اطلاعات کتاب

عنوان اصلی
کتاب
زبان
پارسی
موضوع اصلی
آغاز
الحمد لله رب العالمین و الصلوه و السلام علی خیر خلقه محمو و آله اجمعین رکن [...] رکن معاملات است و این نیز ده اصلست
انجام
در ضمان وی بود و در قیامت همه از وی طلب کنند و منفعت آن بدیگری رسد این نهایت غفلت و نامسلمانی بود والسلام
مؤلف
مجهول