کتاب
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • اخلاق اسلامی
 • حکایات اخلاقی
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
کتاب
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • اخلاق اسلامی
 • حکایات اخلاقی
آغاز
چندانکه تو راضی و خشنود ی شوی و خطاب و لسوق یعطیک ربّک فرّضی و بر شرق عالم قدس شرق شوی چنانکه حقتعالی در کلام خود فرمود که سبحان الذّی اسری بعیده لیلاَ من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حوله لنزیه امن اباتنا انّه هو السمیع البصیر...
انجام
زنانی که اکثر اوقات زنا کرده باشند و بر شوهر خود رغبت نکردند و در آنوقت میگویند وای بر حال ما که رسوای شدیم چرا که در دنیا پیروی شیطان کردیم و چرا پیروی حضرت رحمن نشدیمو همیشه.

مؤلف
مجهول
کتاب
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • اخلاق اسلامی
 • حکایات اخلاقی
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
کتاب
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • اخلاق اسلامی
 • حکایات اخلاقی
آغاز
در خبر است از ان مقتداي زمره حقیقت و ان پیشوای لشکر طریقت و از ان نگین خاتم جلال و از ان جوهر عنصر کمال و از ان اطلس پوش والضی و از ان طیلسندار و لسوف یعطیک ربک فرجی ان صاحب و الاخرة خیر لک من الاولي ان مهتری که...
انجام
در انحدود منتظر و رود حکم و فرمان سر کار اقدس همایون خواهم بود تا چه حکم فرماید و بچه فرمان اید زیاده چه نگارد همواره منتظر و رود مژده سلامتي حالات و رجوع خدمات و فرمایشات و نوازشات میباشند ایام سعادت فرجام بکام مستدام باد ...

مؤلف
مجهول
کتاب
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • اخلاق اسلامی
 • حکایات اخلاقی
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
کتاب
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • اخلاق اسلامی
 • حکایات اخلاقی
آغاز
بر بعضی خواص بی نهایت و فواید بی شمار وارد از انجمله جهل خاصیت مذکور می شود اول اگر کسی در میان جمعی گرفتار شده باشد و درمانده باشد هفت بار بر خاک خواند بجانب ایشان بدهد خلاص یابد دوم اگر کسی را از دشمنان خوف باشد بر خواندن این کلمات مواظبت نماید و...
انجام
گفت عیسی است که مادرش مریم دختر عمران بود در تفسیر اهل البیت است که آل عمران نام علی بن ابی طالبست که ابوطالب را عمران نام بود در توریت و دلیل برین حدیث رسولی است که ما بال قوم اذا ذکر آل ابراهیم استبشر و او اذا ذکر آل عمران بولایتی و ولایت اهل بیتی و مودیتی.

مؤلف
مجهول
کتاب
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • اخلاق اسلامی
 • حکایات اخلاقی
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
کتاب
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • اخلاق اسلامی
 • حکایات اخلاقی
آغاز
دیشب با خود میگفت که ببین خانه مرا بی است و من با خود اندیشیدم که در این کوچه به غیر از خانه من دیگر خانه نیست {...}در از خانه من بیرون آمده است اورا پیش طلبیدم و احوالی پرسیدم گفت که خری دارم که وضع حمل او نزدیک است وآزار میکشد باین خانه رفتم خانم و آقا خدا عمرشان را زیاد بکند مرغ بریانی بمن دادند ...
انجام
ایشان را نوازشی که {...جبلونی در چشم ایشان بکشیم {...}خود جای داد ور چشم ایشان کشیدند و قطره آب صدر مجلسی در بالای {...}ریخته و چشم ایشان از اول روشن و عترت مشغول شدند آزاد بخت ...

مؤلف
مجهول
کتاب
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • آداب و رسوم
 • مباحث خاص (آداب و رسوم زندگی)
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
کتاب
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • آداب و رسوم
 • مباحث خاص (آداب و رسوم زندگی)
آغاز
منقولات که ترک حجامت مکن در هفتم حزیران و اگر نکنی در چهاردهم البته بکن و نام این روز نزد اهل فرس اسفند است و لله اعلم فصل در ایام هفته روز جمعه که این روز متعلق است {...}این روز افتاب و ماه و ستارگان و ملایکه افریده شد و درین روز آدم مخلوق گردیده بیک روایت...
انجام
اخر سال نیکو شود و طعام فراخ شود و زمین بابل و خراسان {...}شود اسفند {...}ماه یعنی ذی الحجة اگر شب بود و گاو و گوسفند بسیار بمیرند و زنان باردار را خطر بود و بخراسان فتنه در افتد سیاه ماه کرجماه یعنی محرم و صفر بود ولایت بابل بیشتر خراب شود و مرگ زنان باشد.

مؤلف
مجهول
کتاب
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • آداب و رسوم
 • مباحث خاص (اعیاد - ایام و لیالی خاص)
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
کتاب
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • آداب و رسوم
 • مباحث خاص (اعیاد - ایام و لیالی خاص)
آغاز
برجی از شرح باب دهم در معرفت تقویم از جمله اموری که در اکثر احوال در تقاویم نام بیارند ایام مشهوره است از تواریخ مشهوره که در میان اتصالات کلیه یا در جدول علیحده قبل از اتصالات بازاء انروز نویسند چون ایّام مشهوره بعضی تواریخ که منجمان در تقاویم ثبت کنند...
انجام
ودر زمین بابل در خراسان تب بسیار بهمرسد و روم را بر مسلمانان غلبه بهمرسد پس عرب بر ایشان غالب شوند و پادشاهان عرب مظفر باشند و بروایت دیگر در اول سال بارش و سرما کم باشد و ابر و رعد..

مؤلف
مجهول
کتاب
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • آداب و رسوم
 • مباحث خاص (سوگواریها - عزاداریها)
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
کتاب
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • آداب و رسوم
 • مباحث خاص (سوگواریها - عزاداریها)
آغاز
ثنایم نیاز درگاه حضرت بی نیازی است که روی نیاز نیازمندان بر خاک راه بی نیازی اوست و سرافرازی سر فرازان در سر افکندهکی میدان سربازی او زهی شهیدی که شهیدانش شهد شفا از جام بلایش نوشتند و حبذّا العبیدی که مقربینش لباس تقرّب باندازه خلعت ابتلایش پوشند...
انجام
ای قوم کافر شدید برسول خدا وای بر شما پس میباشید شما مثل آن اشخاصیکه گمراه شدند و طریقه دین و مذهب خود را از دست داده باشند پس اهلیت رسول خدا را از بلده بعلبک بیرون برده روانه شام گردیدند الا لغته الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون .

