اطلاعات کتاب

عنوان اصلی
هشت گلزار
زبان
اردو
موضوع اصلی
بر اساس کتاب
هشت بهشت ترجمه
عنوان اصلی
هشت بهشت
زبان
پارسی
موضوع اصلی
  • زبان و ادبيات
  • زبانها و ادبیات ایرانی
  • زبان و ادبیات فارسی
  • مجموعه ها (تک نوشته ها - مطالعات - مقاله ها)

مؤلف
محمد بن محمود أوچین الحسیني البخاري الدهلوي، أبوالحسن أمیر خسرو
تاریخ نگارش
  • 1189
  • 1225
  • 1810
توضیحات
سراینده تاریخ تالیف را درذ بیت آخر این اثر آورده و ظاهرا 1225 میباشد
مؤلف
محمود بلگرامی