اطلاعات کتاب

عنوان اصلی
توزک تیموری
عنوان فرعی کتاب
تیمورنامه| تزوک تیموری| ملفوظات صاحبقران| ملفوظات امیر تیمور
زبان
پارسی
موضوع اصلی
تاریخ نگارش
  • 1016
  • 1047
  • 1637
مؤلف
ابوطالب تربتی