشی محضا تأیید دین و دولت و احیای ارکان ملک و ملت
انجام
قدر نسایه مخصوص محبسده حبسله مدت محبوستینده انفاق و اکساسنه اجبار اولنه حق ولی واقرباسی اولمدیقی تقدیره جانب بیت المالدن انفاق و اکسا اولنه

مؤلف
مجهول
دیوان
موضوع
 • زبان و ادبيات
 • زبانهای ترکی
مؤلف
محمد بن سلیمان البغدادي، فضولي
عنوان اصلی
دیوان
زبان
ترکی
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • زبانهای ترکی

مؤلف
محمد بن سلیمان البغدادي، فضولي
لوامع القدسیه
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • حدیث
 • متون احادیث
مؤلف
محمدعلي الخداوردي
عنوان اصلی
لوامع القدسیه
زبان
ترکی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • حدیث
 • متون احادیث

مؤلف
محمدعلي الخداوردي
دیوان
موضوع
 • زبان و ادبيات
 • زبانهای ترکی
مؤلف
عیسی النجاتي الرومي
عنوان اصلی
دیوان
زبان
ترکی
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • زبانهای ترکی

مؤلف
عیسی النجاتي الرومي
دیوان
موضوع
 • زبان و ادبيات
 • زبانها و ادبیات ایرانی
 • زبان و ادبیات فارسی
 • ادبیات فارسی
 • آثار (شامل مجموعه ها و جنگها)
 • شعر
مؤلف
مسیحی
عنوان اصلی
دیوان
زبان
ترکی
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • زبانها و ادبیات ایرانی
 • زبان و ادبیات فارسی
 • ادبیات فارسی
 • آثار (شامل مجموعه ها و جنگها)
 • شعر

مؤلف
مسیحی
دیوان
موضوع
 • زبان و ادبيات
 • زبانهای ترکی
مؤلف
علی شیر بن محمد النوایي الجغتایي الهروي، نظام الدین فاني
عنوان اصلی
دیوان
زبان
ترکی
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • زبانهای ترکی

مؤلف
علی شیر بن محمد النوایي الجغتایي الهروي، نظام الدین فاني
منظومه
موضوع
 • زبان و ادبيات
 • زبانهای ترکی
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
منظومه
زبان
ترکی
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • زبانهای ترکی

مؤلف
مجهول
دیوان
موضوع
 • زبان و ادبيات
 • زبانها و ادبیات ایرانی
 • زبان و ادبیات فارسی
 • ادبیات فارسی
 • آثار (شامل مجموعه ها و جنگها)
 • شعر
مؤلف
شاه معصوم شیرازی، مشرب
عنوان اصلی
دیوان
زبان
ترکی
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • زبانها و ادبیات ایرانی
 • زبان و ادبیات فارسی
 • ادبیات فارسی
 • آثار (شامل مجموعه ها و جنگها)
 • شعر

مؤلف
شاه معصوم شیرازی، مشرب
شرح من لا یحضر الفقیه
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • حدیث
 • متون احادیث
مؤلف
محمدعلي الخداوردي
عنوان اصلی
شرح من لا یحضر الفقیه
زبان
ترکی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • حدیث
 • متون احادیث
بر اساس کتاب
من لا یحضره الفقیه شرح

مؤلف
محمدعلي الخداوردي
فوائد البصر
موضوع
 • زبان و ادبيات
 • زبانهای ترکی
مؤلف
علی شیر بن محمد النوایي الجغتایي الهروي، نظام الدین فاني
عنوان اصلی
فوائد البصر
زبان
ترکی
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • زبانهای ترکی

مؤلف
علی شیر بن محمد النوایي الجغتایي الهروي، نظام الدین فاني
شیخ صنعان
موضوع
 • زبان و ادبيات
 • زبانهای ترکی
مؤلف
علی شیر بن محمد النوایي الجغتایي الهروي، نظام الدین فاني
عنوان اصلی
شیخ صنعان
زبان
ترکی
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • زبانهای ترکی

مؤلف
علی شیر بن محمد النوایي الجغتایي الهروي، نظام الدین فاني
منازل قمر
موضوع
 • علوم
 • فيزيك
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
منازل قمر
زبان
ترکی
موضوع اصلی
 • علوم
 • فيزيك