مؤلف
مجهول
کتاب
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • آداب و رسوم
 • مباحث خاص (سوگواریها - عزاداریها)
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
کتاب
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • آداب و رسوم
 • مباحث خاص (سوگواریها - عزاداریها)
آغاز
از مدینه شهر عزم کربلا امد حسین از دیار مکّه با شور نوا امد حسین شاه مظلومان حسین شاه مظلومان حسین خاست تا در مکه بنماید توقف شاهدین اندران دارالامارة با ابتلا آمد حسین از جفای مشرکین شاه مظلومان حسین {...}ظالمان تیغ ستم افراشته اند بر کمند ظلم ایشان مبتلا امد حسین...
انجام
نگذاشتندش مشرکین بر روی نعش شاهدین گرید بافقان وای {...}به پهلو میزد {...}ببازویی زد یوسف {...}عزّوجاه با صورتی که چون ماه {...}عزیز مصر تا تخت سلطانی ...

مؤلف
مجهول
کتاب
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • آداب و رسوم
 • مباحث خاص (سوگواریها - عزاداریها)
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
کتاب
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • آداب و رسوم
 • مباحث خاص (سوگواریها - عزاداریها)
آغاز
رزق خواران الم و پروردگاران بل محنت دعم {...}صلای ناکامی و گوشه گیران دیار کم نامی بدینگونه روایت کرده اند که روزی شخصی بخدمت نوح طوفان کربلا و یعقوب {...}آل عباسسیه الساجدین امام زین العابدین آمد عرض نمود که ....
انجام
ره کس ننموده از دل چاک آواز چه رهی رود به افلاک در برزخ ما کسی نه بسته پرواز کند هوس نشسته ما از در بسته راه داریم بیواسطه راه میشماریم ما نور محبتیم بنگر روشن بود این بیان سراسر ...

مؤلف
مجهول
کتاب
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • آداب و رسوم
 • مباحث خاص (سوگواریها - عزاداریها)
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
کتاب
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • آداب و رسوم
 • مباحث خاص (سوگواریها - عزاداریها)
آغاز
ثوابست یا فلان امر مکروه و ترک آن فلان ثواب است و کسی بسبب آن حدیث ضعیف آن فعلی را بجا آورد یا ترک کند حق تعالی آن ثواب را باو کرامت میفرماید و همچنین هر گاه جز ضعیفی در احوال قصص امم سابقه رسیده باشد جایز نیست که خطبا و{...}آنرا نقل نمایند و در این باب اخبار صحیحه از ائمه معصومین علیهم السلم صادر شده...
انجام
وای بر مامون از حسین شهید کربلا وای بر مامون از حضرت امام زین العابدین علیه السلام وای بر مامون از امام محمد باقر علیه السلام وای بر مامون از امام جعفر صادق علیه السلام وای بر مامون از امام موسی کاظم علیه السلام وای بر مامون از حضرت امام رضا علیه السلام وای بر مامون وای بر او اینست زیان کاری بزرگ که علاج از برای او منصور نیست.

مؤلف
مجهول
کتاب
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • کلیات
 • مقاله ها و سخنرانیها - مجالس و منابر - متون وعظ و خطابه
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
کتاب
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • کلیات
 • مقاله ها و سخنرانیها - مجالس و منابر - متون وعظ و خطابه
آغاز
اللهم یا من توحد بالعظمة و العلی و تفرد بالجود و الکبریآء و استخلص بالنور و الضیاء یا من تلألأ فی ظلل اللیالی انوار حکمته الباهرة و استبان فی صفحات الایام اثار سلطنة القاهرة نحمده علی نعمة المتواترة و نشکره علی الامة الظاهرة...
انجام
عوض تسلس دادن در مصائب دادند بخصوص نسبت بام المصائب حضرت علیا {...}جناب زینب خاتون که شبیه در مصیبت از هر جهت بمادر خود بود و داشت همان مصائب در خود را لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم و الحمد لله علی حمد و اله .

مؤلف
مجهول
کتاب
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • آداب و رسوم
 • مباحث خاص (ادعیه - اذکار - اوراد - اعمال)
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
کتاب
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • آداب و رسوم
 • مباحث خاص (ادعیه - اذکار - اوراد - اعمال)
آغاز
ز ماه رجب روزه دارد خدای تعالی آنرا بوی اعطا کند و هم در کتاب مذکور مرویست از همانحضرت علیه السلام که فرمودند ماه رجب ماه عظیم القدر است و حسنات درین ماه مضاعف میشود کسی که یکروز از این ماه روزه دارد آتش دوزخ یکساله راه از وی دور میشو...
انجام
فصل در آداب خلوت بدانکه چون کسی متوجه عبادت میشود باید که اولاد خود را از ثقل اخبثین بلکه اخباث که عبادت از بول و غایط و ریح است خفیف گرداند چون اراده دخول.

مؤلف
مجهول
کتاب
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • آداب و رسوم
 • مباحث خاص (ادعیه - اذکار - اوراد - اعمال)
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
کتاب
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • آداب و رسوم
 • مباحث خاص (ادعیه - اذکار - اوراد - اعمال)
آغاز
و التحیه از جمله اداب زیارت مشاهد متبرکه قبل از دخول در مزار غسل کردن است و بی وقوع حدثی بعد از غسل داخل شدن و جامه با طهارت و نظافت پوشیدن و در راه بخضوع و خشوع تمام رفتن و در پیش عتبه علیه ایشان و طلب رخصت دخول نمودن و...
انجام
و اشهد عنّک حاجت فی الله حقّ جهاده و تلاوت الکتاب حق تلاوته لعن الله علی من ظلمک لعنّ الله قتلک السلام علیک یا مولائی کن شفیع الدنیا و الآخرة السلام علیک و رحمة الله و برکاته و بر روح پاک مطهره و منوره حضرت واجب التعظیم و لازم التکریم کیا سپاه انگیز و مقربون درگاه او را شاد و خرم گردانیم و فاتحه بخوانیم ...

