دیوان
موضوع
 • زبان و ادبيات
 • زبانها و ادبیات ایرانی
 • زبان و ادبیات فارسی
 • ادبیات فارسی
 • آثار (شامل مجموعه ها و جنگها)
 • شعر
مؤلف
أثیر
عنوان اصلی
دیوان
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • زبانها و ادبیات ایرانی
 • زبان و ادبیات فارسی
 • ادبیات فارسی
 • آثار (شامل مجموعه ها و جنگها)
 • شعر

مؤلف
أثیر
کتاب
موضوع
 • علوم سياسي
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
کتاب
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • علوم سياسي
آغاز
کار من باري نزد محبوبي دلخواه نشسته بود يکي از نصاري درآمد و
انجام
کسي که لقکه حرب دانش همان ديگري کند و بطريق صلاح و سداد رهبري مزد کار نيکوان ضايع نگردد نزد حق

مؤلف
مجهول
رساله
موضوع
 • زبان و ادبيات
 • زبانها و ادبیات ایرانی
 • زبان و ادبیات فارسی
 • ادبیات فارسی
 • آثار (شامل مجموعه ها و جنگها)
 • شعر
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
رساله
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • زبانها و ادبیات ایرانی
 • زبان و ادبیات فارسی
 • ادبیات فارسی
 • آثار (شامل مجموعه ها و جنگها)
 • شعر
آغاز
در مزرع زندگي آفات نمودست/ بر سر انشگت چکه ... ريشه اوست
انجام
من ترا معالجه مي کنم پس در ساعت هفتم از قيام يکي يکي رفتم بزور بسيار

مؤلف
مجهول
رساله
موضوع
 • زبان و ادبيات
 • زبانها و ادبیات ایرانی
 • زبان و ادبیات فارسی
 • ادبیات فارسی
 • آثار (شامل مجموعه ها و جنگها)
 • شعر
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
رساله
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • زبانها و ادبیات ایرانی
 • زبان و ادبیات فارسی
 • ادبیات فارسی
 • آثار (شامل مجموعه ها و جنگها)
 • شعر
آغاز
تا برم سپهرش را روضه ايست/ اسباب بساط کلفت اند قصه ايست
انجام
بهار خسته نزاکتي داد بدامن خاک چه سبزه گل/ ضراب خسته غريب مسکين بناله بلبل زند نواها

مؤلف
مجهول
تذکره
موضوع
 • زبان و ادبيات
 • زبانها و ادبیات ایرانی
 • زبان و ادبیات فارسی
 • ادبیات فارسی
 • آثار (شامل مجموعه ها و جنگها)
 • شعر
مؤلف
یوسف علی خان بن غلام علي
عنوان اصلی
تذکره
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • زبانها و ادبیات ایرانی
 • زبان و ادبیات فارسی
 • ادبیات فارسی
 • آثار (شامل مجموعه ها و جنگها)
 • شعر

مؤلف
یوسف علی خان بن غلام علي
کتاب
موضوع
 • زبان و ادبيات
 • زبانها و ادبیات ایرانی
 • زبان و ادبیات فارسی
 • ادبیات فارسی
 • آثار (شامل مجموعه ها و جنگها)
 • شعر
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
کتاب
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • زبانها و ادبیات ایرانی
 • زبان و ادبیات فارسی
 • ادبیات فارسی
 • آثار (شامل مجموعه ها و جنگها)
 • شعر
آغاز
که اي وسعت طراز سينه تنگ/ هوس بخت هواي دست سنگ
انجام
طلوع سلخم و غره ندارم/ که پروين منير را گوشوارم

مؤلف
مجهول
کتاب
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • متون تفاسیر
مؤلف
مجهول
تاریخ نگارش
سوم بهمن ماه 1271
عنوان اصلی
کتاب
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • متون تفاسیر
تاریخ نگارش
 • سوم بهمن ماه 1271
 • الخامس من رجب 1310
 • January 22nd, 1893
آغاز
بود در لازمي عاشق صلويي/ مگر گويد اي رعنا تو خوبي
انجام
همي خاک بودم که گلها دميم/ مرا خون ز مژگتن ئاها چکيد

