رسالة
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
رسالة
زبان
ترکی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب

مؤلف
مجهول
کتاب
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • کلیات
 • مقاله ها و سخنرانیها - مجالس و منابر - متون وعظ و خطابه
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
کتاب
زبان
ترکی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • کلیات
 • مقاله ها و سخنرانیها - مجالس و منابر - متون وعظ و خطابه
آغاز
حمد نامعدود و ثنای نامحدود اول حضرته سزاوار درکه هر ذره موجود و هر داخل دایره وجود اول حضرتک وجوب وجود نه دلیل قاطع در و منت بی قیاس و شکر و سپاس
انجام
فتح باب استرن جنابکدن * ای ذنوبی عبادی عفو اید نامه سیئات محمو ایده [...] * ورجق حضرتوکه بی چاره * ایت شفیع آنی بن کنه کار

مؤلف
مجهول