اطلاعات کتاب

عنوان اصلی
صادق التحاقيق بما حدث في قبيلة حاشد و الزرانيق، رحلة الغضنفر
زبان
عربی
موضوع اصلی
مؤلف
الحسن بن أحمد بن الحسن الأریاني
صادق التحاقيق بما حدث في قبيلتی حاشد و الزرانيق، رحلة الغضنفر
صادق التحاقيق بما حدث في قبيلة حاشد و الزرانيق، رحلة الغضنفر : مؤلف الحسن بن أحمد بن الحسن الأریاني
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
صادق التحاقيق بما حدث في قبيلتی حاشد و الزرانيق، رحلة الغضنفر
تعداد صفحات
171 کامل
مجلد
YEM-000-1057
محل نگهداری
 • یمن
 • يمن - تفکيک نشده
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
صادق التحاقيق بما حدث في قبيلة حاشد و الزرانيق، رحلة الغضنفر
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • تاريخ جهان و تاریخ اروپا، آسیا، آفریقا، استرالیا، زلاند نو و غیره
 • تاریخ آسیا
 • تاریخ ایران
 • سفرنامه ها - سیر و سیاحت
مؤلف
الحسن بن أحمد بن الحسن الأریاني
صادق التحاقيق بما حدث في قبيلة حاشد و الزرانيق، رحلة الغضنفر
صادق التحاقيق بما حدث في قبيلة حاشد و الزرانيق، رحلة الغضنفر : مؤلف الحسن بن أحمد بن الحسن الأریاني
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
صادق التحاقيق بما حدث في قبيلة حاشد و الزرانيق، رحلة الغضنفر
تعداد صفحات
176 کامل
مجلد
YEM-000-1322
محل نگهداری
 • یمن
 • يمن - تفکيک نشده
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
صادق التحاقيق بما حدث في قبيلة حاشد و الزرانيق، رحلة الغضنفر
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • تاريخ جهان و تاریخ اروپا، آسیا، آفریقا، استرالیا، زلاند نو و غیره
 • تاریخ آسیا
 • تاریخ ایران
 • سفرنامه ها - سیر و سیاحت
مؤلف
الحسن بن أحمد بن الحسن الأریاني