شرح قصیدة البردة
موضوع
 • زبان و ادبيات
 • زبان و ادبیات عربی
 • ادبیات عربی
 • آثار (شامل مجموعه ها و جنگها)
 • شعر
مؤلف
محمدشاه صاحب جیوآ جوقعه ( ؟ )
عنوان اصلی
شرح قصیدة البردة
زبان
پشتو
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • زبان و ادبیات عربی
 • ادبیات عربی
 • آثار (شامل مجموعه ها و جنگها)
 • شعر
بر اساس کتاب
قصیدة البردة شرح

مؤلف
محمدشاه صاحب جیوآ جوقعه ( ؟ )
فواید الشریعة
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
مؤلف
محمدقاسم الأفغان
تاریخ نگارش
بیست و هفتم تیر ماه 1
عنوان اصلی
فواید الشریعة
زبان
پشتو
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
تاریخ نگارش
 • بیست و هفتم تیر ماه 1
 • الأول من محرم 1
 • July 18th, 622

مؤلف
محمدقاسم الأفغان
دیوان
موضوع
 • زبان و ادبيات
 • زبانها و ادبیات ایرانی
 • زبان و ادبیات فارسی
 • ادبیات فارسی
 • آثار (شامل مجموعه ها و جنگها)
 • شعر
مؤلف
سالک
عنوان اصلی
دیوان
زبان
پشتو
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • زبانها و ادبیات ایرانی
 • زبان و ادبیات فارسی
 • ادبیات فارسی
 • آثار (شامل مجموعه ها و جنگها)
 • شعر

مؤلف
سالک