اطلاعات کتاب

دیوان
دیوان : مؤلف محمدشیرین بن عادل بن یوسف التبریزي، شمس الدین مغربي
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
دیوان
تعداد صفحات
128 کامل
مجلد
USA-001-0110
محل نگهداری
 • آمریکا
 • UCLA
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
دیوان
زبان نگارش
پارسی
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • زبانها و ادبیات ایرانی
 • زبان و ادبیات فارسی
 • ادبیات فارسی
 • آثار (شامل مجموعه ها و جنگها)
 • شعر
مؤلف
محمدشیرین بن عادل بن یوسف التبریزي، شمس الدین مغربي
دیوان
دیوان : مؤلف محمدشیرین بن عادل بن یوسف التبریزي، شمس الدین مغربي
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
دیوان
تعداد صفحات
180 کامل
مجلد
PAK-001-0270
محل نگهداری
 • پاکستان
 • گنج بخش
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
دیوان
زبان نگارش
پارسی
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • زبانها و ادبیات ایرانی
 • زبان و ادبیات فارسی
 • ادبیات فارسی
 • آثار (شامل مجموعه ها و جنگها)
 • شعر
مؤلف
محمدشیرین بن عادل بن یوسف التبریزي، شمس الدین مغربي
دیوان
دیوان : مؤلف محمدشیرین بن عادل بن یوسف التبریزي، شمس الدین مغربي
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
دیوان
تعداد صفحات
224 ناقص
مجلد
IRN-016-0555
محل نگهداری
 • ایران
 • گنجینه اصفهان
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
دیوان
زبان نگارش
پارسی
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • زبانها و ادبیات ایرانی
 • زبان و ادبیات فارسی
 • ادبیات فارسی
 • آثار (شامل مجموعه ها و جنگها)
 • شعر
مؤلف
محمدشیرین بن عادل بن یوسف التبریزي، شمس الدین مغربي
دیوان
دیوان : مؤلف محمدشیرین بن عادل بن یوسف التبریزي، شمس الدین مغربي
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
دیوان
تعداد صفحات
44 ناقص
مجلد
PAK-001-0982
محل نگهداری
 • پاکستان
 • گنج بخش
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
دیوان
زبان نگارش
پارسی
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • زبانها و ادبیات ایرانی
 • زبان و ادبیات فارسی
 • ادبیات فارسی
 • آثار (شامل مجموعه ها و جنگها)
 • شعر
مؤلف
محمدشیرین بن عادل بن یوسف التبریزي، شمس الدین مغربي
دیوان
دیوان : مؤلف محمدشیرین بن عادل بن یوسف التبریزي، شمس الدین مغربي
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
دیوان
تعداد صفحات
101 کامل
مجلد
شماره ی 5 در PAK-001-1895
محل نگهداری
 • پاکستان
 • گنج بخش
تاریخ کتابت
 • فروردین 1204 هجری شمسی
 • رمضان 1240 الهجریة القمریة
 • April, 1825 A.D.
توضیحات نسخه
تاریخ وفات برخی شاعران هم ضمیمه است
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
دیوان
زبان نگارش
پارسی
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • زبانها و ادبیات ایرانی
 • زبان و ادبیات فارسی
 • ادبیات فارسی
 • آثار (شامل مجموعه ها و جنگها)
 • شعر
مؤلف
محمدشیرین بن عادل بن یوسف التبریزي، شمس الدین مغربي