اطلاعات کتاب

عنوان اصلی
محمول الصیغ
زبان
پارسی
موضوع اصلی
مؤلف
مجهول
محمول الصیغ
محمول الصیغ : مؤلف مجهول
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
محمول الصیغ
تعداد صفحات
8 کامل
مجلد
شماره ی 1 در IRN-003-0402
محل نگهداری
  • ایران
  • کتابخانه حائري - قم
توضیحات نسخه
+ مکتوبات
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
محمول الصیغ
زبان نگارش
پارسی
موضوع اصلی
  • زبان و ادبيات
  • زبان و ادبیات عربی
  • زبان عربی
مؤلف
مجهول