مؤلف
مجهول
کتاب
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • آداب و رسوم
 • مباحث خاص (ادعیه - اذکار - اوراد - اعمال)
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
کتاب
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • آداب و رسوم
 • مباحث خاص (ادعیه - اذکار - اوراد - اعمال)
آغاز
الحمد لله ربّ العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایّاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم و لا الضالین دعایی که پیش از تلاوت سوره مبارکه یس بخوانید بسم الله الرحمن الرحیم {......}در شبی شنیدم که حضرت امیر المومنین علیه السلام در میان شب این دعا میخواند الهی کم من موبقة حلمت عن مقابلتها ...
انجام
الهی باي لسان اذکرک و بایّ وجه اتوجه الیک و بایّ راس اسجد لک و بایّ عین انظر الیک و بای سمع اسمع منک و بای بدن اخدئک و باي رجل امشي الیک و باي قلب احبتک و باي ید اعتصم بک العبد عبدک و التوفیق منک و...

مؤلف
مجهول
کتاب
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • آداب و رسوم
 • مباحث خاص (ادعیه - اذکار - اوراد - اعمال)
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
کتاب
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • آداب و رسوم
 • مباحث خاص (ادعیه - اذکار - اوراد - اعمال)
آغاز
دعای رفع دردسر {...}از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام که کسی را سرش درد کند {...}دست خود را بگذارد و هفت بار بخواند اعوذ بالله الذّی سکن له ما فی السموات و ما فی الارض و هو السمیع العلیم {...}دفع ساس بنویسد بر چهار گوشه خانه بچسباند الم تر الی الذین خرجو من دیارهم ...
انجام
یا رب یا حیّ یا قیوم یا هو یا من هو یا لا اله الّا هو یا من یعلم الغیب الّا هو الذّی لا اله الّا هو الحی یا قیوم و الهکم اله واحد لا اله الّا هو الرحمن الرحیم یا هو یا من امر بین الکاف و النّون یا من اذا اراد شیئا له کن فیکون فسبحان الذّی بیده ملکوت کلّ شی و الیه ترجعون بحق محمد و آله اجمعین..

مؤلف
مجهول
کتاب
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • آداب و رسوم
 • مباحث خاص (ادعیه - اذکار - اوراد - اعمال)
مؤلف
مجهول
تاریخ نگارش
18 اردیبهشت 1053 هجری شمسی
عنوان اصلی
کتاب
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • آداب و رسوم
 • مباحث خاص (ادعیه - اذکار - اوراد - اعمال)
تاریخ نگارش
 • 18 اردیبهشت 1053 هجری شمسی
 • 2 صفر 1085 الهجریة القمریة
 • May 7, 1674 A.D.
آغاز
نمیتوانم رسید گفت حضرت موسی بن عمران از پروردگار خود رخصت طلبیده است که بزیارت قبر حسین بیاید و حق تعالی او را رخصت داده است و با هفتاد هزار ملک بزیارت قبر انحضرت امده است اوّل شب تا صبح اینجا خواهند بود و چون باسمان روند بیا پرسیده که تو کیستی گفت من از ان ملائکه ام که مامور شده ام از...
انجام
السلام علیک یا ابا عبدالله نفسی مشتاقة الیک و مهجتی محترقة علیک و عینی علیک باکیة و جوبی علیک طویل و اسفی علیک جاریة و عبرت علیک ساکبة و زفرتی علیک ظاهرة و نهمتی علیک متتابعة و رمزییتی علیک ...

مؤلف
مجهول
کتاب
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • آداب و رسوم
 • مباحث خاص (ادعیه - اذکار - اوراد - اعمال)
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
کتاب
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • آداب و رسوم
 • مباحث خاص (ادعیه - اذکار - اوراد - اعمال)
آغاز
الحمد لله یزخرف عروس الفرد و بین یزخرف النضرة و السرورو من حدود شواهد الخیرات الحسان بلمعات {...}درر النور و هو {...}و حبات قامرات الطرق بنفایس کواعب اتراب القصور و مرشح اکلیل الوالد...
انجام
اللهم انی اسالک بوجهک الکریم و اسمک العظیم و ملکک القدیم ان {...}محمد و ال محمد و ان تفزلی الذنب العظیم انه لا یفق {...}العظیم الّا انت و چون سلام دهد از رکعة آخر نافله سلم بگوید اللهم بیدک مقادیر اللیل و ...

مؤلف
مجهول
کتاب
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • آداب و رسوم
 • مباحث خاص (ادعیه - اذکار - اوراد - اعمال)
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
کتاب
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • آداب و رسوم
 • مباحث خاص (ادعیه - اذکار - اوراد - اعمال)
آغاز
در تعقیب هر قریضه فصل دوم در تعقیب نماز ظهر فصل سوم در تعقیب نماز عصر فصل چهارم در {...}فصل پنجم در تعقیب نماز عشاء فصل ششم در ادعیه وقت خواب فصل هفتم در ادعیه مستحب...
انجام
و یحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب و لهم عذاب الیم ایه نهم فقال انّی احببت حبّ الخیر عن ذکر ربّي فاذا اقهم الله ثواب الدنیا و حسن ثواب للاخرة و الله یحب المحسنین حتی توارث بالحجاب ردّوها علی فطفق مسحا بالسوق و الاعناق.

مؤلف
مجهول
کتاب
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • آداب و رسوم
 • مباحث خاص (ادعیه - اذکار - اوراد - اعمال)
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
کتاب
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • آداب و رسوم
 • مباحث خاص (ادعیه - اذکار - اوراد - اعمال)
آغاز
بدانکه این بعضی از احوال مؤلف کتاب مبارک دلایل الخیرات است که ترجمه آن حاصل نموده میشود اسم او محمد بن سلیمان است و کنیت او ابو عبدالله از اولاد امام حسن است رضي الله تعالی عنه و...
انجام
تعلیم کرد این صلوة را رسول خدا صلی الله علیه و سلم به ابو المواهب محمد شازلي و امر فرمود او را که ابتدا کند به این صلوة بر رسول خدا صلی الله علیه و سلم و تمام کند صلوة را با این صلوة یعنی اول و آخر این صلوة بخواند و اگر چه باشد یکمرتبه ...

