اطلاعات کتاب

عنوان اصلی
داستان عشق
زبان
اردو
موضوع اصلی
بر اساس کتاب
داستان یوسف شاه و چمن آرا بیگم تلخیص
عنوان اصلی
داستان یوسف شاه و چمن آرا بیگم
زبان
اردو
موضوع اصلی
  • زبان و ادبيات
  • هندی، اردو، زبانها و ادبیات هندوستانی

مؤلف
مجهول
تاریخ نگارش
  • 1227
  • 1264
  • 1848
توضیحات
مولف در دیباچه نام اثر را بصراحت آورده و ماده تاریخی در تاریخ تالیف اثر بصورت شعر آورده و آن (داستان عشق مقبول انام) که در نسخه مطابق 1264 دانسته شده ، اگرچه در حساب ابجدی این ماده تاریخ 860 میشود
مؤلف
فرخند علی بن فرزند علی