اطلاعات کتاب

عنوان اصلی
کتاب
زبان
پارسی
موضوع اصلی
آغاز
چون بر دهان گرفت فرمان آمد که سنگ شود و در حال سنگ شد اکنون آنرا حجر الاسود خوانند
انجام
پس نوح علیه السلام از این سخن ابلیس پنجاه سال نوحه و زاری می کرد و نوحش نام شد محمد بن عبدالله جریر طبری گوید که
مؤلف
مجهول