چهار درویش
موضوع
 • زبان و ادبيات
 • هندی، اردو، زبانها و ادبیات هندوستانی
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
چهار درویش
زبان
اردو
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • هندی، اردو، زبانها و ادبیات هندوستانی

مؤلف
مجهول
حدائق العشاق
موضوع
 • زبان و ادبيات
 • هندی، اردو، زبانها و ادبیات هندوستانی
مؤلف
رجب علي سرور مشکوک
عنوان اصلی
حدائق العشاق
زبان
اردو
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • هندی، اردو، زبانها و ادبیات هندوستانی
توضیحات
در آن از نظام الدوله اله ویردی یاد شده است

مؤلف
رجب علي سرور مشکوک
خالق باری
موضوع
 • زبان و ادبيات
 • هندی، اردو، زبانها و ادبیات هندوستانی
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
خالق باری
زبان
اردو
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • هندی، اردو، زبانها و ادبیات هندوستانی
توضیحات
فرهنگنامه ای بصورت مثنوی است در ترجمه بعضی لغات فارسی به اردو ، ظاهرا همان نصاب دهلوی از امیر خسرو دهلوی باشد

مؤلف
مجهول
داستان عشق
موضوع
 • زبان و ادبيات
 • هندی، اردو، زبانها و ادبیات هندوستانی
مؤلف
فرخند علی بن فرزند علی
تاریخ نگارش
1227
عنوان اصلی
داستان عشق
زبان
اردو
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • هندی، اردو، زبانها و ادبیات هندوستانی
بر اساس کتاب
داستان یوسف شاه و چمن آرا بیگم تلخیص
تاریخ نگارش
 • 1227
 • 1264
 • 1848
توضیحات
مولف در دیباچه نام اثر را بصراحت آورده و ماده تاریخی در تاریخ تالیف اثر بصورت شعر آورده و آن (داستان عشق مقبول انام) که در نسخه مطابق 1264 دانسته شده ، اگرچه در حساب ابجدی این ماده تاریخ 860 میشود

مؤلف
فرخند علی بن فرزند علی
داستان یوسف شاه و چمن آرا بیگم
موضوع
 • زبان و ادبيات
 • هندی، اردو، زبانها و ادبیات هندوستانی
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
داستان یوسف شاه و چمن آرا بیگم
زبان
اردو
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • هندی، اردو، زبانها و ادبیات هندوستانی

مؤلف
مجهول
دوازده بند
موضوع
 • زبان و ادبيات
 • زبانها و ادبیات ایرانی
 • زبان و ادبیات فارسی
 • ادبیات فارسی
 • آثار (شامل مجموعه ها و جنگها)
 • شعر
عنوان اصلی
دوازده بند
زبان
اردو
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • زبانها و ادبیات ایرانی
 • زبان و ادبیات فارسی
 • ادبیات فارسی
 • آثار (شامل مجموعه ها و جنگها)
 • شعر

دیوان
موضوع
 • زبان و ادبيات
 • هندی، اردو، زبانها و ادبیات هندوستانی
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
دیوان
زبان
اردو
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • هندی، اردو، زبانها و ادبیات هندوستانی
توضیحات
بر روی نسخه ای از این اثر نوشته شده (دیوان سنکرت)

مؤلف
مجهول
دیوان
موضوع
 • زبان و ادبيات
 • هندی، اردو، زبانها و ادبیات هندوستانی
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
دیوان
زبان
اردو
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • هندی، اردو، زبانها و ادبیات هندوستانی

مؤلف
مجهول
رازق باری
موضوع
 • زبان و ادبيات
 • هندی، اردو، زبانها و ادبیات هندوستانی
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
رازق باری
زبان
اردو
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • هندی، اردو، زبانها و ادبیات هندوستانی
توضیحات
فرهنگنامه ترجمه بعضی لغات فارسی به اردو بصورت مثنوی

مؤلف
مجهول
سبیل المهتدین للتفقه في الدین
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
مؤلف
محمدأرشد بن عبدالله البنجاوي