اطلاعات کتاب

عنوان اصلی
تفسیر الغریب من رسالة حور العین و تنبیه السامعین
زبان
عربی
موضوع اصلی
موضوع فرعی
بر اساس کتاب
الحور العین و تنبیه السامعین شرح
عنوان اصلی
الحور العین و تنبیه السامعین
زبان
عربی
موضوع اصلی
  • فلسفه - روان شناسی - دين
  • اسلام
  • کلام و عقاید
  • دایرة المعارفها - واژه نامه ها - مصطلح نامه ها
موضوع فرعی
  • فلسفه - روان شناسی - دين
  • اسلام
  • فرق اسلامی
  • مذاهب کلامی

مؤلف
نشوان بن سعید بن نشوان الیمني الحمیري، أبوسعید / أبوالحسن
مؤلف
نشوان بن سعید بن نشوان الیمني الحمیري، أبوسعید / أبوالحسن