اطلاعات کتاب

دیوان
دیوان : مؤلف طاهر بن محمد الفاریابي، أبوالفضل ظهیرالدین
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
دیوان
تعداد صفحات
141 ناقص
مجلد
IRN-013-0123
محل نگهداری
 • ایران
 • محمد ميرزا کاظميني - مجموعه ي اول
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
دیوان
زبان نگارش
پارسی
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • زبانها و ادبیات ایرانی
 • زبان و ادبیات فارسی
 • ادبیات فارسی
 • آثار (شامل مجموعه ها و جنگها)
 • شعر
مؤلف
طاهر بن محمد الفاریابي، أبوالفضل ظهیرالدین
دیوان
دیوان : مؤلف طاهر بن محمد الفاریابي، أبوالفضل ظهیرالدین
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
دیوان
تعداد صفحات
262 کامل
مجلد
USA-001-0094
محل نگهداری
 • آمریکا
 • UCLA
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
دیوان
زبان نگارش
پارسی
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • زبانها و ادبیات ایرانی
 • زبان و ادبیات فارسی
 • ادبیات فارسی
 • آثار (شامل مجموعه ها و جنگها)
 • شعر
مؤلف
طاهر بن محمد الفاریابي، أبوالفضل ظهیرالدین
دیوان
دیوان : مؤلف طاهر بن محمد الفاریابي، أبوالفضل ظهیرالدین
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
دیوان
تعداد صفحات
208 کامل
مجلد
IRN-016-1045
محل نگهداری
 • ایران
 • گنجینه اصفهان
تاریخ کتابت
 • قرن سیزدهم هجری شمسی
 • القرن الرابع عشر الهجریة القمریة
 • 19th Century A.D.
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
دیوان
زبان نگارش
پارسی
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • زبانها و ادبیات ایرانی
 • زبان و ادبیات فارسی
 • ادبیات فارسی
 • آثار (شامل مجموعه ها و جنگها)
 • شعر
مؤلف
طاهر بن محمد الفاریابي، أبوالفضل ظهیرالدین