اطلاعات کتاب

عنوان اصلی
استخراج الشؤون
زبان
عربی
موضوع اصلی
توضیحات
پیش گویی سالهای پس از 1330 قمری بر پایه کتاب شجره نعمانیه منسوب به محی الدین عربی
مؤلف
مجهول
استخراج الشؤون
استخراج الشؤون : مؤلف مجهول
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
استخراج الشؤون
تعداد صفحات
9 کامل
مجلد
شماره ی 1 در IRN-003-0388
محل نگهداری
  • ایران
  • کتابخانه حائري - قم
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
استخراج الشؤون
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
  • فلسفه - روان شناسی - دين
  • علوم غریبه
  • پیشگویان - پیامبران - پیشگوییها
توضیحات کتاب
پیش گویی سالهای پس از 1330 قمری بر پایه کتاب شجره نعمانیه منسوب به محی الدین عربی
مؤلف
مجهول