مؤلف
مجهول
کتاب
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • آداب و رسوم
 • مباحث خاص (ادعیه - اذکار - اوراد - اعمال)
گردآورنده
مجهول
عنوان اصلی
کتاب
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • آداب و رسوم
 • مباحث خاص (ادعیه - اذکار - اوراد - اعمال)
آغاز
منقولست که حضرت امام علی نقی ع در اول نامه مینوشتند بسم الله الرحمن الرحیم اذکر انشاالله و الامر بید الله و از صادق آل محمد مرویست که چون رقعه یا نامه برای حاجتی نویسی و خواهی که انحاجت براید بقلم بقلم بی مدبّر سر رقعه بنویس بسم الله الرحمن الرحیم ...
انجام
فاکفنی امر فلان و امر جمیع اهل العدوان بم شئت و کیف شئت و من حیث شئت و انّی شئت یا هو یا من لا هو الاّ هو الغوث الغوث یا ابا القاسم المصطفی الامان الامان یا امّ الحسنین الزّهرا الرحمة الرحمة یا ابا الحسن المرتضی المدد المدد یا ابا محمد المجتبی العون العون .

گردآورنده
مجهول
کتاب
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • آداب و رسوم
 • مباحث خاص (ادعیه - اذکار - اوراد - اعمال)
گردآورنده
مجهول
عنوان اصلی
کتاب
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • آداب و رسوم
 • مباحث خاص (ادعیه - اذکار - اوراد - اعمال)
آغاز
شیعه اینعزای یتیمان فاطمه است {...}ان ماتم طفلان فاطمه است خورشید کرم از دل سوزان فاطمه است شبها سیه روی پریشان فاطمه است رنگ شفق زدیده گریان فاطمه است اینجا ستاره حضرت {...}گشاده مو از خون نور دیده خود سرخ کرده رو افتد خروش در فلک از نالهای او ...
انجام
یا ذا المن و الطول یا مصطفی محمد صلی الله علیه و اله صل علی محمد و آله پس حاجت خود را از حقتعالی میطلبیدند پس {...}بر صدا شنید و میفرمودند بحق خداوندی که جانم بدست قدرت اوست که هر که این نماز را بکند هر حاجت که از حق تعالی طلب کند البته او را عطا کند و اگر بعدد ریگ بیابانها گناه داشته باشد باشد خدا بیامرزد او را.

گردآورنده
مجهول
کتاب
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • آداب و رسوم
 • مباحث خاص (ادعیه - اذکار - اوراد - اعمال)
گردآورنده
مجهول
عنوان اصلی
کتاب
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • آداب و رسوم
 • مباحث خاص (ادعیه - اذکار - اوراد - اعمال)
آغاز
این شرح سوره ایست از زبور که بحضرت داود علیه السلام امده بود زبان سریانی و ابن عباس ره بزبان عربی نقل کرده و گفت من اینسوره مبارکه را نخواندم فقیر بودم توانگر شدم و ترسان بودم ایمن شدم و مالک شدم انچه را خواست خداوند جل و علا بود این سوره فاضل ترین سره های زبور است و هر کس این سوره را بخواند هر چه دوست داشته باشد بدست اورد.
انجام
یا من الخائف اذا وصل الی ما خافه یصیر امر الصبور الی مراده یبلغ المرء بالصدق منازل الکبار یسد المرقومة بالاحسان الیهم یاس القلب راحة النفس یسعد الرجل بمصاحبة السعید ثم نثر اللألی من کلامه بالخیر ...

گردآورنده
مجهول
کتاب
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • آداب و رسوم
 • مباحث خاص (ادعیه - اذکار - اوراد - اعمال)
گردآورنده
مجهول
عنوان اصلی
کتاب
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • آداب و رسوم
 • مباحث خاص (ادعیه - اذکار - اوراد - اعمال)
آغاز
طریقه ختم سوره یس بدانکه طریقه ختم سوره یس انستکه قبل از شروع در خواندن و بعد از نیت ایندعاا را بخواند اللهم انّک جعلت فی سورة یس الف شفاء و الف دواء و الف برکة و سمیتها علی لسان نبیک محمد ص لصاحبها خیر الدنیا و الاخرة ...
انجام
اللهم اغفرلنا و لوالدینا و لامهاتنا و لأخواننا و لاخواننا و لجیراتنا اللهم اجعلنی من جندک فانّ جندک هم الغالبون و اجعلنی من حزمک هم المفلحون و اجعلنی من اولیائک فان اولیائک هم لا خوف علیهم و لا هم یحزنون برحمتک یا ارحم الراحمین.

گردآورنده
مجهول
کتاب
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • آداب و رسوم
 • مباحث خاص (ادعیه - اذکار - اوراد - اعمال)
گردآورنده
مجهول
عنوان اصلی
کتاب
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • آداب و رسوم
 • مباحث خاص (ادعیه - اذکار - اوراد - اعمال)
آغاز
اللهم افتح لهم فتحا یسیرا و انصر لهم نصرا عزیزا و اجعل لهم من لدنک سلطانا نصیرا اللهم مکن لهم فی الارض و اجعلهم ائمة واجعلهم الوارثین اللهم اجمع بینهم فی خیر و عافیة اللهم عجّل الروح و الفرج لال محمد اللهم اجمع علی الهدی امرهم و اجعل قلوبهم علی قلوب...
انجام
یعنی سپاس خداوندی را سزاست که ما را گرامی داشت باین روز و گردانید ما را از ایمان آورندگان و گردانید ما را از وفا کنندگان بعهد خود که عهد گرفته است بر ما و پیمانی که محکم گردانیده است که ولایت والیان امر امامت است و آنها که حکم می کنند بعدالت در میان خلق و نگردانید ما را از انکار کنندگان بروز جزا و فرمود که بعد از نماز این دعا بخواند ...

گردآورنده
مجهول
کتاب
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • آداب و رسوم
 • مباحث خاص (ادعیه - اذکار - اوراد - اعمال)
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
کتاب
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • آداب و رسوم
 • مباحث خاص (ادعیه - اذکار - اوراد - اعمال)
آغاز
اعوذ حاجت ظومار من کل عین لامته و من کل شیطان حامنة من شر الجن و الانس و ساحر دوازده روز {...}دارد و بعد شفا یابد دیونامه {...}دلیل کند که علت بیماری او از روز جمعه باشد و...
انجام
یل افتح یا افتح یا افتح یا فناح یا فناح یا فناح یا فناح یا فناح یا فاتح یل فاتح یا فاتح بحق {...}فراق و ده کسری که زده امام بحق {...}بحق {...}قران بخوان طه و یس که بستم فلان ابن فلان اورا {....}فلان بن فلان از پر و پری از جن و از ادم از سگ و از خوک و از گربه و از مرغ از گوسفند از{...}از....