مؤلف
مجهول
دیوان
موضوع
 • زبان و ادبيات
 • زبانها و ادبیات ایرانی
 • زبان و ادبیات فارسی
 • ادبیات فارسی
 • آثار (شامل مجموعه ها و جنگها)
 • شعر
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
دیوان
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • زبانها و ادبیات ایرانی
 • زبان و ادبیات فارسی
 • ادبیات فارسی
 • آثار (شامل مجموعه ها و جنگها)
 • شعر
آغاز
تا سپهر از کتيمي لا رونق .... رنگ شد/ چيد داماني کدورت نخوت اندر جنگ شد
انجام
نبرد زانکه وفا بود چه مبارک/ به يکي طرف همه دل صفا بود

مؤلف
مجهول
کشف الصلاة
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • متون تفاسیر
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
کشف الصلاة
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • متون تفاسیر

مؤلف
مجهول
آیینه جهان نمای و طلسم گنج گشاي
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • اخلاق اسلامی
 • آثار کلی
مؤلف
محمد بن الحسین بن محمد بن موسی یمنی، أبوسعید
عنوان اصلی
آیینه جهان نمای و طلسم گنج گشاي
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • اخلاق اسلامی
 • آثار کلی

مؤلف
محمد بن الحسین بن محمد بن موسی یمنی، أبوسعید
منظومة
موضوع
 • زبان و ادبيات
 • زبانها و ادبیات ایرانی
 • زبان و ادبیات فارسی
 • ادبیات فارسی
 • آثار (شامل مجموعه ها و جنگها)
 • شعر
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
منظومة
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • زبانها و ادبیات ایرانی
 • زبان و ادبیات فارسی
 • ادبیات فارسی
 • آثار (شامل مجموعه ها و جنگها)
 • شعر
آغاز
بنام پاک بسم الله رحمن/ خداوندي زمين چرخ گردان
انجام
عدالت را بشه دادي مسلم/ چنين آمد دعا و الله اعلم

مؤلف
مجهول
کتاب
موضوع
 • زبان و ادبيات
 • زبانها و ادبیات ایرانی
 • زبان و ادبیات فارسی
 • ادبیات فارسی
 • آثار (شامل مجموعه ها و جنگها)
 • شعر
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
کتاب
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • زبانها و ادبیات ایرانی
 • زبان و ادبیات فارسی
 • ادبیات فارسی
 • آثار (شامل مجموعه ها و جنگها)
 • شعر
آغاز
رحيم راحم هر کس گداي تو/ هم فداي کرم والي ولاي تو
انجام
در حديث مطفي آمد بيان/ هر که از او لا ... بدنشان

مؤلف
مجهول
کتاب
موضوع
 • زبان و ادبيات
 • زبانها و ادبیات ایرانی
 • زبان و ادبیات فارسی
 • ادبیات فارسی
 • آثار (شامل مجموعه ها و جنگها)
 • شعر
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
کتاب
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • زبانها و ادبیات ایرانی
 • زبان و ادبیات فارسی
 • ادبیات فارسی
 • آثار (شامل مجموعه ها و جنگها)
 • شعر
آغاز
ابتدا کردم بنام خالق ليل و نهار/ .../اوست هم پيغمبر و هم اوست فخر مرسلان
انجام
رشته اميد من کنده شد ز بند دستان/ حيف گوهري ناياب زير خاک پنهان رفت

مؤلف
مجهول
کتاب
موضوع
 • زبان و ادبيات
 • زبانها و ادبیات ایرانی
 • زبان و ادبیات فارسی
 • ادبیات فارسی
 • آثار (شامل مجموعه ها و جنگها)
 • شعر
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
کتاب
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • زبانها و ادبیات ایرانی
 • زبان و ادبیات فارسی
 • ادبیات فارسی
 • آثار (شامل مجموعه ها و جنگها)
 • شعر
آغاز
هر رهگذری سنگ زند باک نداریم/ ما صاف دلانیم و ز کس کینه نداریم
انجام
داني که فلک هيچ کسي يار ندارد/ اين تازه چون که تو زيبا پسري را

مؤلف
مجهول
کتاب
موضوع
 • زبان و ادبيات
 • زبانها و ادبیات ایرانی
 • زبان و ادبیات فارسی
 • ادبیات فارسی
 • آثار (شامل مجموعه ها و جنگها)
 • شعر
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
کتاب
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • زبانها و ادبیات ایرانی
 • زبان و ادبیات فارسی
 • ادبیات فارسی
 • آثار (شامل مجموعه ها و جنگها)
 • شعر
آغاز
گفت آن شه سوار با نمکين/ که منم آن امام اهل يقين
انجام
خبري ز صوم حجت چه نيافتي به تحقيق/ دل سرگ... درت خود نگداختي بتحقيق

