اطلاعات کتاب

عنوان اصلی
کتاب
زبان
پارسی
موضوع اصلی
آغاز
عندک و لاسماء المشهورات عندک [...] علی سرادق عرشک ان تصلی علی محمد
انجام
یکدیگر را تهنیت بگویند و آنچه گفتم حاضران به غایبان بگویند و توانگران رعایت [...]
مؤلف
مجهول
کتاب
کتاب : مؤلف مجهول
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
کتاب
تعداد صفحات
172 ناقص
مجلد
IRN-025-0529
محل نگهداری
  • ایران
  • کتابخانه حضرت ولیعصر - خوانسار
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
کتاب
زبان نگارش
پارسی
موضوع اصلی
  • فلسفه - روان شناسی - دين
  • اسلام
  • آداب و رسوم
  • مباحث خاص (ادعیه - اذکار - اوراد - اعمال)
مؤلف
مجهول