مؤلف
مجهول
کتاب
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • آداب و رسوم
 • مباحث خاص (ادعیه - اذکار - اوراد - اعمال)
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
کتاب
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • آداب و رسوم
 • مباحث خاص (ادعیه - اذکار - اوراد - اعمال)
آغاز
و باید که شک در دل نیارد و با صدق باشد که مرادش حاصصل شود اسم اینست یا کافی {.......}جور لم یرضه و لم یخاطه فعاله و شانزدهم آنست که دست و چشم و زبان بسته باشد چنانکه از وی هیچکار نیاید و بچشم مردم حقیر نماید و هیچکس او را اعتبار نکند این اسم را چهل روز دعوت کند و مقامی خالی نکندو...
انجام
اللهم کفی علمک عن المقال و کفی کرمک عن السؤال اللهم فرّج همّی و اکشف غمّی و حصّل مرادی فی الدنیا و الاخرة یا محوّل الحول و الاحوال حوّل حالنا الی احسن الحال فی الدارین و صلی الله علی محمد و آله المعصومین.

مؤلف
مجهول
کتاب
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • آداب و رسوم
 • مباحث خاص (ادعیه - اذکار - اوراد - اعمال)
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
کتاب
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • آداب و رسوم
 • مباحث خاص (ادعیه - اذکار - اوراد - اعمال)
آغاز
در بیان اعمال هر شب و روز ماه مبارک رمضان است که بعد از هر نماز در این ماه ایندعا بخواند یا علی یا عظیم یا غفور یا رحیم انت اتوب العظیم الذی لیس کمثله شیء و هو السمیع البصیر و هذا شهر عظمته و کرمته و شرفته و فضله علی الشهور و هو الشهر الذّی فرضت صیامه علیّ و هو شهر رمضان...
انجام
و احترز بسلطانک من جور السلاطین فتقبل ما کان من صلواتی و صومی و اجعل عذری و ما بعده افضل من ساعتي و یومي و اعزتي فی عشیرتي و نومي و احفظني في یفظني و نومي فانت الله خیر حافظا و انت ارحم.

مؤلف
مجهول
کتاب
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • آداب و رسوم
 • مباحث خاص (ادعیه - اذکار - اوراد - اعمال)
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
کتاب
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • آداب و رسوم
 • مباحث خاص (ادعیه - اذکار - اوراد - اعمال)
آغاز
فصل در بیان اعمال و اذکاری که در وقت زوال بجا باید آورد و بدانکه چون وقت ظهر داخل شود اول چیزی که بجا باید آورد آنست که بگویي انچه رئیس المحدثین محمد بن بابویه القمی در کتاب من لا یحضره الفقیه روایت نموده که حضرت امام محمد باقر علیه السلام تعلیم کرد...
انجام
یا عزتاه یا بنت محمد الی الله عزّوجل ثم یقول یا الله الف مرة فان لم یقدر {..}و ان لم یقدر فعشرة مرّة ثم یقول یا ربّ صلّ علی محمد و آل محمد و ادفع عنّی هذه القلة {...}او الهم او الغمّ فانّ الله تعالیا فیه و یقضی حاجته من ساعته ان کان بنیة {...}

مؤلف
مجهول
کتاب
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • آداب و رسوم
 • مباحث خاص (ادعیه - اذکار - اوراد - اعمال)
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
کتاب
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • آداب و رسوم
 • مباحث خاص (ادعیه - اذکار - اوراد - اعمال)
آغاز
الم تر انّ الله سخر لکم ما فی الارض و الفلک تجری فی البحر بامره و یمسک السماء ان تقع علی الارض الاّ باذنه انّ الله بالنّاس لرؤف رحیم روزی خدیجه علیه السلم گفت یا رسول الله هیچ قران ایتی هست که محبت را زیاده گرداند فرمود بلی ده ایه هست...
انجام
و فرمود که کس این لعنة را بخواند چنانست که در غزوه بدر خیبر واحد هزار هزار تیر که بمشرکان انداخته باشد این دعا است در نظر پادشاهان عزیز گردد دعآء بسم الله الرحمن الرحیم اینست فسیکفیکهم الله و هو السمیع العلیم ..

مؤلف
مجهول
کتاب
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • آداب و رسوم
 • مباحث خاص (ادعیه - اذکار - اوراد - اعمال)
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
کتاب
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • آداب و رسوم
 • مباحث خاص (ادعیه - اذکار - اوراد - اعمال)
آغاز
استجابت دعا است مرویست از داود سرحان از حضرت ابی عبدالله علیه السلام درشب نصف رجب دوازده رکعة نماز باید گذارد و در هر رکعتی بعد از الحمد سوره که خواهد بخواند و بعد از فراغ مشغول باید شد بخواندن سوره الحمد و سوره اخلاص...
انجام
وانفساه و اقبلت علی نفسی بعد ما فسا آه وا{...}من قساوة قلبی کانّه حجر بل هو اقسی اه وانفساه ان قضیت الجوآ بحی و حاجتی لا لا تعصاآه وانفساه ان غفرت ذنوب المجرمین و اخذنی {...}بذنوبی.

مؤلف
مجهول
کتاب
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • مباحث خاص (عرفان)
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
کتاب
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • مباحث خاص (عرفان)
توضیحات
مجموعه ای است مدون به شکل کشکول، منتخب از کتب مختلف که در این کتاب جمع آمده است
آغاز
بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و الصلوة و السلام علی خیر خلقه محمد و اله اجمعین هذا کتاب المثنوی المعنوی و هو اصول اصول اصول الدین یعنی مشتمل است بر علک حقایق که اصول طرایق است و طرایق اصول شرایع و شرایع اصول دین است ...
انجام
اطلبوا الخیر عند حسان الوجوه لامیرالمومنین علی السلم اذا تم العقل نقص الکلام البشاشة حبالة المودّة الفرصة تمرّ مرّ السّحاب لسان العاقل وراء قلبه نوم علی یقین خیر من الصلوة فی شکّ..

مؤلف
مجهول
کتاب
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • مباحث خاص (عرفان)
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
کتاب
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • مباحث خاص (عرفان)
آغاز
الحمد لله الذی جعل طراز الواح کتاب الاذن طراز النقطة التی عینّت بعد ما شیّت و قدرت قبل ان قضت و اذنت حین ما اجلت و احکمت فلاح ما یلوح بها جوهریات کینونیات المشعشعة فی حقایق اهل اللاهوت لیعرفن کل الممکنات فی مقام عرفان الصفات بما تجلی الله فی مقام عرفان ...
انجام
و قال حرفا فی حقی دون حکم القران او لم یقم فی مقام المباهلة فعلی الله حکمة و لیس لاحد بعد تلک الاشارات حجة علی فمن شاء ان یقبل و من شاء ان یعرض و انی قد اتممت ذکر النعمة لئلا یقول احد فی حقّی ما اتبع هواه و یبلغ احد حکمها باذن حضرت العالی الی العلماء و کفی بالله علیّ شهیدا.