مؤلف
مجهول
کتاب
موضوع
 • زبان و ادبيات
 • زبانها و ادبیات ایرانی
 • زبان و ادبیات فارسی
 • ادبیات فارسی
 • آثار (شامل مجموعه ها و جنگها)
 • شعر
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
کتاب
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • زبانها و ادبیات ایرانی
 • زبان و ادبیات فارسی
 • ادبیات فارسی
 • آثار (شامل مجموعه ها و جنگها)
 • شعر
آغاز
چه کشتي از زمين چون کابر بود/ بحکن شاه کشتي در پور شد
انجام
شهي که زير نگينش زمين هم زمن است/ شهي که پادشه هم خطا هم ختن است

مؤلف
مجهول
کتاب
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • علوم غریبه
 • طالع بینی
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
کتاب
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • علوم غریبه
 • طالع بینی
موضوع فرعی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • آداب و رسوم
 • مباحث خاص (ادعیه - اذکار - اوراد - اعمال)
آغاز
باو گفت چه عيب دارم نور محمد ... تو روي همه کس را مي بينس و روي ترا هيچکس
انجام
عمرش دراز بود هر که درين روز بيمار شود درود به شود و هر خبري که درين روز آيد راست باشد روز

مؤلف
مجهول
رساله
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • اخلاق اسلامی
 • مباحث خاص (اخلاق فردی)
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
رساله
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • اخلاق اسلامی
 • مباحث خاص (اخلاق فردی)
آغاز
منکر شدن و حق امام رمان را از گردن خود ادا نکردند و سياه روي آنها تمامي از منکر بودن امام زمان -
انجام
که ترا آزمودم که در نيت صادق يا نه چون ما در هستي زر بتو بخشيدم والله اعلم باصواب

مؤلف
مجهول
منظومه
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • سرگذشتنامه ها
 • چهارده معصوم
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
منظومه
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • سرگذشتنامه ها
 • چهارده معصوم
موضوع فرعی
 • زبان و ادبيات
 • زبانها و ادبیات ایرانی
 • زبان و ادبیات فارسی
 • ادبیات فارسی
 • آثار (شامل مجموعه ها و جنگها)
 • شعر
آغاز
فغان که بر شه دين جود با کس آب نداد
انجام
لب آب روان لب تشنه زارم مي کشد/ ظالمان آخر نمي پرسيد تقصيرم چرا

مؤلف
مجهول
کتاب
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • آداب و رسوم
 • مباحث خاص (ادعیه - اذکار - اوراد - اعمال)
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
کتاب
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • آداب و رسوم
 • مباحث خاص (ادعیه - اذکار - اوراد - اعمال)
آغاز
رفع درد دندان او لم ير الذين کفر ان سماوات و الارض کانتا رتقا
انجام
ز غريبي رفيق نا بود/ مونسي سينه فکارم بود

مؤلف
مجهول
کتاب
موضوع
 • زبان و ادبيات
 • زبانها و ادبیات ایرانی
 • زبان و ادبیات فارسی
 • ادبیات فارسی
 • آثار (شامل مجموعه ها و جنگها)
 • شعر
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
کتاب
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • زبانها و ادبیات ایرانی
 • زبان و ادبیات فارسی
 • ادبیات فارسی
 • آثار (شامل مجموعه ها و جنگها)
 • شعر
آغاز
ايدل غم ديده حالت به شود دل بد مکن/ اين سر شوريده بز آيد بسامان غم مخور
انجام
گوشم همه بر قول ني نغمه جنگ است/ چشمم همه بر لعل مي و گردش جامست

مؤلف
مجهول
منظومة
موضوع
 • زبان و ادبيات
 • زبانها و ادبیات ایرانی
 • زبان و ادبیات فارسی
 • ادبیات فارسی
 • آثار (شامل مجموعه ها و جنگها)
 • شعر
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
منظومة
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • زبانها و ادبیات ایرانی
 • زبان و ادبیات فارسی
 • ادبیات فارسی
 • آثار (شامل مجموعه ها و جنگها)
 • شعر
آغاز
که او کشته خدايت در حقيقت/ تو اين نام بشمار حقيقت
انجام
مقام او درمان نار بودست/ که آنجا محنت آباد سرد است

