اطلاعات کتاب

عنوان اصلی
سفرنامه
زبان
پارسی
موضوع اصلی
تاریخ نگارش
  • اسفند ماه 1196
  • ربيع الثاني 1233
  • February 1818
مؤلف
عبدالکریم بن اسماعیل بخارائی