مؤلف
مجهول
کتاب
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • مباحث خاص (عرفان)
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
کتاب
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • مباحث خاص (عرفان)
آغاز
نقد سک اللهم یا من تجلّی لخلقه بخلفه و ظهر لقلوبهم بحجته و فطرهم علی توحیده بفطرته و رش علیهم من نوره بقدرته و اختار منهم انبیائه و رسله و اولیائه لدعوته و جعلهم غمایم رحمته و سحایب کرامته فتجلّی فی سرایرهم باطوار تجلّات جماله و عظمته و حلّی ظواهرهم ....
انجام
و خلق را به رسول ص شناختم یعنین الله است و نور الله و خدای خالق است و خالق را به خالق توان شناخت و نور خدای خلق است و اصل خلق نور محمد است پس خلق را بنور محمد ص توان شناخت گفتند در خلق چه گویی گفت خلق جمله در وحشت غیب اند و ذکر حق کردن در میان اهل وحشت عیب است پرسیدند که بنده مفوّض کی بود گفت چون مایوس گردد از نفس خویش و فعل خویش و پناه جوید بخدای در جمله احوال او را هیچ پیوند.

مؤلف
مجهول
کتاب
موضوع
 • زبان و ادبيات
 • زبانها و ادبیات ایرانی
 • زبان و ادبیات فارسی
 • زبان فارسی
 • واژه نامه نویسی (واژه نامه ها)
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
کتاب
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • زبانها و ادبیات ایرانی
 • زبان و ادبیات فارسی
 • زبان فارسی
 • واژه نامه نویسی (واژه نامه ها)
توضیحات
فرهنگ فارسی به فارسی است
آغاز
شناگری و در صحف سوز و نان خلف دیده وری کردم که کمتر کتابی است که بکر اتش ندیده و بر اتش بهم نور دیده باشد و زیاده از پانصد هزار بیست منتخبات متقدمین و متاخرین از تواریخ و حکایات و نتایج روایات و مصادر و لغات بطور تخصیص بیرون نویس و پا ک نویس نموده و چندین نسخه و کتاب نگاشته و...
انجام
هفتیک یکی از هفت بخش سبع هشتیک نیمی از جهار یک یا یکی از هشت بخش ثمن نه یک یکی از نه بخش تسع ده یک بهره از ده بخش یا نیمی از پنجیک عشر

مؤلف
مجهول
اختیارات ایام
موضوع
 • علوم کمکی تاريخ
 • گاهشماری فنی - تقویم
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
اختیارات ایام
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • علوم کمکی تاريخ
 • گاهشماری فنی - تقویم
موضوع فرعی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • علوم غریبه
 • طالع بینی
توضیحات
ازجمله در برگیرنده بخشی از اختیارات مجلسی، چهل سوره از تورات، ابیاتی از مثنوی، قصیده میرزا داود و نان و حلوای شیخ بهایی است
آغاز
الحمد لله رب العالمین و الصلوة علی سید المزسلین محمد و عترته المعصومین اما بعد چنین گوید احقر عباد محمد باقر بن محمد تقی عفی الله عن جرائمها که این رساله ایست در بیان آنچه از احادیث معتبره اهل بیت رسالت پناه صلی الله علیهم اجمعین معلوم میشود از سعادت و نحوست ایّام هفته و ماه بجهة ارتکاب...
انجام
بگوییم از برای انکه وجهة درین محل اسم است نه مصدر و واو را از اسم نمی اندازند و بر تقدیری که آن نیز مصدر باشد دیگر جواب گوییم که مصنف گفته که او را از مصدری می اندازند که مضارع بر وزن یفعل بکسر عین باشد و مضارع و جهة بر وزن یفعل آمده مانند وجه یوحه بضمّ عین الفعل پس نه از این قسم باشد.

مؤلف
مجهول
کتاب
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • کلیات
 • مقاله ها و سخنرانیها - مجالس و منابر - متون وعظ و خطابه
مؤلف
حاج آخوند
عنوان اصلی
کتاب
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • کلیات
 • مقاله ها و سخنرانیها - مجالس و منابر - متون وعظ و خطابه
آغاز
نامه بشاه ولایت مولای متقیان امیر مومنان نوشت باین مضمون که سم الله الرحمن الرحیم این نامه است از بنده خدا و بر بنده خدا معاویة ابن ابی سفیان لعنة اله علیه بسوی علی بن ابیطالب به تحقیق که{...}بیعت کردی...
انجام
فرمان آید از ملائکه عذر ان بپذیرد که ان ها اسیران خواص نفسانی و وساوس شیطانی اند و عفاد و لا یحسق المکر {...}الا باهله {...}بر گردن شیطان کنم مسئله در شریعت مصطفوی چنان است اگر مردی مرکب خود را مقداری بار معین حمل نماید و {...}قدری زین بر بار صاحبش بیفزاید آن مرکب به سبب.

مؤلف
حاج آخوند
کتاب
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • سرگذشتنامه ها
 • چهارده معصوم
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
کتاب
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • سرگذشتنامه ها
 • چهارده معصوم
موضوع فرعی
 • زبان و ادبيات
 • زبانها و ادبیات ایرانی
 • زبان و ادبیات فارسی
 • ادبیات فارسی
 • آثار (شامل مجموعه ها و جنگها)
 • شعر
موضوع فرعی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • کلیات
 • مقاله ها و سخنرانیها - مجالس و منابر - متون وعظ و خطابه
آغاز
حسین تشنه لبدن بزجدایق تمام اهل بیت مصطفی یق مرخص قیل کیدک کرب بلایه اول سنک بزلری اولدور رضایق یزید اولدرمه زین العابدینی یزید اولدورمه زین العابدینی سلم ایتدین بزی سالدی جفایه نه زیر سنک علی المرتضی یه گفت زینب آه جدّا حال فرزندان نگر ...