مؤلف
مجهول
نتایج الفنون و محاسن المتون
موضوع
 • كليات
 • دایرة المعارفها
مترجم
یحیی بن پیرعلي بن نصوح بن ملغرة النوعي
عنوان اصلی
نتایج الفنون و محاسن المتون
زبان
ترکی
موضوع اصلی
 • كليات
 • دایرة المعارفها
بر اساس کتاب
یواقیت العلوم و دراری النجوم ترجمه

مترجم
یحیی بن پیرعلي بن نصوح بن ملغرة النوعي
وقفیه
موضوع
 • علوم سياسي
مؤلف
علی شیر بن محمد النوایي الجغتایي الهروي، نظام الدین فاني
عنوان اصلی
وقفیه
زبان
ترکی
موضوع اصلی
 • علوم سياسي

مؤلف
علی شیر بن محمد النوایي الجغتایي الهروي، نظام الدین فاني
شرح تحفه شاهدی
موضوع
 • زبان و ادبيات
 • زبانهای ترکی
مؤلف
محمد الپاشازاده الحاج إبراهیم
عنوان اصلی
شرح تحفه شاهدی
زبان
ترکی
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • زبانهای ترکی
بر اساس کتاب
تحفه شاهدی شرح

مؤلف
محمد الپاشازاده الحاج إبراهیم
روزنامه شیخ وفا
موضوع
 • علوم کمکی تاريخ
 • گاهشماری فنی - تقویم
مؤلف
مصطفی بن أحمد، مصلح الدین شیخ وفا
عنوان اصلی
روزنامه شیخ وفا
زبان
ترکی
موضوع اصلی
 • علوم کمکی تاريخ
 • گاهشماری فنی - تقویم

مؤلف
مصطفی بن أحمد، مصلح الدین شیخ وفا
تکملة نابی علی ذیله لسیر ویسی
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • سرگذشتنامه ها
 • سیره نبوی
مؤلف
يوسف بن عبدالله رهاوی القسطنطني الرومي النابي
عنوان اصلی
تکملة نابی علی ذیله لسیر ویسی
زبان
ترکی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • سرگذشتنامه ها
 • سیره نبوی
بر اساس کتاب
درة التاج في سیرة صاحب المعراج تکمیل و استدراک
توضیحات
این کتاب تکمله ای بر کتاب « درة التاج فی سیرة صاحب المعراج » اویس بن محمد آلاشهری اسکوبی رومی، ویسی می باشد.

مؤلف
يوسف بن عبدالله رهاوی القسطنطني الرومي النابي
رسالة ربع المجیب
موضوع
 • علوم
 • ستاره شناسی
مؤلف
مصطفی بن علي الموقت الخاقاني السلیمي القسطنطني الرومي
عنوان اصلی
رسالة ربع المجیب
زبان
ترکی
موضوع اصلی
 • علوم
 • ستاره شناسی

مؤلف
مصطفی بن علي الموقت الخاقاني السلیمي القسطنطني الرومي
ما لا بد منه للاریب من المشهور و الغریب علی تاریخ وصاف
موضوع
 • تاريخ جهان و تاریخ اروپا، آسیا، آفریقا، استرالیا، زلاند نو و غیره
 • تاریخ آسیا
 • تاریخ ایران
 • سرگذشتهای جمعی (آثار کلی)
مؤلف
أحمد النیلي
عنوان اصلی
ما لا بد منه للاریب من المشهور و الغریب علی تاریخ وصاف
زبان
ترکی
موضوع اصلی
 • تاريخ جهان و تاریخ اروپا، آسیا، آفریقا، استرالیا، زلاند نو و غیره
 • تاریخ آسیا
 • تاریخ ایران
 • سرگذشتهای جمعی (آثار کلی)
بر اساس کتاب
تجزیة الأمصار و تزجیة الأعصار شرح
توضیحات
این کتاب فرهنگ مفصل تاریخ وصاف و شرح آن است.

