اطلاعات کتاب

عنوان اصلی
شرح تصریف زنجانی
زبان
عربی
موضوع اصلی
مؤلف
مجهول
شرح تصریف زنجانی
شرح تصریف زنجانی : مؤلف مجهول
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
شرح تصریف زنجانی
تعداد صفحات
180 کامل
مجلد
IRN-003-0659
محل نگهداری
  • ایران
  • کتابخانه حائري - قم
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
شرح تصریف زنجانی
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
  • زبان و ادبيات
  • زبان و ادبیات عربی
  • زبان عربی
مؤلف
مجهول