اطلاعات کتاب

کتاب های مرتبط

جوک باشست
موضوع
  • فلسفه - روان شناسی - دين
  • اسلام
  • تصوف و عرفان
  • مباحث خاص (تصوف - سلوک)
مترجم
نظام الدین پانی پتی
عنوان اصلی
جوک باشست
زبان
پارسی
موضوع اصلی
  • فلسفه - روان شناسی - دين
  • اسلام
  • تصوف و عرفان
  • مباحث خاص (تصوف - سلوک)
بر اساس کتاب
جوک ترجمه

مترجم
نظام الدین پانی پتی