اطلاعات کتاب

عنوان اصلی
کتاب
زبان
پارسی
موضوع اصلی
آغاز
در تل سرخ مدفون گردید و مدت حیاتش به قولی چهارصد و شصت و چهار سال بوده و به اعتقاد عامه مفسران
انجام
کامیاب قرار داده بود عرض فرموده [...] که پادشاه سلیمان احتشام به حسن اهتمام آن آصف عالیمقام [...]
مؤلف
مجهول