اطلاعات کتاب

عنوان اصلی
فرسنامه
زبان
پارسی
موضوع اصلی
مؤلف
عباسقلي البیگدلي