اطلاعات کتاب

ترغیب الصلاة
ترغیب الصلاة : مؤلف محمد بن عبدالرحمن بن أحمد البخاري، أبوعبدالله علاءالدین الزاهد العلائي
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
ترغیب الصلاة
تعداد صفحات
475 ناقص
مجلد
PAK-001-0435
محل نگهداری
 • پاکستان
 • گنج بخش
توضیحات نسخه
در انجام افتادگی دارد.
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
ترغیب الصلاة
زبان نگارش
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه (آثار کلی)
مؤلف
محمد بن عبدالرحمن بن أحمد البخاري، أبوعبدالله علاءالدین الزاهد العلائي
ترغیب الصلاة
ترغیب الصلاة : مؤلف محمد بن عبدالرحمن بن أحمد البخاري، أبوعبدالله علاءالدین الزاهد العلائي
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
ترغیب الصلاة
تعداد صفحات
695 کامل
مجلد
PAK-001-0677
محل نگهداری
 • پاکستان
 • گنج بخش
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
ترغیب الصلاة
زبان نگارش
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه (آثار کلی)
مؤلف
محمد بن عبدالرحمن بن أحمد البخاري، أبوعبدالله علاءالدین الزاهد العلائي
ترغیب الصلاة
ترغیب الصلاة : مؤلف محمد بن عبدالرحمن بن أحمد البخاري، أبوعبدالله علاءالدین الزاهد العلائي
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
ترغیب الصلاة
تعداد صفحات
469 ناقص
مجلد
PAK-001-1213
محل نگهداری
 • پاکستان
 • گنج بخش
توضیحات نسخه
آغاز افتاده.
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
ترغیب الصلاة
زبان نگارش
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه (آثار کلی)
مؤلف
محمد بن عبدالرحمن بن أحمد البخاري، أبوعبدالله علاءالدین الزاهد العلائي
ترغیب الصلوة
ترغیب الصلاة : مؤلف محمد بن عبدالرحمن بن أحمد البخاري، أبوعبدالله علاءالدین الزاهد العلائي
کاتب اسماعیل بن ابراهیم
عنوان روی نسخه
ترغیب الصلوة
تعداد صفحات
347 ناقص
مجلد
PAK-001-0727
محل نگهداری
 • پاکستان
 • گنج بخش
تاریخ کتابت
 • 15 اردیبهشت 1115 هجری شمسی
 • 23 ذو الحجة 1148 الهجریة القمریة
 • May 4, 1736 A.D.
کاتب
اسماعیل بن ابراهیم

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
ترغیب الصلاة
زبان نگارش
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه (آثار کلی)
مؤلف
محمد بن عبدالرحمن بن أحمد البخاري، أبوعبدالله علاءالدین الزاهد العلائي
ترغیب الصلاة
ترغیب الصلاة : مؤلف محمد بن عبدالرحمن بن أحمد البخاري، أبوعبدالله علاءالدین الزاهد العلائي
کاتب مبارک بن بهوة بن جمال الحسینی المشهدی
عنوان روی نسخه
ترغیب الصلاة
تعداد صفحات
625 کامل
مجلد
PAK-001-1504
محل نگهداری
 • پاکستان
 • گنج بخش
تاریخ کتابت
 • 1004 هجری شمسی
 • 1035 الهجریة القمریة
 • 1625 A.D.
کاتب
مبارک بن بهوة بن جمال الحسینی المشهدی

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
ترغیب الصلاة
زبان نگارش
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه (آثار کلی)
مؤلف
محمد بن عبدالرحمن بن أحمد البخاري، أبوعبدالله علاءالدین الزاهد العلائي
ترغیب الصلاة
ترغیب الصلاة : مؤلف محمد بن عبدالرحمن بن أحمد البخاري، أبوعبدالله علاءالدین الزاهد العلائي
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
ترغیب الصلاة
تعداد صفحات
437 ناقص
مجلد
PAK-001-1528
محل نگهداری
 • پاکستان
 • گنج بخش
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
ترغیب الصلاة
زبان نگارش
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه (آثار کلی)
مؤلف
محمد بن عبدالرحمن بن أحمد البخاري، أبوعبدالله علاءالدین الزاهد العلائي
ترغیب الصلاة
ترغیب الصلاة : مؤلف محمد بن عبدالرحمن بن أحمد البخاري، أبوعبدالله علاءالدین الزاهد العلائي
کاتب محمد شناس
عنوان روی نسخه
ترغیب الصلاة
تعداد صفحات
264 کامل
مجلد
PAK-001-1732
محل نگهداری
 • پاکستان
 • گنج بخش
کاتب
محمد شناس

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
ترغیب الصلاة
زبان نگارش
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه (آثار کلی)
مؤلف
محمد بن عبدالرحمن بن أحمد البخاري، أبوعبدالله علاءالدین الزاهد العلائي
ترغیب الصلاه
ترغیب الصلاة : مؤلف محمد بن عبدالرحمن بن أحمد البخاري، أبوعبدالله علاءالدین الزاهد العلائي
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
ترغیب الصلاه
تعداد صفحات
339 کامل
مجلد
PAK-001-2031
محل نگهداری
 • پاکستان
 • گنج بخش
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
ترغیب الصلاة
زبان نگارش
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه (آثار کلی)
مؤلف
محمد بن عبدالرحمن بن أحمد البخاري، أبوعبدالله علاءالدین الزاهد العلائي