مؤلف
مجهول
کتاب
موضوع
 • زبان و ادبيات
 • زبانها و ادبیات ایرانی
 • زبان و ادبیات فارسی
 • ادبیات فارسی
 • آثار (شامل مجموعه ها و جنگها)
 • شعر
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
کتاب
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • زبانها و ادبیات ایرانی
 • زبان و ادبیات فارسی
 • ادبیات فارسی
 • آثار (شامل مجموعه ها و جنگها)
 • شعر
آغاز
ای که داری نصیبه از دین گوش کن این حکایت شیرین تار غم خواطرت بیاساید در امید بر تو بگشاید روزی از روزها علی شه دین قبله دین اسمان و زمین مجمعی کرده بود با اصحاب گشت مشغول حرف در هر باب...
انجام
کاتب این کتاب و قاری را این خطابت خطاب و راوی را یک بیک را به لطف خود بخشای همه را زنک دل زغم بزدای یا علی چون تویی امین الله کنه فارغ از خدا درخواه.

مؤلف
مجهول
کفایة التعلیم في صناعة التنجیم
موضوع
 • علوم
 • ستاره شناسی
مؤلف
محمد بن مسعود بن محمد الزکي الغزنوي
عنوان اصلی
کفایة التعلیم في صناعة التنجیم
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • علوم
 • ستاره شناسی

مؤلف
محمد بن مسعود بن محمد الزکي الغزنوي
کتاب
موضوع
 • علوم
 • فيزيك
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
کتاب
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • علوم
 • فيزيك
آغاز
شرح کبیسه سی فصل بدانکه علامت سال اول انست و یا علامت یازده جزو است -علامت سال دوم است و ک علامت بیست و دو جزؤ است و ک علامت کبیسه است و ح علامت قرض است یعنی هشت جزؤ از یازده جزؤ سال سوم قرض کردیم و و بر سر بیست و دو جزؤ سال دوم گذاشتیم...
انجام
از سال بیست و پنجم قرض کردیم و بر بیست و پنج روز افزودیم شد سی و پنج روز بیست و نه روز را کم کردیم باقی ماند شش روز که علامت سال بیستو پنجم است ع علامت شش روز باقی مانده از سی و پنج روز است تم.

مؤلف
مجهول
کتاب
موضوع
 • علوم
 • جانور شناسي
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
کتاب
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • علوم
 • جانور شناسي
توضیحات
کتاب های بازنامه، خیل نامه و ستورنامه را در بر می گیرد. کتاب خیل نامه از علی بن محمد المطیب (المطبب) است
آغاز
در بازنامه و آن بر دو قسم نهاد قسم اول علمي و قسم دوم عملي و در هر قسمی چند باب ایراد کرده شود قسم اول در معرفت مرغان صید کننده و صفات آن و در آن {...}و هفت بابست قسم دوم در بیان امراض جانوران و علاج هر مرضي باب اول در ذکر انک اول کسي که باز بدست آورد و بدان شکار کرد که...
انجام
و القت ما فیها و تخلّت و انّ یونس لمن المرسلین ابق الی الفلک المشحون فساهم فکان من المدحضین فالتقمه الحوت و هو ملیم فلو لا انّه کان من المسبحین للبث في بطته الی یوم یبعثون و الله اعلم...

مؤلف
مجهول
کتاب
موضوع
 • تاريخ جهان و تاریخ اروپا، آسیا، آفریقا، استرالیا، زلاند نو و غیره
 • تاریخ آسیا
 • تاریخ ایران
 • تمدن و فرهنگ - اوضاع اجتماعی - آداب و رسوم
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
کتاب
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • تاريخ جهان و تاریخ اروپا، آسیا، آفریقا، استرالیا، زلاند نو و غیره
 • تاریخ آسیا
 • تاریخ ایران
 • تمدن و فرهنگ - اوضاع اجتماعی - آداب و رسوم
آغاز
سابق عادت داشتم که هر کتاب مطالعه میکردم کلام انرا {...}و داستانهای روزانه و سایر مطالب را می نوشتم ولی برای آنکه معلوم شود چه کتابی را مطالعه کردم و چه مطالبی دربر دارد تصمیم گرفتم از امسال ....

مؤلف
مجهول
کتاب
موضوع
 • تاريخ جهان و تاریخ اروپا، آسیا، آفریقا، استرالیا، زلاند نو و غیره
 • تاریخ آسیا
 • تاریخ ایران
 • سرگذشتهای جمعی (آثار کلی)
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
کتاب
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • تاريخ جهان و تاریخ اروپا، آسیا، آفریقا، استرالیا، زلاند نو و غیره
 • تاریخ آسیا
 • تاریخ ایران
 • سرگذشتهای جمعی (آثار کلی)
آغاز
و بموجب فرموده آنرا از وی بستاندم چون در ان نظر کردم مانند خاک سرخ بود و در قاروره {...}حسین عزیمت کوفه نمود روز وشب در قاروره نظر میکردم و رد صباح روز دهم محرم که حسین در ان{...}در قاروره نگاه کردم آن خاک بجای خود بود و آخر روز نظر بقاروره افکندم دیدم که بخون تازه مبدل شده...
انجام
سلطان سنجر از خراسان رسیده پیغام داد که مسعود باید که تدارک مافات نماید و آنچه از خلیفه گرفته رد کند و رد مقام عذر خواهی آمد و سلطان مسعود سلجوقی چون از مقتضی رای سلطان سنجر تجاوز نمیتوانست کرد بموجب فرموده بحسب ظاهر در آن صدد آمد که مسر شد را با تجملی تمام گسیل کند اما در باطن جمعی از ...

مؤلف
مجهول
کتاب
موضوع
 • تاريخ جهان و تاریخ اروپا، آسیا، آفریقا، استرالیا، زلاند نو و غیره
 • تاریخ آسیا
 • تاریخ ایران
 • سلسله ها (پس از اسلام)
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
کتاب
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • تاريخ جهان و تاریخ اروپا، آسیا، آفریقا، استرالیا، زلاند نو و غیره
 • تاریخ آسیا
 • تاریخ ایران
 • سلسله ها (پس از اسلام)
آغاز
لک الحمد یا ذاکر الجود و المجد و العلی تبارکت تعطی من تشاء و تمنع تحسین و درود مر نخستین صدور و درود عرصه شهود را احمد محمود صلواة الله علیه و آله و اوصیائه العزاز الاثنی عشر منت و سیاس بخشنده نعمت و بخشاینده نقمت را سزد و بس که پس از انعام عالم و...
انجام
و آندل روشن از ظلماء ابن کبر تیره و طیره نشود حیف باشد دل دانا که مشوش باشد که نه با دنیای او ترا کاریست و نه او را با دین تو بازاری که نصارا و مسلمان دو گروه عجمند و مختلف سخن بوادو العزول بواد عزت اجداد طاهرین و سعادت شریعت متین شما را در میل و رکون با ظلام نخواست و به توفیقات ملک علام راه نما گشت ...

