اطلاعات کتاب

کتاب اللغات
کتاب اللغات : مؤلف مجهول
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
کتاب اللغات
تعداد صفحات
86 کامل
مجلد
شماره ی 1 در IRN-003-0656
محل نگهداری
  • ایران
  • کتابخانه حائري - قم
تاریخ کتابت
  • بهمن 1272 هجری شمسی
  • شعبان 1311 الهجریة القمریة
  • February 1894
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
کتاب اللغات
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
  • زبان و ادبيات
  • زبانها و ادبیات ایرانی
  • زبان و ادبیات فارسی
  • ادبیات فارسی
  • دایرة المعارفها - واژه نامه ها
مؤلف
مجهول