مؤلف
أحمد النیلي
ترجمه و شرح تاریخ وصاف
موضوع
 • تاريخ جهان و تاریخ اروپا، آسیا، آفریقا، استرالیا، زلاند نو و غیره
 • تاریخ آسیا
 • تاریخ ایران
 • سرگذشتهای جمعی (آثار کلی)
مترجم
الحسین مرتضی بن علي البغدادي الرومي النظمي زادة
عنوان اصلی
ترجمه و شرح تاریخ وصاف
زبان
ترکی
موضوع اصلی
 • تاريخ جهان و تاریخ اروپا، آسیا، آفریقا، استرالیا، زلاند نو و غیره
 • تاریخ آسیا
 • تاریخ ایران
 • سرگذشتهای جمعی (آثار کلی)
بر اساس کتاب
تجزیة الأمصار و تزجیة الأعصار شرح

مترجم
الحسین مرتضی بن علي البغدادي الرومي النظمي زادة
خسرو و شیرین
موضوع
 • زبان و ادبيات
 • زبانهای ترکی
مؤلف
یوسف بن محمد الکرمیاني الشیخي، الحکیم السنان
عنوان اصلی
خسرو و شیرین
زبان
ترکی
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • زبانهای ترکی

مؤلف
یوسف بن محمد الکرمیاني الشیخي، الحکیم السنان
حدیقة السعداء
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • سرگذشتنامه ها
 • چهارده معصوم
مترجم
محمد بن سلیمان البغدادي، فضولي
عنوان اصلی
حدیقة السعداء
زبان
ترکی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • سرگذشتنامه ها
 • چهارده معصوم
بر اساس کتاب
روضة الشهدا ترجمه
توضیحات
این کتاب ترجمه کتاب « روضة الشهداء » حسین بن علی البیهقی السبزواری، کمال الدین الواعظ الکاشفی می باشد.

مترجم
محمد بن سلیمان البغدادي، فضولي
قصة ابوالمحجن و سائر معجزاته
موضوع
 • زبان و ادبيات
 • زبانهای ترکی
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
قصة ابوالمحجن و سائر معجزاته
زبان
ترکی
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • زبانهای ترکی

مؤلف
مجهول
الأسطرلاب
موضوع
 • علوم
 • ستاره شناسی
مؤلف
مصطفی بن علي الموقت الخاقاني السلیمي القسطنطني الرومي
عنوان اصلی
الأسطرلاب
زبان
ترکی
موضوع اصلی
 • علوم
 • ستاره شناسی

مؤلف
مصطفی بن علي الموقت الخاقاني السلیمي القسطنطني الرومي
رسالة
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • آداب و رسوم
 • مباحث خاص (ادعیه - اذکار - اوراد - اعمال)
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
رسالة
زبان
ترکی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • آداب و رسوم
 • مباحث خاص (ادعیه - اذکار - اوراد - اعمال)
آغاز
الحمد هر حمد وافرین که ازلدن ابده دک موجود و معلوم اولدی و هم اولسه کرکدر انک جمله سی بالتمام و الکمال لله دوکلی اوصاف و اسماایله موصوف و مسمی اولان
انجام
بویله اشلر و مشقت ویروب شهید ایدر حضرت کبریا جمله سنک شفاعتلرین احسان و صحبتلریله شرفیاب ایلیه امین یا معین

مؤلف
مجهول
ترجمه مثنوی معنوی
موضوع
 • زبان و ادبيات
 • زبانها و ادبیات ایرانی
 • زبان و ادبیات فارسی
 • ادبیات فارسی
 • آثار (شامل مجموعه ها و جنگها)
 • شعر
مترجم
مجهول
عنوان اصلی
ترجمه مثنوی معنوی
زبان
ترکی
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • زبانها و ادبیات ایرانی
 • زبان و ادبیات فارسی
 • ادبیات فارسی
 • آثار (شامل مجموعه ها و جنگها)
 • شعر
بر اساس کتاب
مثنوی معنوی ترجمه

مترجم
مجهول
مثنوی شاه مشرب
موضوع
 • زبان و ادبيات
 • زبانها و ادبیات ایرانی
 • زبان و ادبیات فارسی
 • ادبیات فارسی
 • آثار (شامل مجموعه ها و جنگها)
 • شعر
مؤلف
شاه مشرب، دیوانه
عنوان اصلی
مثنوی شاه مشرب
زبان
ترکی
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • زبانها و ادبیات ایرانی
 • زبان و ادبیات فارسی
 • ادبیات فارسی
 • آثار (شامل مجموعه ها و جنگها)
 • شعر

مؤلف
شاه مشرب، دیوانه
معرفت نامه
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • فلسفه (عمومی)
 • فلسفه اسلامی
 • عصر مدرسان، قرن 12
مؤلف
إبراهیم بن عثمان الحسني الأرزن رومي / الأرضرومي الحقي
عنوان اصلی
معرفت نامه
زبان
ترکی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • فلسفه (عمومی)
 • فلسفه اسلامی
 • عصر مدرسان، قرن 12

