اطلاعات کتاب

عنوان اصلی
اللفظة البدیعة فی الرد علی الساب للشیعة
زبان
عربی
موضوع اصلی
مؤلف
محمد بن صالح بن هادي السماوي الصنعاني، ابن حریوة
اللفظة البدیعة في الرد علی السابّ للشیعة
اللفظة البدیعة فی الرد علی الساب للشیعة : مؤلف محمد بن صالح بن هادي السماوي الصنعاني، ابن حریوة
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
اللفظة البدیعة في الرد علی السابّ للشیعة
تعداد صفحات
7 کامل
مجلد
شماره ی 9 در YEM-000-0083
محل نگهداری
 • یمن
 • يمن - تفکيک نشده
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
اللفظة البدیعة فی الرد علی الساب للشیعة
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • کلام و عقاید
 • مذاهب کلامی
مؤلف
محمد بن صالح بن هادي السماوي الصنعاني، ابن حریوة
اللفظة البدیعة في الرد علی الساب للشیعة
اللفظة البدیعة فی الرد علی الساب للشیعة : مؤلف محمد بن صالح بن هادي السماوي الصنعاني، ابن حریوة
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
اللفظة البدیعة في الرد علی الساب للشیعة
تعداد صفحات
2 کامل
مجلد
شماره ی 4 در YEM-000-0448
محل نگهداری
 • یمن
 • يمن - تفکيک نشده
توضیحات نسخه
نام اثر: در آغاز رساله « فی الرد علی لسان الشیعة» آمده، که ظاهرا تصحیف است
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
اللفظة البدیعة فی الرد علی الساب للشیعة
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • کلام و عقاید
 • مذاهب کلامی
مؤلف
محمد بن صالح بن هادي السماوي الصنعاني، ابن حریوة
اللفظة البدیعة في الرد للساب للشیعة
اللفظة البدیعة فی الرد علی الساب للشیعة : مؤلف محمد بن صالح بن هادي السماوي الصنعاني، ابن حریوة
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
اللفظة البدیعة في الرد للساب للشیعة
تعداد صفحات
2 کامل
مجلد
YEM-000-0515
محل نگهداری
 • یمن
 • يمن - تفکيک نشده
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
اللفظة البدیعة فی الرد علی الساب للشیعة
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • کلام و عقاید
 • مذاهب کلامی
مؤلف
محمد بن صالح بن هادي السماوي الصنعاني، ابن حریوة
اللفظة البدیعة فی الرد علی الساب للشیعة
اللفظة البدیعة فی الرد علی الساب للشیعة : مؤلف محمد بن صالح بن هادي السماوي الصنعاني، ابن حریوة
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
اللفظة البدیعة فی الرد علی الساب للشیعة
تعداد صفحات
8 کامل
مجلد
شماره ی 2 در YEM-000-1009
محل نگهداری
 • یمن
 • يمن - تفکيک نشده
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
اللفظة البدیعة فی الرد علی الساب للشیعة
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • کلام و عقاید
 • مذاهب کلامی
مؤلف
محمد بن صالح بن هادي السماوي الصنعاني، ابن حریوة