اطلاعات کتاب

عنوان اصلی
کتاب
زبان
پارسی
موضوع اصلی
آغاز
یا محمد اکفیانی فانکما کافیانی یا محمد یا علی یا علی یا محمد انصرانی فانکما ناصرانی
انجام
واقفات بالسبع المتطابقات بالحجب المرادفات بمجاری الافلاک بمواقع
مؤلف
مجهول
کتاب
کتاب : مؤلف مجهول
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
کتاب
تعداد صفحات
76 ناقص
مجلد
IRN-025-0528
محل نگهداری
  • ایران
  • کتابخانه حضرت ولیعصر - خوانسار
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
کتاب
زبان نگارش
پارسی
موضوع اصلی
  • فلسفه - روان شناسی - دين
  • اسلام
  • آداب و رسوم
  • مباحث خاص (ادعیه - اذکار - اوراد - اعمال)
مؤلف
مجهول