اطلاعات کتاب

عنوان اصلی
شرح إثبات الجوهر المفارق
زبان
عربی
موضوع اصلی
بر اساس کتاب
إثبات الجوهر المفارق شرح
عنوان اصلی
إثبات الجوهر المفارق
زبان
عربی
موضوع اصلی
  • فلسفه - روان شناسی - دين
  • فلسفه (عمومی)
  • فلسفه اسلامی
  • عصر شارحان، قرنهای 7-10

مؤلف
محمد بن محمد بن الحسن الطوسي، أبوجعفر نصیرالدین خواجه نصیر
مؤلف
مجهول