اطلاعات کتاب

عنوان اصلی
جواهرالصنایع
زبان
پارسی
موضوع اصلی
مؤلف
مجهول
جواهرالصنایع
جواهرالصنایع : مؤلف مجهول
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
جواهرالصنایع
تعداد صفحات
250 کامل
مجلد
IRN-003-0621
محل نگهداری
  • ایران
  • کتابخانه حائري - قم
توضیحات نسخه
در پایان، تاریخ 1008 دیده می شود
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
جواهرالصنایع
زبان نگارش
پارسی
موضوع اصلی
  • علوم
  • تاریخ طبيعي (کلیات)
مؤلف
مجهول