مؤلف
مجهول
تاریخ أمیران منغتیة
موضوع
 • تاريخ جهان و تاریخ اروپا، آسیا، آفریقا، استرالیا، زلاند نو و غیره
 • تاریخ روسیه - اتحاد جماهیر شوروی - جمهوری های شوروی سابق
مؤلف
محمد اعظم سامي/شاهي
عنوان اصلی
تاریخ أمیران منغتیة
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • تاريخ جهان و تاریخ اروپا، آسیا، آفریقا، استرالیا، زلاند نو و غیره
 • تاریخ روسیه - اتحاد جماهیر شوروی - جمهوری های شوروی سابق

مؤلف
محمد اعظم سامي/شاهي
تاریخ شغنان
موضوع
 • تاريخ جهان و تاریخ اروپا، آسیا، آفریقا، استرالیا، زلاند نو و غیره
 • تاریخ روسیه - اتحاد جماهیر شوروی - جمهوری های شوروی سابق
مؤلف
قربان محمدزاده
مؤلف
محبت شاه‌زاده
مؤلف
آخوند سلمان
مؤلف
فطور محمدزاده
عنوان اصلی
تاریخ شغنان
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • تاريخ جهان و تاریخ اروپا، آسیا، آفریقا، استرالیا، زلاند نو و غیره
 • تاریخ روسیه - اتحاد جماهیر شوروی - جمهوری های شوروی سابق

مؤلف
قربان محمدزاده
مؤلف
محبت شاه‌زاده
مؤلف
آخوند سلمان
مؤلف
فطور محمدزاده
رساله
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • آداب و رسوم
 • مباحث خاص (ادعیه - اذکار - اوراد - اعمال)
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
رساله
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • آداب و رسوم
 • مباحث خاص (ادعیه - اذکار - اوراد - اعمال)
آغاز
از گردن هو ذا خطبه نکاح بدان سخن که با کلمه خطبه خاست اينست خوش آمد قدم
انجام
آفتاب بر آمد و مغرب آفتاب نشيند شمال دست امت جنوب امت چپ والله اعلم بالصواب

مؤلف
مجهول
رساله
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • کلام و عقاید
 • مذاهب کلامی
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
رساله
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • کلام و عقاید
 • مذاهب کلامی
آغاز
خلق نمايد وليکن مصلحت مقتضي آنست که غالبا دو دست بيشتر نباشد و آنچه در حديث و در آيات و اخبار موافق اين وارد شده است که خداي
انجام
قيامت قدمش ثابت دارد بر صرات و نذا و بغير احکام دين و صلاح مسلمين چيزي مذکور نميشد صحابه بنبرد او مي آمدند طلب کنندگان

مؤلف
مجهول
سفرنامه بابا سيدنا
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • سرگذشتنامه ها
 • علما و ائمه
مؤلف
الحسن بن علی بن محمد بن جعفر بن الحسین بن محمد الصباح الحمیری، بابا سیدنا
عنوان اصلی
سفرنامه بابا سيدنا
عنوان فرعی کتاب
احوالات بابا سيدنا|
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • سرگذشتنامه ها
 • علما و ائمه

مؤلف
الحسن بن علی بن محمد بن جعفر بن الحسین بن محمد الصباح الحمیری، بابا سیدنا
منظومة
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • مباحث خاص (عرفان)
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
منظومة
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • مباحث خاص (عرفان)
آغاز
از صدف شد گوهري او جلوه گر/ چند فرزندي همه شمس و قمر
انجام
در بيان سلک که ناماو به گهر ريز عيان شده اسبات بيان احديث و صمديت يکتايي او چنان بوده که بران سلکي

مؤلف
مجهول
رساله
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • مجموعه ها (چند نویسنده ای)
گردآورنده
مجهول
عنوان اصلی
رساله
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • مجموعه ها (چند نویسنده ای)
توضیحات
مجموعه ای است شامل منتخباتی از آثار عرفانی.
آغاز
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. و الصلاة و السلام علی سید المرسلین محمد و آله و أصحابه أجمعین. حق جان جهان است جهان جمله بدن / توحید همین است دیگر اینها همه فن
انجام
نظر به مرتبه اول است آن که در شغل مذکور وارد است، که چون چشم بر تعینات محسوسه گشاید «أینما تولوا فثم وجه الله» تصور نماید. و نظر به مرتبه ثانی است آن که در شغل مذکور واقع است، که چون چشم ببندد «کل شیء هالک» ...

گردآورنده
مجهول