اطلاعات کتاب

عنوان اصلی
رساله
زبان
پارسی
موضوع اصلی
آغاز
حمد و ثنای بی منتها مر حضرت جلال خداوند یرا که دوام ذکر بلند را تنزیه دلهای خود گردانیده از التفات بمتاع دنیا و خطرات او و واسطه تصفیه امور آن می ساخت
انجام
مطالب دیگر ایزد سبحانه و تعالی چشم بصری همه را گشاده گرداند و بر حقایق هر دو جهان اطلاع دهاد امین یا رب العالمین و صلی الله علی نبینا محمد و اله و اصحابه اجمعین
مؤلف
مجهول