اطلاعات کتاب

عنوان اصلی
کتاب
زبان
پارسی
موضوع اصلی
آغاز
حمد و ثنا مر خدائی را که محبت و درود مصطفی را بر امت او فرض کرد و محبت و درود اهل بیت رسول الله را مستلزم محبت و درود مصطفی گردانید قوله تعالی قل لا اسالکم علیه
انجام
بالمجد قل توالا بالنور قل تلا لا من بادیء النسیم بی الی الملبس الیمنی ابی المفرس الوطی الی المطعم الشمنی الی المشرب الدوی باعطایه الکریم
مؤلف
مجهول
کتاب
کتاب : مؤلف مجهول
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
کتاب
تعداد صفحات
227 کامل
مجلد
شماره ی 2 در PAK-001-1857
محل نگهداری
  • پاکستان
  • گنج بخش
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
کتاب
زبان نگارش
پارسی
موضوع اصلی
  • فلسفه - روان شناسی - دين
  • اسلام
  • سرگذشتنامه ها
  • سیره نبوی
مؤلف
مجهول