اطلاعات کتاب

عنوان اصلی
تحفه حاتمیه
عنوان فرعی کتاب
هفتاد باب در اسطرلاب
زبان
پارسی
موضوع اصلی
مؤلف
محمد بن الحسین بن عبدالصمد بن محمد العاملي الحارثي الجباعي الهمداني، بهاءالدین الشیخ البهائي
تحفه حاتمی
تحفه حاتمیه : مؤلف محمد بن الحسین بن عبدالصمد بن محمد العاملي الحارثي الجباعي الهمداني، بهاءالدین الشیخ البهائي
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
تحفه حاتمی
تعداد صفحات
42 کامل
مجلد
شماره ی 1 در IRN-003-0081
محل نگهداری
 • ایران
 • کتابخانه حائري - قم
تاریخ کتابت
 • 1259 هجری شمسی
 • 1298 الهجریة القمریة
 • 1880
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
تحفه حاتمیه
عنوان فرعی
هفتاد باب در اسطرلاب
زبان نگارش
پارسی
موضوع اصلی
 • علوم
 • فيزيك
مؤلف
محمد بن الحسین بن عبدالصمد بن محمد العاملي الحارثي الجباعي الهمداني، بهاءالدین الشیخ البهائي
تحفه حاتمی
تحفه حاتمیه : مؤلف محمد بن الحسین بن عبدالصمد بن محمد العاملي الحارثي الجباعي الهمداني، بهاءالدین الشیخ البهائي
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
تحفه حاتمی
تعداد صفحات
40 کامل
مجلد
IRQ-001-1564
محل نگهداری
 • عراق
 • موسسه کاشف الغطاء
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
تحفه حاتمیه
عنوان فرعی
هفتاد باب در اسطرلاب
زبان نگارش
پارسی
موضوع اصلی
 • علوم
 • فيزيك
مؤلف
محمد بن الحسین بن عبدالصمد بن محمد العاملي الحارثي الجباعي الهمداني، بهاءالدین الشیخ البهائي
تحفه حاتمی
تحفه حاتمیه : مؤلف محمد بن الحسین بن عبدالصمد بن محمد العاملي الحارثي الجباعي الهمداني، بهاءالدین الشیخ البهائي
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
تحفه حاتمی
تعداد صفحات
65 کامل
مجلد
شماره ی 1 در PAK-001-1881
محل نگهداری
 • پاکستان
 • گنج بخش
تاریخ کتابت
 • فروردین ماه 1243
 • شوال 1280
 • March 1864
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
تحفه حاتمیه
عنوان فرعی
هفتاد باب در اسطرلاب
زبان نگارش
پارسی
موضوع اصلی
 • علوم
 • فيزيك
مؤلف
محمد بن الحسین بن عبدالصمد بن محمد العاملي الحارثي الجباعي الهمداني، بهاءالدین الشیخ البهائي