مؤلف
إبراهیم بن عثمان الحسني الأرزن رومي / الأرضرومي الحقي
تقویم المشهور
موضوع
 • علوم کمکی تاريخ
 • گاهشماری فنی - تقویم
مؤلف
مصطفی بن علي الموقت الخاقاني السلیمي القسطنطني الرومي
عنوان اصلی
تقویم المشهور
زبان
ترکی
موضوع اصلی
 • علوم کمکی تاريخ
 • گاهشماری فنی - تقویم

مؤلف
مصطفی بن علي الموقت الخاقاني السلیمي القسطنطني الرومي
راحة الأشباح في بیان الأرواح
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • کلام و عقاید
 • مباحث خاص (موضوعات متفرقه)
مؤلف
محمد / أحمد البرکلي الوجدي
عنوان اصلی
راحة الأشباح في بیان الأرواح
زبان
ترکی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • کلام و عقاید
 • مباحث خاص (موضوعات متفرقه)

مؤلف
محمد / أحمد البرکلي الوجدي
ذات الکرسی
موضوع
 • علوم
 • ستاره شناسی
مؤلف
مصطفی بن علي الموقت الخاقاني السلیمي القسطنطني الرومي
عنوان اصلی
ذات الکرسی
زبان
ترکی
موضوع اصلی
 • علوم
 • ستاره شناسی

مؤلف
مصطفی بن علي الموقت الخاقاني السلیمي القسطنطني الرومي
کتاب
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • آداب و رسوم
 • مباحث خاص (ادعیه - اذکار - اوراد - اعمال)
مؤلف
پیر محمد البهایي
عنوان اصلی
کتاب
زبان
ترکی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • آداب و رسوم
 • مباحث خاص (ادعیه - اذکار - اوراد - اعمال)

مؤلف
پیر محمد البهایي
تحفه شاهدی
موضوع
 • زبان و ادبيات
 • زبانهای ترکی
مؤلف
إبراهیم ددة بن صالح المغلوي الشاهدي
تاریخ نگارش
893 هجری شمسی
عنوان اصلی
تحفه شاهدی
عنوان فرعی کتاب
تحفه شاهدیة
زبان
ترکی
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • زبانهای ترکی
تاریخ نگارش
 • 893 هجری شمسی
 • 921 الهجریة القمریة
 • 1515 A.D.

مؤلف
إبراهیم ددة بن صالح المغلوي الشاهدي
قوت الأرواح
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • کلام و عقاید
 • مباحث خاص (موضوعات متفرقه)
مؤلف
محمد / أحمد البرکلي الوجدي
عنوان اصلی
قوت الأرواح
زبان
ترکی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • کلام و عقاید
 • مباحث خاص (موضوعات متفرقه)

مؤلف
محمد / أحمد البرکلي الوجدي
رساله لاله
موضوع
 • علوم
 • گياه شناسی
مؤلف
محمدرمزی بن رشیدی
عنوان اصلی
رساله لاله
زبان
ترکی
موضوع اصلی
 • علوم
 • گياه شناسی

مؤلف
محمدرمزی بن رشیدی
نیل الرشاد في أمر الجهاد
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
مؤلف
محمد سالم بن مصطفی بن عبدالرؤف الباطومي المیرزازاده الرومي
عنوان اصلی
نیل الرشاد في أمر الجهاد
زبان
ترکی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب

مؤلف
محمد سالم بن مصطفی بن عبدالرؤف الباطومي المیرزازاده الرومي
منافع الناس
موضوع
 • پزشكي
مؤلف
الندائي الآنقره وي
عنوان اصلی
منافع الناس
زبان
ترکی
موضوع اصلی
 • پزشكي

مؤلف
الندائي الآنقره وي
رساله
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • کلام و عقاید
 • مباحث خاص (الهیات - توحید)
مؤلف
نوح بن مصطفی القونوي الرومي
عنوان اصلی
رساله
زبان
ترکی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • کلام و عقاید
 • مباحث خاص (الهیات - توحید)

