اطلاعات کتاب

عنوان اصلی
کتاب
زبان
پارسی
موضوع اصلی
آغاز
عقول روشن ضمیر و نکته سنجان اولوالابصار صافی
انجام
طعام می خوردم و مرا یاری بود در آنجا رسید او را طلب نمود
مؤلف
مجهول