اطلاعات کتاب

عنوان اصلی
رساله
زبان
پارسی
موضوع اصلی
آغاز
کزو یک وجب بوده و طول ازار آنحضرت چهار کز و یک وجب بوده و عرضش دو کز و یک وجب بوده و الله اعلم باب چهارم در ذکر مسائل متعلقه
انجام
احتیاج بتحریک هر دو دست نمی شود بخلاف عطسه و الله بحقیقه الحال داشتن و الیه المرجع
مؤلف
مجهول