اطلاعات کتاب

عنوان اصلی
دیوان
زبان
اردو
موضوع اصلی
توضیحات
بر روی نسخه ای از این اثر نوشته شده (دیوان سنکرت)
مؤلف
مجهول