اطلاعات کتاب

کتاب های مرتبط

هشت گلزار
موضوع
  • زبان و ادبيات
  • هندی، اردو، زبانها و ادبیات هندوستانی
مؤلف
محمود بلگرامی
تاریخ نگارش
1189
عنوان اصلی
هشت گلزار
زبان
اردو
موضوع اصلی
  • زبان و ادبيات
  • هندی، اردو، زبانها و ادبیات هندوستانی
بر اساس کتاب
هشت بهشت ترجمه
تاریخ نگارش
  • 1189
  • 1225
  • 1810
توضیحات
سراینده تاریخ تالیف را درذ بیت آخر این اثر آورده و ظاهرا 1225 میباشد

مؤلف
محمود بلگرامی