اطلاعات کتاب

عنوان اصلی
پنج گنج
زبان
پارسی
موضوع اصلی
مؤلف
مجهول
پنج گنج
پنج گنج : مؤلف مجهول
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
پنج گنج
تعداد صفحات
30 کامل
مجلد
شماره ی 1 در IRN-003-0405
محل نگهداری
 • ایران
 • کتابخانه حائري - قم
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
پنج گنج
زبان نگارش
پارسی
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • زبان و ادبیات عربی
 • زبان عربی
مؤلف
مجهول
پنج گنج
پنج گنج : مؤلف مجهول
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
پنج گنج
تعداد صفحات
108 کامل
مجلد
PAK-001-0939
محل نگهداری
 • پاکستان
 • گنج بخش
تاریخ کتابت
 • 10 مهر 1225 هجری شمسی
 • 12 شوال 1262 الهجریة القمریة
 • October 2, 1846 A.D.
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
پنج گنج
زبان نگارش
پارسی
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • زبان و ادبیات عربی
 • زبان عربی
مؤلف
مجهول