مؤلف
مجهول
کتاب
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • اخلاق اسلامی
 • حکایات اخلاقی
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
کتاب
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • اخلاق اسلامی
 • حکایات اخلاقی
آغاز
گفت روزی به سفر میرفتم در صحرای پر برف رسیدم کبری را دیدم که ارزن بزمین پاک می پاشید گفتم ای کبر چه میکنی گفت امروز مرغان صحرا دانه نیافتند از برای ایشان دانه می پاشم گفتم دانه که بیگانه کارد بر ندهد گفت آخر آنچه میکنم خدای تعالی می بیند ...
انجام
و حضرت امتان گناه کار را برداشته داخل بهشت سازد ای یاران از شرمساری روز قیامت بیندیشید و خود را از فعلهای شنیع دور دارید تا در آن روز در میان انبیاء ائمه و فرشتگان خجلت زده نباشید و شرمساری نبرید بدرستی که روز قیامت روزیست که جمیع پوشیده ها آشکار میکرد...

مؤلف
مجهول
کتاب
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • آداب و رسوم
 • مباحث خاص (ادعیه - اذکار - اوراد - اعمال)
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
کتاب
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • آداب و رسوم
 • مباحث خاص (ادعیه - اذکار - اوراد - اعمال)
آغاز
میکردم در میان خفتگان تا وقتیکه بمیان رکن و مقام رسیدم دیدم ایستاده گفتم السلام علیک ای بنده بگناه خود مقر و بجرم خود مستغفر بخدا اجابت کن ابن عم رسول را صلی الله علیه و آله بزودی نماز خود را باتمام رسانید و سلام کرد و هیچ سخن نگفت و بدست اشاره کرد که ...
انجام
السلام علیک یا حبیب الله السلام علیک یا صفوت الله السلام علیک یا امین الله اشهد انک رسول الله اشهد انک محمد بن عبدالله و اشهد انک قد نصحت کامتک و جاهدت فی سبیل ربک و عبدالله حتی اباک الیقین فخر الی الله یا رسول الله افضل ما جزی نبیا عن امته ...

مؤلف
مجهول
کتاب
موضوع
 • كليات
 • مجموعه ها - سری ها - مجموعه آثار
مؤلف
محمدرضا الإصفهاني
عنوان اصلی
کتاب
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • كليات
 • مجموعه ها - سری ها - مجموعه آثار
توضیحات
مختصر تحفة المؤمنین (تحفه حکیم مؤمن)، صفات اغذیه، صفات اغذیه، اسماء تغذیه و خواص آن ها، مسأله و جواب، مدخل منظوم، رسوم و آداب خط، لوح حیات و ممات، سؤوال و جواب و معرفت تقویم را در بر می گیرد.
انجام
فصل دویم در بیان {...}کواکب و سعد و نحس ایشان دخل {...}اکبر است و تعلق دارد بزراعت و عمارت و مشایخ و دهقان و گوشه نشینان و اهل فلاح و {...}و خاندانهای قدیم و در {...}بکمال نور مشتری کوکب {...}و فصاحت و تقوی و سادات و قضاة و منصب و شرف است و...

مؤلف
محمدرضا الإصفهاني
کتاب
موضوع
 • كليات
 • واژه نامه ها و دیگر کتابهای مرجع عمومی
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
کتاب
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • كليات
 • واژه نامه ها و دیگر کتابهای مرجع عمومی
آغاز
دوم کف شیر و کف شیره و کف آب و امثال آن بود و آنرا کفک نیز گویند و بتازی رغوه خوانند حکیم فردوسی گفته فروهشته لفج و بر آورده کفج همی لفج کفج و همی کفج لفج کفچک با اول مفتوح بثانی زده و جیم عجمی مفتوح دامن زین را گویند ...
انجام
اول معرفت دوم کنایه از نفع و فایده است و با لام مفتوح دو معنی دارد اول پهلوانه گویند عبدالواسع جبلی {...}ایران و توران را مسلم شد {...}بلاد خسرو توران بسعی پهلوان ایران دوم شهر را گویند حکیم فردوسی فرمود یکی لشکر آمد پهلو{....}که از گرد ایشان هوا تیره گشت ...

مؤلف
مجهول
کتاب
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • منطق
 • آثار کلی
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
کتاب
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • منطق
 • آثار کلی
آغاز
تهذیب منطق {...}واجب الوجود نیست که کلیات و جزئیات دلالت {...}وحدانیت اوست و تحریر کلام شکر مبدئیست که {.....}و اجناس و انواع و فصول و خواص شواهد فردانیت او تصور کند ذات متعالی صفات او بر عقول مقدسه و نفوس مجرده با همه علم ممتنع و بر تصدیق انصاف ذات او بخصوص ...
انجام
و این برهان بمسائل مقصود مانند {...}از سایر امثال خود یعنی از رؤس ثمانیه چه مقصد اقصی همان تحصیل یقین است و یحتمل که {...}این باشد که این قسم از رؤس ثمانیه یعنی انحآ تعلیمیة بمقاصد شبیه ترند ...

مؤلف
مجهول
کتاب
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • منطق
 • آثار کلی
مؤلف
محمدحسن بن عبدالنعیم الزهاني
عنوان اصلی
کتاب
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • منطق
 • آثار کلی
توضیحات
حاشیه
آغاز
الحمد لله جعل المنطق {...}الابرار و ما یعلم و صیر التحصیل میزانا لتحصیل ما لا یعلم و الصلات و السلام علی اعاید انجار الممکنات محمد صلی الله علیه و اله و سلم امّا بعد چنین گوید منظر لطف ایزدي ...
انجام
مگر اینکه انمجلس روز قیامت از برای ایشان حسرت باشد و منقولست که ذکر ما ذکر خداست و ذکر {...}ما ذکر شیطانست که دشمن خداست و چون دو مؤمن با هم ملاقات کنند و ذکر خدا و ذکر ما کند هر گوشت که در روی ابلیس است بگذارد تا انکه روحش از شدت الم ...

مؤلف
محمدحسن بن عبدالنعیم الزهاني