اطلاعات کتاب

عنوان اصلی
شرح گلستان
زبان
پارسی
موضوع اصلی
بر اساس کتاب
گلستان شرح
عنوان اصلی
گلستان
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • زبانها و ادبیات ایرانی
 • زبان و ادبیات فارسی
 • ادبیات فارسی
 • آثار (شامل مجموعه ها و جنگها)
 • نثر

مؤلف
مشرّف الدین بن مصلح الدین الشیرازي، أبوعبدالله أفصح المتکلمین سعدی
مؤلف
مجهول
کتاب
شرح گلستان : مؤلف مجهول
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
کتاب
تعداد صفحات
170 کامل
مجلد
شماره ی 3 در PAK-001-2118
محل نگهداری
 • پاکستان
 • گنج بخش
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
شرح گلستان
زبان نگارش
پارسی
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • زبانها و ادبیات ایرانی
 • زبان و ادبیات فارسی
 • ادبیات فارسی
 • آثار (شامل مجموعه ها و جنگها)
 • شعر
مؤلف
مجهول