مؤلف
نوح بن مصطفی القونوي الرومي
دیوان واهبی / وهبی
موضوع
 • زبان و ادبيات
 • زبانهای ترکی
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
دیوان واهبی / وهبی
زبان
ترکی
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • زبانهای ترکی

مؤلف
مجهول
حقیقة النوم و الرؤیا
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • فرا روانشناسی
 • توهم - خواب - رؤیا - تخیل
مؤلف
محمد / أحمد البرکلي الوجدي
عنوان اصلی
حقیقة النوم و الرؤیا
زبان
ترکی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • فرا روانشناسی
 • توهم - خواب - رؤیا - تخیل

مؤلف
محمد / أحمد البرکلي الوجدي
وسیلة النجاة
موضوع
 • زبان و ادبيات
 • زبانهای ترکی
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
وسیلة النجاة
عنوان فرعی کتاب
مولد شریف
زبان
ترکی
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • زبانهای ترکی

مؤلف
مجهول
حدیقة الوزرا
موضوع
 • علوم کمکی تاريخ
 • سرگذشتنامه
 • سرگذشتنامه - بر حسب موضوع
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
حدیقة الوزرا
زبان
ترکی
موضوع اصلی
 • علوم کمکی تاريخ
 • سرگذشتنامه
 • سرگذشتنامه - بر حسب موضوع

مؤلف
مجهول
الفواتح النبویة في السیر المصطفویة
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • سرگذشتنامه ها
 • سیره نبوی
مؤلف
عبدالعزیز بن الحسین قره چلپی زاده
عنوان اصلی
الفواتح النبویة في السیر المصطفویة
زبان
ترکی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • سرگذشتنامه ها
 • سیره نبوی

مؤلف
عبدالعزیز بن الحسین قره چلپی زاده
رسالة معدل النهار
موضوع
 • علوم
 • ستاره شناسی
مؤلف
مصطفی بن علي الموقت الخاقاني السلیمي القسطنطني الرومي
عنوان اصلی
رسالة معدل النهار
زبان
ترکی
موضوع اصلی
 • علوم
 • ستاره شناسی

مؤلف
مصطفی بن علي الموقت الخاقاني السلیمي القسطنطني الرومي
رسالة المقنطرة
موضوع
 • علوم
 • ستاره شناسی
مؤلف
مصطفی بن علي الموقت الخاقاني السلیمي القسطنطني الرومي
عنوان اصلی
رسالة المقنطرة
زبان
ترکی
موضوع اصلی
 • علوم
 • ستاره شناسی

مؤلف
مصطفی بن علي الموقت الخاقاني السلیمي القسطنطني الرومي
رسالة الربع المجیب
موضوع
 • علوم
 • ستاره شناسی
مؤلف
الحسین بن خلیل القرلنج زادة
تاریخ نگارش
945 هجری شمسی
عنوان اصلی
رسالة الربع المجیب
زبان
ترکی
موضوع اصلی
 • علوم
 • ستاره شناسی
تاریخ نگارش
 • 945 هجری شمسی
 • 974 الهجریة القمریة
 • 1566 A.D.

مؤلف
الحسین بن خلیل القرلنج زادة
شرح تحفه شاهدی
موضوع
 • زبان و ادبيات
 • زبانهای ترکی
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
شرح تحفه شاهدی
زبان
ترکی
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • زبانهای ترکی

مؤلف
مجهول
فتاوای علي أفندي
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
مؤلف
علي بن محمد الچتالجه لي
عنوان اصلی
فتاوای علي أفندي
زبان
ترکی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب

مؤلف
علي بن محمد الچتالجه لي
ذیل سیر ویسی و تکملته
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • سرگذشتنامه ها
 • سیره نبوی
مؤلف
يوسف بن عبدالله رهاوی القسطنطني الرومي النابي
عنوان اصلی
ذیل سیر ویسی و تکملته
زبان
ترکی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • سرگذشتنامه ها
 • سیره نبوی
بر اساس کتاب
درة التاج في سیرة صاحب المعراج تکمیل و استدراک

مؤلف
يوسف بن عبدالله رهاوی القسطنطني الرومي النابي
لیلی و مجنون
موضوع
 • زبان و ادبيات
 • زبانهای ترکی
مؤلف
محمد بن سلیمان البغدادي، فضولي
عنوان اصلی
لیلی و مجنون
زبان
ترکی
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • زبانهای ترکی

مؤلف
محمد بن سلیمان البغدادي، فضولي