اطلاعات کتاب

عنوان اصلی
فرسنامه
زبان
یونانی
موضوع اصلی
مؤلف
أرسطو / أرسطاطاليس اليوناني

کتاب های مرتبط

فرسنامه
موضوع
  • علوم
  • جانور شناسي
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
فرسنامه
زبان
پارسی
موضوع اصلی
  • علوم
  • جانور شناسي
بر اساس کتاب
فرسنامه ترجمه

مؤلف
مجهول